برنامه ریزی شهری
ارزیابی پایداری اجتماعی محلات شهری با تاکید برشاخص ترکیب کاربری اراضی (مطالعه موردی منطقه 15 شهر تهران)

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ فضل اله اسمعیلی؛ ریحانه یونسی سندی؛ حسن نظافت تکله

دوره 25، شماره 78 ، بهمن 1400، ، صفحه 363-376

https://doi.org/10.22034/gp.2021.42922.2744

چکیده
  در طول چند دهه گذشته توجه به پایدار اجتماعی در سطح محلات شهری تبدیل به یک الگوی برنامه ریزی مهم در کشورهای پیشرفته شده است. هدف این پژوهش ارزیابی پایداری اجتماعی محلات شهری منطقه 15 شهر تهران با تاکید برشاخص اختلاط کاربری اراضی است. اختلاط کاربری ها و توزیع فعالیت ها از عوامل تاثیرگذار بر الگوهای پایداری اجتماعی در سطح محلات شهری است ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
بررسی مولفه های کالبدی برالگوها ی رفتاری شهروندان خیابان سی‌تیر شهر تهران

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ پرستو محمدی بالینی

دوره 25، شماره 75 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 279-292

https://doi.org/10.22034/gp.2021.10779

چکیده
  بیشترین تاثیر را بر الگوهای رفتاری شهروندان دارد؟. متغیرهای مستقل این تحقیق (براساس نظریه بنتلی)شامل شاخص‌های تنوع، انعطاف‌پذیری، نفوذ‌‌پذیری، تناسب بصری، خوانایی، غنای حسی ومتغیر وابسته الگوهای رفتاری شهروندان است. رویکرد این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات این پزوهش از طریق مطالعات میدانی انجام شد و داده‌های به دست آمده در ...  بیشتر