نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند (نویسنده مسئول)

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

3 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرند

10.22034/gp.2020.10860

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان برخورداری از شاخص‌های رشد هوشمند در سطح مناطق شهر تبریز است تا با شناسایی کمبودها و نابرابریها در سطح شهر، مدیریت شهری را در برنامه ریزی آینده و ارائه خدمات عمومی برای کاهش اثرات مضر رشد پراکنده شهری از جمله ترافیک، آلودگی و کاهش بی‌عدالتی‌ها و افزایش برخورداری شهروندان در شهر کمک نماید. برای رتبه بندی مناطق تبریز از لحاظ برخورداری شاخص‌های رشد هوشمند شهری با بهره‌گیری از مدل تصمصیم‌گیری چند معیاره تاپسیس و استفاده از مدل وزن‌دهی آنتروپی شانون به تحلیل ساختار فضایی مناطق مختلف شهر تبریز در پنج معیار کلی جمعتی، مسکن، کالبدی و خدماتی، زیست محیطی و دسترسی، جمعا 71 معیار، پرداخته شده است. نتایج نشان داد در شاخص تلفیقی رشد هوشمند، مناطق 9 و 2، به ترتیب با مقدار تاپسیس 23/0 و 13/0 رتبه اول و دوم و مناطق 3 و 1 با مقدار 065/0 و 064/0 در رتبه‌های آخر از شاخص های رشد هوشمند قرار می‌گیرند. همچنین اختلاف زیادی میان مناطق تبریز در هریک از پارامترهای مورد بررسی از قبیل اشتغال زنان، نوع سکونت، سرانه خدمات و ... وجود داشته و مناطق شهری جدید نسبت به مناطق قدیمی از رتبه بهتری برخوردار هستند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An analysis of spatial distribution of Tabriz city areas of urban Smart growth Indicators

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Khodabakhsh 1
  • parviz norouzi sani 2
  • karim hosseinzadeh dalir 3

2 university of marand

3 marand

چکیده [English]

Introduction
Smart growth in urbanization creates communities that are environmentally friendly, close to nature, and protect open spaces and valuable land, restoration of life, limiting the peripheral growth of the city, reducing personal reliance on cars, and so on. It helps communities to develop economies, create jobs, create strong and sustainable areas, and protect the health of the community and the family.  The main objective of this research is to determine the level of smart growth indices in the regions of Tabriz city so that by identifying deficiencies and inequalities in the city, proper planning is planned to reduce the harmful effects of urban sprawl growth, such as traffic, pollution and reduction of injustice and Increase citizens' access.
 
Materials and Methods
In this research, smart growth indicators were divided into five major indicators, spatial parameters, housing, physical, and land use, environmental and access, and the amount of each was calculated at the level of ten regions of the city.  Utilizing the multi-criteria decision-making model of Topsis and using the entropy-weighting model, we analyzed the spatial structure and the distribution of 71 criteria and ranking the different areas of Tabriz city. Tapsis, as a multi-indicator decision-making method, is a simple but efficient method of ranking-priority.
In the TOPSIS method, the selected option should have the shortest distance from the ideal answer and the furthest distance from the most inefficient answer.
Required data from different sources including Tabriz Municipality, Population and Housing Statistics of 2011 were obtained from Statistics Organization of Iran. In the following per capita indicators such as per capita urban services such as medical and educational, demographic, housing and biological parameters by different functions of the GIS, calculation and parameters of the topsis model and Shannon entropy weighing method in software Excel calculated and the value of tapis in each of the intelligent growth indices in Tabriz 10 regions was determined. Tabriz is one of the major cities in Iran and the capital of the East Azarbaijan province. The city, the third largest city in the country after Tehran and Mashhad, is the largest city in the northwestern region of Iran, and is the administrative, communications, commercial, political, industrial, cultural and military area of this region. The largest active heavy industry in the city includes a wide range of cement, textile, machinery and petrochemical industries.
 
Discussion and Results
The results showed that in the indicator of the combination of intelligent growth, the 9th and 2nd regions, with the value of tapes are 0.23 and 0.13, ranked first and second, and regions 3th and 1th with the value of 0.065 and 0.064 in the last rank they got. There is also a large difference between Tabriz regions in each of the parameters studied, such as women's employment, per capita services, type of residence and so on, also new urban areas have a better ranking than the old ones in intelligent growth indices. In the demographic index that included criteria such as female employment, literacy, immigrants, undergraduates, etc., Region 2, Rank 1 and Region 10 ranked the last. In the housing index, with criteria such as type of apartment housing, access to drinking water, sewage network, etc., the 5th and 7th conditions were better conditions, and the 4th and 10th regions did not have the proper conditions. In the access index with the criteria for the length and area of ​​the network and transportation equipment, area 6 was ranked first and the 9th ranked. In the environmental Index with per capita parks, gardens, and agriculture and ..., the 9th region has the most and the 4th and 3rd areas have the lowest level. In the physical and land use index with the criteria such as per capita of health services, education, business, etc., net, the 9th zone had the highest rate and the 4th and 1th zone had the lowest. Finally, the combined index of all 71 criteria was considered, with the 9th ranked first and the 1st zone. In addition, the new urban areas of 9 were also better off than the older ones in terms of physical, demographic, biological and smart growth compilations.
 
