بررسی ارتباط میان تحقیقات علمی و نیازهای جامعه روستایی ایران با تأکید بر پایان‌نامه/ رساله‌های دانشجویان رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

مسعود نیک سیرت؛ سیدعلی بدری

دوره 18، شماره 50 ، بهمن 1393، ، صفحه 333-363

چکیده
  اولین شرط لازم برای موفقیت تحقیقات مربوط به روستاها، درک و برداشت صحیح از نیازهای جامعه محلی است. بخشی از تحقیقات روستایی در کشور را پایان‌نامه/ رساله‌های دانشجویان رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی تشکیل می‌دهند. پژوهش حاضر به بررسی میزان ارتباط این تحقیقات دانشجویی با نیازهای جامعه روستایی و ارائه مدلی برای انجام تحقیقات روستایی ...  بیشتر