برنامه ریزی روستایی
بررسی ارتباط بین فقر روستایی و میزان مراجعه به مراکز بهداشتی - درمانی (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار)

علی اکبر عنابستانی؛ لیدا علیزاده

دوره 23، شماره 67 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 223-243

چکیده
      تحقق سلامت، مستلزم محیطی سالم و بسترهای مناسب اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی است به طوری که شناخت ماهیت و ابعاد سلامت و عوامل شکل دهنده و مؤثر بر آن از یک سو و اقدام برای ارتقای آن در نواحی روستایی از سوی دیگر و در نهایت رهایی از دور تسلسل فقر اهمیتی انکار ناپذیر است که می­تواند نقش مهمی در پایداری مناطق ...  بیشتر