Conclusions
The results of the research indicate that the indicators are inappropriate distribution in the city of Tabriz. Therefore, it is desirable to address the heterogeneous distribution and urban planning in the direction of the path of sustainable development and intelligent growth to be taken into consideration by officials and managers of the city. In the next research, it is suggested that some parameters such as per capita energy consumption, etc. that were not available in this study should not be considered. The data of this research was related to 2011, it is suggested that the results of this research be compared with the results of newer years in order to better reflect changes in the indicators of intelligent growth, especially in new areas such as Logic 9.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial analysis
  • smart growth indices
  • Sprawl growth
  • Tapsis
  • Tabriz city
-بخشی، امیر، دیوسالار اسداله، علی اکبری، اسماعیل. (1397). تحلیل فضایی شاخص رشد هوشمند شهری در شهرهای ساحلی (مطالعه موردی: بابلسر). مدیریت شهری، 43، 148 – 129.
-زاهدی شمس السادات، نجفی، غلامعلی. (1385). بسط مفهومی توسعه پایدار. فصلنامه مدرس علوم انسانی. 10 (49)، 76- 43.
-ضرابی، اصغر, صابری، حمید، محمدی، جمال، وارثی، حمید رضا. (1390). تحلیل فضایی شاخص‎های رشد هوشمند شهری (مطالعه‎ی موردی: مناطق شهر اصفهان). پژوهش­های جغرافیای انسانی, 43(77)، 1-18.
-فردوسی، سجاد، شکری فیروزجاه، پری. (1394). تحلیل فضایی- کالبدی نواحی شهری بر اساس شاخص‌های رشد هوشمند. فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری، 6(22)، 15-32.
-قرخلو، مهدی، مهدی، علی، مهدیان، معصومه. (1391). بررسی شاخص­های اجتماعی- اقتصادی و تأثیر آن بر کیفیت مساکن محلات حاشیه نشین (مطالعه موردی: محلة حاشیه نشین شیخ آبادِ شهر قم). مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه­های انسانی, 7(18), 18-41.
-مرکز آمار ایران. (1390). نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان تبریز.
-نیــوتن، پیتــر. (1383). شــکل شــهری و کــارکرد زیست محیطی، در کتاب شکل پایدار شهری، ترجمـه واراز مرادی مسیحی، شرکت پردازش و برنامه ریـزی شهری.
-Chen, L., & Wang, Y. Z. (2003). Research on TOPSIS integrated evaluation and decision method based on entropy coefficient. Control and decision, 18(4), 456-459.
-Chourabi, H., Nam, T., Walker, S., Gil-Garcia, J. R., Mellouli, S., Nahon, K., & Scholl, H. J. (2012, January). Understanding smart cities: An integrative framework. In System Science (HICSS), 2012 45th Hawaii International Conference on (pp. 2289-2297). IEEE.
-Downs, A. (2005). Smart growth: Why we discuss it more than we do it. Journal of the American Planning Association, 71(4), 367-378.
-Hu, Q., Che, X., Zhang, L., Zhang, D., Guo, M., & Yu, D. (2012). Rank entropy-based decision trees for monotonic classification. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 24(11), 2052-2064.
-Johnson, M. P. (2001). Environmental impacts of urban sprawl: a survey of the literature and proposed research agenda. Environment and planning A, 33(4), 717-735.
-Litman, T. (2009). Transportation cost and benefit analysis. Victoria Transport Policy Institute, 31.
-Litman, T. (2017). Evaluating criticism of smart growth. Victoria Transport Policy Institute.
-Moss, T., & Marvin, S. (2016). Urban infrastructure in transition: networks, buildings and plans. Routledge.
-O'Connell, L. (2008). Exploring the social roots of smart growth policy adoption by cities. Social Science Quarterly, 89(5), 1356-1372.
-Shapiro, J. M. (2006). Smart cities: quality of life, productivity, and the growth effects of human capital. The review of economics and statistics, 88(2), 324-335.
-Stankovic, J., Dzunic, M., Džunić, Ž., & