برنامه ریزی شهری
نوستالژی فردی و تاریخی و برنامه ریزی جذب گردشگر به شهر تهران

طیبه نیک رفتار؛ هانیه کاتبیان؛ نیلوفر میثاقی

دوره 23، شماره 67 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 309-326

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر نوستالژی تاریخی و فردی برروی انگیزه سفر و اثر آن بر قصد سفر است روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی است. این پژوهش حس نوستالژی تاریخی و فردی که در طی سفر برای گردشگران ایجاد می شود و منجر به رضایت آنها و انگیزه سفر می گردد را بررسی می کند. بعد از مرور ادبیات پژوهش یک مدل مفهومی طراحی شد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری ...  بیشتر