برنامه ریزی شهری
بررسی و کاربست بازآفرینی پایدار بافت تاریخی شهرها (نمونه موردی: محله پیغمبریه شهر قزوین)

رقیه گودرزوند چگینی؛ اصغر شکرگزار؛ مریم جعفری مهرآبادی

دوره 27، شماره 86 ، بهمن 1402، ، صفحه 129-147

https://doi.org/10.22034/gp.2023.51686.3005

چکیده
  مقدمه: در دنیای مدرن امروز که مردم در پیچ و خم خیابان‌ها و پل‌های گسترده و عظیم گم می‌شوند و در تو در توی لایه‌های شهر‌های آهنی و سرد و بی روح زندگی سخت را پشت سر می‌گذارند در برخی از شهر‌ها مناطقی از ساختار‌های قدیمی وجود دارد که گام برداشتن در این مناطق آرامش و کند بودن روند گذر زمان را به همراه دارد.هدف پژوهش: کاربست بازآفرینی ...  بیشتر