برنامه ریزی روستایی
عوامل مؤثر بر تهیه برنامه چشم انداز توسعه در ناحیه روستایی هزارجریب (شرق مازندران)

وحید ریاحی؛ فرهاد عزیزپور؛ زری قاسمیان

دوره 24، شماره 72 ، شهریور 1399، ، صفحه 267-291

https://doi.org/10.22034/gp.2020.10857

چکیده
  حقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر تهیه برنامه چشم انداز توسعه در ناحیه روستایی هزارجریب می پردازد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس روش، توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری مورد مطالعه، خبرگان ناحیه روستایی هزارجریب و خبرگان دستگاه­های اجرایی مرتبط با امور روستایی هستند. خبرگان محلی(دهیاران و شوراها) 152 روستا به تعداد 152 نفر ...  بیشتر