نویسنده = اسماعیل نصیری هنده خاله
بررسی موانع بازدارنده توسعه فعالیت های گردشگری سالمندی (مطالعه موردی: شهر قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

10.22034/gp.2022.52253.3018

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ سیده یاسمن محقق پور


ارزیابی پایداری اجتماعی محلات شهری با تاکید برشاخص ترکیب کاربری اراضی (مطالعه موردی منطقه 15 شهر تهران)

دوره 25، شماره 78، بهمن 1400، صفحه 363-376

10.22034/gp.2021.42922.2744

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ فضل اله اسمعیلی؛ ریحانه یونسی سندی؛ حسن نظافت تکله


بررسی مولفه های کالبدی برالگوها ی رفتاری شهروندان خیابان سی‌تیر شهر تهران

دوره 25، شماره 75، اردیبهشت 1400، صفحه 279-292

10.22034/gp.2021.10779

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ پرستو محمدی بالینی