کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی روند تغییرات فـراوانی روزهای هـمراه با یخبندان های فراگیر و نیمه فراگیر ایران

دوره 19، شماره 54، بهمن 1394، صفحه 303-327

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی


منطقه‌بندی حمل ‌و نقل روستایی در ایران

دوره 19، شماره 53، مهر 1394، صفحه 25-47

محسن آقایاری هیر؛ میقات حبیبیان؛ مهدی استادی جعفری؛ حامد امینی شیرازی


بررسی روند تغییرات سرعت باد در ایستگاه های منتخب ایران

دوره 19، شماره 52، تیر 1394، صفحه 277-301

رسول میرعباسی نجف آبادی؛ یعقوب دین پژوه


بررسی ضرورت ایجاد شهرهای جدید در نظام شهری ایران

دوره 16، شماره 38، بهمن 1390، صفحه 1-18

کریم حسین‌زاده دلیر؛ محمدرضا پورمحمدی؛ سیدمجید سیدفاطمی


تهیه و بررسی منحنی¬های عمق – سطح – تداوم بارش در استان اصفهان

دوره 16، شماره 37، آبان 1390، صفحه 133-149

مسعود گودرزی؛ سعید جهانبخش اصل؛ مجید رضائی بنفشه