نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 گروه جغرافیا، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز،تبریز،ایران

3 گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

10.22034/gp.2020.10846

چکیده

به منظور تحلیل رفتار دنباله توزیع و فراوانی رویداد دماهای حدی در استان کرمانشاه طی دوره مطالعاتی (2016-1961) ابتدا روند تغییرات مقادیر حدی با استفاده از آزمون­های نا پارامتریک بررسی گردید. سپس با استفاده از مدل بلوک ماکزیما، توزیع GEV به سری داده‌های موردنظر برازش داده شد و مقادیر چندک متغیرها به ازای دوره‌های بازگشت مختلف تخمین زده شد. پارامترهای توزیع با استفاده از سه روش گشتاورها، گشتاورهای احتمالی وزن‌دار و حداکثر درست نمایی برآورد گردید. همچنین به‌منظور ارزیابی صحت مدل GEV برازش داده ‌شده به رویدادهای حدی، نمودارهای چندک- چندک (Q-Q) برای ایستگاه کرمانشاه ترسیم گردید. نتایج بررسی‌ها نشان داد که در بین سه روش موردبررسی مقدار خطای استاندارد روش حداکثر درست‌نمایی کمتر از دو روش دیگر می‌باشد. با توجه به مقدار پارامتر شکل (ξ) و فاصله اطمینان 95% آن، در هر سه روش موردبررسی، پارامتر شکل در مورد دماهای حدی سرد، صفر را در برمی‌گیرد لذا تبعیت داده‌ها از نوع GEV نوع اول یا گامبل است. توزیع سری زمانی دماهای حدی گرم در ایستگاه کرمانشاه چوله به چپ بوده و تبعیت داده‌ها از توزیع GEV نوع سوم یا ویبول می‌باشد. با توجه به یافته‌های تحقیق تابع توزیع GEV قابلیت زیادی در برازش سری داده‌های حدی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Distribution Extreme Value for Analyzing of Extreme Temperatures in Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • Reza Afrousheh 1
  • ali akbar rasoli 2
  • Davod Mokhtari 3
  • Tahereh Jalali 1

1 Departement of Geography, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran

2 Departement of Geography،Faculty of Planning and Environmental Sciences,university of tabriz

3 Department of Geography, University of Tabriz

چکیده [English]

Introduction
Changes in occurrence and frequency of extreme events can have more severe and damage effects than changes in the average climatic characteristics (Choi et al, 2008). Therefore, it is important to study the variability and change the behavior of extreme atmospheric events. The main purpose of this paper is to investigate the temperature extreme events using the distribution of generalized extreme value distribution (GEV) and non-parametric methods in Kermanshah province. The results of this study can be effective in providing the necessary context for assessing the extent of vulnerability and adaptation methods and strategies to deal with it.
Methodology
The study area in the present study is Kermanshah province. Because to study the extreme events, the length of the statistical period should be long-term, so in this study, the data of Kermanshah synoptic station, which has a statistical period of 56 years (1961-2016), was used. First, the maximum and minimum daily temperature data for the study period were obtained from the Meteorological Organization of the country and after reconstructing the incomplete data, the quality of the data was checked. The data series were first analyzed by trend and then analyzed by frequency of boundary events. To study and analyze the trend of marginal events, the indicators presented by the National Climate Committee of the World Meteorological Organization and the Climate Change and Prediction Research Program, called ETCCDMI, have been used. In total, the group provided 16 main indices with a major emphasis on temperature limits that can be extracted from a series of recorded daily data (Zhang et al., 2006: 2014.(
Results and Discussion
Generalized Extreme Value Distribution
The present study aimed to analyze the changes in temperature extreme events in the study period using generalized extreme value distribution in Kermanshah province. According to the statistics and information of meteorological stations, this region has a drastic change in terms of climate and is affected every year by dry days without successive rains on the one hand or sudden heavy rains on the other, with a sharp rise or fall in temperature. The results of the Maxima block methods showed that in the study area, the intensity and frequency of cold border events decreased and the intensity and frequency of hot border events increased. Warm nights mean an increase in the percentage of days when the minimum daily temperature is above 90 and hot days mean a percentage of days when the maximum daily temperature is above 90. The incremental trend is the highest annual value of the minimum daily temperature at the 95% level. The slope of the trend line for the index is 0.04 C in the decade.
Conclusion
The results showed that concerning cold extreme indices such as frost days, ice days, cold days and nights, the direction of change is negative and with hot extreme indices such as summer days, tropical nights, nights and Hot days the direction of change is positive with a confidence level of 99 percent. Since the rate of increase of the minimum temperature was higher than the maximum temperature, the range of the day and night temperature in the region has decreased. Also, graphs of the values ​​of minimum and maximum temperature polynomials in years of return T with a 95 percent confidence interval were plotted. According to the above diagrams, we can estimate the extreme values ​​of the desired parameter for the specified return period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generalized Extreme Values Distribution
  • Extreme Events
  • Extreme temperatures
  • Return Period
  • Kermanshah
- جهانبخش اصل، سعید، خورشیددوست، علی‌محمد، دین‌پژوه، یعقوب، سرافروزه، فاطمه،(1393)، تحلیل روند و تخمین دوره‌های بازگشت دما و بارش‌های حدی در تبریز، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، شماره 18، صص 133-107.
- سلیمی فرد، مژده، ثنایی نژاد، سید حسین، جباری نوقابی، مهدی، ثابت دیزاوندی، لیلا، ( 1397)، شناسایی اثر تغییر اقلیم بر پدیده‌های حدی دما در استان خراسان رضوی، نشریه پژوهش‌های اقلیم‌شناسی، سال هشتم، شماره 29-30.
- رحیم­زاده ، فاطمه؛  عسگری، احمد. 1383. نگرشی برتفاوت نرخ افزایش دمای حداقل و حداکثر و کاهش دامنه شبانه­روزی دما در کشور. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. شماره 73: 171-153.
- رضایی بنفشه، مجید، سرافروزه، فاطمه، جلالی عنصرودی، طاهره، (1390)، بررسی روند دما و بارش‌های روزانه حدی در حوضه دریاچه ارومیه، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، شماره 38،صص 74-34.
- محمدی، حسین؛ تقوی، فرحناز.( 1384) ، روند شاخص­های حدی دما و بارش، در تهران. پژوهش­های جغرافیایی. شماره 53: 172-152.
- مسعودیان، سیدابوالفضل. (1384) بررسی روند دمای ایران در نیم سده گذشته. پژوهش‌های جغرافیایی. شماره 37 (54): 45-29.
- نوری، حمید، ایلدرمی، علیرضا، (1391)، تحلیل شرایط همدید و دینامیک رویدادهای بارشی سنگین سواحل جنوبی خزر در مقایسه با ایران‌زمین، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، شماره 41، 236-197.
- Beck, F., Bárdossy, A., Seidel, J., Müller, T., Sanchis, E. F., Hauser, A) 2015( Statistical analysis of sub-daily precipitation extremes in Singapore. Journal of Hydrology: RegionalStudies, 3: 337-358.
-Christidis N., Stott P.A., Brown S., Hegerl GC., Caesar J. 2005. Detection of changes in temperature extremes during the second half of the 20th century. Geophys Res Lett. doi: 10.1029/2005GL023885.
Choi G., Kwon W.T., Boo K.O., Cha Y.M. 2008. Recent spatial and temporal changes in means and extreme events of temperature and precipitation across the Republic of Korea. Journal of the Korean Geographical Society 43: 681–700.
-Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R.; Wood, E. F. 1985. Estimation of the generalized extreme-value distribution by the method of probability-weighted moments. Technometrics 27: 251–261.
- Jenkinson, A.F. 1955. The frequency distribution of the annual maximum (or minimum) of meteorological elements. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 81: 158-171.
- Jenkinson, A. F. 1969. Estimation of maximum floods.Technical Note 98, Ch. 5: 183–257. World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland.
- Kumar, S.; Merwade, V.; Kam J.; Thurner, K. 2009. Stream flow trends in Indiana: Effects of long term persistence, precipitation and subsurface drains. Journal of Hydrology 374:171-183.
- Laursen, E. V.; Cappelen, J. 1998. Observed hours of  bright sunshine in Denmark with climatological standard normals, 1961-90. Danish Meteorological Institute, Technical Report 98-4.
- Marofi, S.; Sohrabi, M.M.; Mohammadi, K.; Sabziparvar, A.A.; Zare Abyaneh, H. 2011. Investigation of meteorological extreme events over coastal regions of Iran. Theoretical and Applied Climatology 103:401–412, DOI 10.1007/s00704-010-0298-3.
- Mónica S., Santos F.2011. Trends in extreme daily precipitation indices in Northern of Portugal. Geophysical Research Abstracts. Vol. 13, EGU2011-11285.
- Marengo, J.A. 2010. Extreme Weather and Climate Events in Brazil. FBDS, P. 76.
- Niedzwiedz, T.; Ustrnul, Z.; Szalai, S.; Weber, R.O. 1996. Trends of maximum and minimum daily temperatures in central and southeastern Europe. International Journal of Climatology 16:765–782.
- Rao, A. R.; Hamed, K. H. 2000. Flood Frequency Analysis, CRC Press.
- Sensoy S, Turkoglu N, Akcakaya A, Ekikici M, Ulupinar Y, Atay H, Tuvan A, Demirbas H. 2013. Trends in Turkey Climate indices from 1960 to 2010. 6th Atmospheric Science Symposium - ATMOS 2013 3 - 5 Haziran 2013, İstanbul.
- Sanabria, L.A.; Cechet, R. P. 2010. Extreme value analysis for gridded data. International Congress on Environmental Modelling and Software Modelling for Environment’s Sake. International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs) Fifth Biennial Meeting, Ottawa, Canada.
- Yilmaz A.G. 2014. The effects of climate change on historical and future extreme rainfall in Antalya, Turkey.Hydrological Sciences Journal.doi:10.1080/02626667 .2014.945455.
- Zhang, Y.; Xu, Y.; Dong, W.; Cao, L.; Sparrow, M