نویسنده = محمود رضا طباطبایی
ارزیابی مولفه¬های جریان با استفاده از مدل SWAT در حوضه آبخیز طالقان

دوره 17، شماره 45، آبان 1392، صفحه 27-41

مجید حسینی؛ محمد غفوری؛ محمود رضا طباطبایی؛ مسعود گودرزی؛ سیداسدالله حجازی