نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشدگروه عمران، دانشگاه پیام نور تهران ایران

10.22034/gp.2021.10900

چکیده

ناوگان حمل‏ ونقل بار درون‏شهری با اینکه فقط 20 درصد از خودروهایی که درون شبکه شهری تردد میکنند را شامل میشود، 40 درصد از انتشار آلایندهها و آلودگی صوتی و 35 درصد از تصادفات را به خود اختصاص داده است. یکی از راه‏کارهای مدیریت و ارتقا سطح کیفیت سیستم حمل‏ونقل بار و کالا، به‏کارگیری ابزار و سامانه های هوشمند در سیستم حمل‏ ونقل بار و کالا است. لذا هدف اصلی در این تحقیق یافتن بهترین راه‏کار جهت هوشمندسازی حمل‏ونقل بار و کالای درون‏شهری با توجه به معیارهای توسعه پایدار است. با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه، ابتدا روشهای هوشمندسازی حمل‏ ونقل بار درون‏شهری و گروههای ذینفع شناسایی شدند. سپس معیارهای توسعه پایدار مربوط به هر یک از گروههای ذینفع و مرتبط با هوشمندسازی حمل‏ونقل بار درون‏شهری تعیین شد. همچنین از طریق طراحی پرسشنامه های جداگانه برای هر گروه، میزان اهمیت این معیارها سنجیده شد. بعد از مشخص شدن هر معیار و میزان اهمیت نزد گروههای ذینفع، با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه به روش تحلیل چندبازیگر-چندمعیار بهترین راه‏کار به منظور هوشمندسازی سیستم حمل‏ونقل بار درون‏شهری تعیین گردید. نتایج نشان داد طراحی اپلیکیشن جهت سفارش خودروهای باربر به‏ عنوان مطلوبترین راه‏کار انتخاب شد و بعد از آن به ترتیب هوشمندسازی خودروهای باربر، هوشمندسازی معابر شهری و هوشمندسازی انبارها قرارگرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Deployment of Intelligent Urban Freight and Freight Transportation Systems Based on Sustainable Development Criteria

نویسندگان [English]

  • seyed farzin faezi 1
  • omid shanian 2

1 department of engineering, payame noor university, tehran, iran

2 department of engineering, payame noor university, tehran, iran

چکیده [English]

