ارزیابی آثار زیست محیطی اجرای طرح احیای اراضی در استان خوزستان؛ مورد مطالعه شبکه آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر

منصور غنیان؛ میلاد تقی پور؛ عباس عبدشاهی؛ معصومه فروزانی

دوره 27، شماره 84 ، شهریور 1402، ، صفحه 95-109

https://doi.org/10.22034/gp.2023.14887

چکیده
  ارزیابی اثرات محیط زیستی یکی از راه‌های قابل قبول برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است و می‌تواند به عنوان یک ابزار برنامه‌ریـزی، اثـرات بالقوه محیط زیستی که در نتیجه اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه، پدیدار می‌شوند را شناسـایی و گزینـه‌هـای منطقـی جهـت حـل آن‌ها را ارائه دهد. در واقع ارزیابی مستمر از این گونه طرح‌ها می‌تواند ...  بیشتر

تحلیلی از مخاطره اقلیمی امواج ابر گرم سال 1389 استان خوزستان

یوسف قویدل رحیمی

دوره 19، شماره 51 ، فروردین 1394، ، صفحه 289-309

چکیده
  در این پژوهش با بررسی و تحلیل داده­های دمای بیشینه روزانه 13 ایستگاه استان خوزستان از روز اول خرداد تا 31 شهریور 1389 با استفاده از روش خوشه­بندی وارد ایستگاه­ها به چهار خوشه طبقه­بندی گردید. نتایج خوشه­بندی نشان داد که ایستگاه­های آبادان و بستان گرم­ترین ایستگاه­های خوزستان هستند و ایذه به نسبت دیگر ایستگاه­ها گرماهای ...  بیشتر