برنامه ریزی شهری
بررسی توسعه فیزیکی – کالبدی شهر فنوج بر اساس راهبرد رشد هوشمند

اکبر کیانی؛ احمد رئیسی

دوره 21، شماره 59 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 263-280

https://doi.org/18

چکیده
  رشد و توسعه شهرها باعث استفاده نابجا از زمین شهری و توسعه پراکنده شهرها گردیده است. این مسأله باعث شکل­گیری رویکردی با عنوان رشد هوشمند شهری شده است که هدف آن نظم دادن به توسعه شهرها است. بر این اساس در پژوهش حاضر به­ مطالعه چگونگی توسعه­ فیزیکی-کالبدی شهر فنوج پرداخته می­شود. در واقع هدف اصلی پژوهش، تعیین راهکارهای جلوگیری از ...  بیشتر