Introduction
The growing population in cities and the increasing need for goods and services, has increased the traffic of freight vehicles, and on the other hand, a large part of the intra-city freight transportation network is done by various vehicles, which disregarding it causes irregularities in urban transportation, car accidents and events, psychological problems and insecurity of citizens, air pollution and pollutants increase, high fuel consumption, congestion and delay in the road network and dozens of other cases. Although the intra-city freight transportation fleet comprises only 20 percent of the vehicles traveling within the urban network, it has allocated 40 percent of emission of pollutants and noise pollution, and 35 percent of accidents to itself. One of the solutions to manage and promote the quality level of freight and goods transportation system is to use smart tools and systems in freight and goods transportation system. Therefore, the main purpose of this research is to find the best solution to smarten the intra-city freight and goods transportation according to the criteria of sustainable development.
Data and Method
The research method has been conducted based on 7 stages of multi-actor multi-criteria analysis. Using library study and interview, at first the methods of smartening intra-city freight transportation and stakeholder groups were identified, then the criteria of sustainable development related to each of the stakeholder groups and related to smartening intra-city freight transportation were determined. After specifying which group each criterion belongs to, the weight of each criterion was determined for each group using the method of Analytical Hierarchy Process(AHP). For this purpose, a pairwise comparison questionnaire was designed for each group separately and distributed among the participants. The weight of each criterion was determined as a percentage, which indicates the importance that the stakeholder groups have attributed to these goals. After determining the weight of the criteria, a questionnaire was designed and distributed again to measure the impact ratio of each of the solutions on each of the criteria. This questionnaire is also of pairwise comparison type and has been analyzed by AHP method. In this research, by consulting with experts and elites, the weight of all groups was considered the same. The average of desirability ratio of each method from the perspective of stakeholder groups was also determined, which provides an overview of the perspective of all stakeholder groups. After specifying how much desirability each solution has in the view of each stakeholder group, this issue was addressed that what is the best solution to smarten intra-city freight transportation, so that by using it the current transportation system can also be improved, and can attract the satisfaction of all stakeholder groups as well. For this purpose, multi-actor multi-criteria analysis method was used. By averaging the percentage of desirability ratio of the proposed solutions among various groups, the most desirable method for smartening freight and goods transportation was specified.
Results and Discussion
In this research, four solutions have been introduced for smartening the intra-city freight and goods transportation, which are: 1- smartening urban roads, 2- smartening freight vehicles, 3- smartening warehouses, 4- designing mobile application for ordering freight vehicles. In the next step, individuals were classified into four groups under the title of stakeholder groups, which are: 1- City managers and officials, including mayors, transportation deputies, officials of the Freight and Passenger Transportation Organization, and officials of the Freight Transportation Terminals Organization, 2 - Freight and goods transportation operators, including freight companies and drivers of freight vehicles, 3- Goods consignors, including manufacturers, wholesalers and warehousemen, and 4- Goods recipients, including retailers. The sustainable development criteria were divided into four sections according to the goals and views of stakeholder groups in relation to smartening freight transportation, in a way that it was specified to which group each criterion belongs. Thus, both the goals and views of the public sector and the goals and views of the private sector were examined. Based on the analysis of data collected from the questionnaires, it was specified that the most important criterion according to the public sector (city managers and officials) is traffic management, while the criterion of traffic considerations has never been located in the first priorities of the private sector (senders, receivers and operators of transportation). Based on the one-actor analysis, the application design solution has the highest desirability from the point of view of senders and transportation operators, and from the point of view of city managers and officials, it is in the second place with a slight difference compared to smartening city roads. But from the point of view of the recipients of goods, smartening freight vehicles has allocated the highest desirability to itself. Based on the multi-actor multi-criteria analysis method, application design has generally been introduced as the most desirable method for smartening freight and goods transportation. This method has been at priority not just from the point of view of freight recipients and has been able to attract the view of other stakeholder groups to itself. The next criterion is smartening freight vehicles, which has the highest desirability from the point of view of freight recipients and is in the fourth rank in the view of city managers and officials. Then there is the criterion of smartening urban roads, which has the highest desirability from the point of view of city managers and officials. Finally, there is the criterion of smartening warehouses, which has been able to achieve relative desirability only from the point of view of freight transportation operators.
Conclusion
In this research, by measuring the importance ratio of criteria from the viewpoint of all stakeholder groups and comparing these views with each other, it was specified that there is a disagreement between the private sector (senders and recipients of goods and transportation operators) and the public sector (city managers and officials). From the perspective of the private sector, traffic considerations have the least importance compared to other criteria, while traffic management is the most important criterion from the perspective of the public sector. This disagreement has also been observable in choosing the best solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freight
  • Urban
  • Intelligent
  • Sustainable Development Criteria
  • Multiplayer-Multi-criteria
-        ابوطالبی اصفهانی، محسن، حق شناس، حسین، محمد حسینی، مژده (1397). ارزیابی تاثیر حمل‌ونقل بار درون‌شهری بر شاخص‌های حمل‏ونقل پایدار (مطالعه موردی: شهر اهواز). فصلنامه مهندسی حمل‏ونقل.
-        احمدی، ایرج. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات ترافیکی وسایل‏نقلیه موتوری سنگین، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل‏ونقل و ترافیک. تهران، معاونت حمل‏ونقل و ترافیک شهرداری تهران.
-        استادی جعفری، مهدی، طاهری نژاد، محسن، حیدری، حامدرضا (1391)، ارائه عوامل موثر و شاخصهای اقتصادی در حمل‏ونقل پایدار شهری، تهران، یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل‏ونقل و ترافیک ایران، صص 1-13
-        تقوایی، مسعود، سجادی، مسعود، (1395)، ارزیابی و تحلیل شاخص‏های حمل‏ونقل پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان معماری و شهرسازی پایدار، سال 4، دوره اول، صص 1-18.
-        حسامی، سعید و خدادادیان، امیرحسین. (۱۳۹۴). برآورد هزینههای حمل‏ونقل بار در معابر شهری؛ مطالعه موردی مشهد مقدس، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل‏ونقل و ترافیک، تهران، معاونت حمل‏ونقل و ترافیک شهرداری تهران.
-        سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور، (1394)، دستورالعمل مدیریت حمل‏ونقل بار درون‏شهری و حومه.
-        رضازاده، سیدمحمد، چابک دست، پروین، اکبری، سمیه، (1395)، ارزیابی وضعیت حمل‏ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میانی نمونه موردی شهر نیشابور، پایان‏نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی گرایش برنامه‏ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی تهران
-        عبداله‏زاده، ستایش (۱۳۹۷). هوشمندسازی شبکه حمل‏ونقل شهری باهدف ایجاد امنیت و کاهش سوانح رانندگی و عوامل ترافیکی و آشکارسازی آن به وسیله VBBجعبه سیاه خودرو، کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز، دانشگاه تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تبریز.
-        عمران زاده، بهزاد، قرخلو، مهدی، پوراحمد، احمد (1389)، ارزیابی و تحلیل کارایی سامانه حمل‏ونقل BRT و رضایت عمومی از آن در کلانشهر تهران، پژوهشهای جغرافیای انسانی، شماره 73، صص 19-38
-        قدبیک لو، داریوش (1395)، توسعه چهارچوب مدل ارزیابی مدیریت ترافیک شهری بر پایه سیستم‏های حمل‏ونقل هوشمند، تهران، دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و شهر هوشمند، صص 1-12
-        کاشانی‏جو، خشایار. (۱۳۸۹). بررسی شیوه‏های حمل‏ونقل درون‏شهری از منظر پایداری،تهران،  نخستین همایش توسعه شهری پایدار، تهران، قطب علمی توسعه شهری پایدار.
-        کاکاوند، الهام، جباری، سمانه، (1391)، ارزیابی پایداری سیستم‏های حمل ونقل عمومی درون شهری، تهران، یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران.
-        Allen, J (2012). Survey Techniques in Urban Freight Transport Studies, Transport Reviews, Vol. 32, No. 3, 287-311.
-        AMBROSINI. C & ROUTHIER ,J (2007), Objectives, Methods and Results of Surveys Carried out in the Field of Urban Freight Transport: An International Comparison, Transport Reviews, Vol.24, No.1, 57-77
-        Ballantyne, E.E.F., Lindholm, M., & Whiteing, A. (2013). A comparative study of urban freight transport planning: Addressing stakeholder needs. Journal of Transport Geography, Vol.32, 93-101.
-        Behrends,S, Lindholm, M, Woxenius, J.(2008), The Impact of Urban Freight Transport: A Definition of Sustainability from an Actor's Perspective, Transportation Planning and Technology, Vol. 31, No. 6, 693-713
-        Browne, M., Allen, J., Piotrowska, M., & Woodburn, A. (2007). Literature Review WM9: Part I-Urban Freight Transport Carried out as part of Work Module 1 Green Logistics Project Final version. Green Logistics Project Work Module 1 Final Report, Transport Studies Group, University of Westminster.
-        Coronado Mondragon, A.E, Lalwani, C.S, Coronado Mondragon, E.S., Coronado Mondragon, C.E., & Pawar, K.S. (2012), Intelligent transport systems in multimodal logistics: A case of role and contribution through wireless vehicular networks in a sea port location. International Journal of Production Economics, Vol.137, No.1, 165-175.
-        Crainiv, T. G., Gendreau, M., & Potvin, J. (2009). Intelligent freight-transportation systems: Assessment and the contribution of operations research’, Transportation research part C: Emerging Technologies, Vol.17, No.6, 541-557.
-        European Commission. (2012). Study on Urban Freight Transport – final report. MDS Transmodal, Limited.
-        Gatta, V., & Marcucci, E. (2016). Behavioural implications of non-linear effects on urban freight transport policies: The case of retailers and transport providers in Rome’, Case Studies on Transport Policy, Vol.4, No.1, 22-28.
-        Gattuso, D., & Pellicanò, D. S. (2014). Advanced Methodological Researches Concerning ITS in Freight Transport. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 111, 994–1003.
-        Giannopoulos, G.A. (2004). The application of information and communication technologies in transport. European Journal of Operational Research, Vol.52, No.2, 302-320.
-        Macharis, C., & Kin, B. (2017) ‘The 4 A's of sustainable city Distribution: Innovative solutions and challenges ahead, International Journal of Sustainable Transportation, Vol. 11, No.2, 59-71.
-        Malecki, K., Iwan, S., & Kijewska, K. (2014). Influence of Intelligent Transportation Systems on reduction of the environmental negative impact of urban freight transport based on Szczecin example. 1st International Conference Green Cities 2014 "Green Logistics for Greener Cities", Procedia-Social and Behavioral Sciences, 151, 215-229.
-        Mirzabeiki, V., (2013). An overview of freight intelligent transportation systems. International Journal of Logistics Systems and Management (IJLSM), Vol.14, No.4, 473-489.
-        Nuzzolo,A, Comi,A, Ibeas,A. Moura,J (2016), Urban freight transport and city logistics policies: Indications from Rome, Barcelona, and Santander, International Journal of Sustainable Transportation, Vol 10, No. 6, 552-566
-        Oskarbski, J., Jamroz, K., & Litwin, M. (2006). Intelligence transportation system – advanced management traffic systems. In: 1st Polish Road Congress ''Better roads - better life'': proceedings, Warszawa.
-        Oskarbskia, J., & Kaszubowski, D. (2016). Potential for ITS/ICT solutions in urban freight management. Transportation Research Procedia. 16, 433–448.
-        Rosano, M., Demartini, C.G., Lamberti, F., Perboli, G. (2018). A mobile platform for collaborative urban freight transportation. Transportation Research Procedia. 30, 14–22.
-        Stathopoulos, A., Valeri, E., & Marcucci, E. (2012). Stakeholder reactions to urban freight policy innovation. Journal of Transport Geography, 22, 34-54.
-        Verlinde, S. (2015). Promising but challenging urban freight transport solutions: Freight flow consolidation and off-hour deliveries. Vrije Universiteit Brussel.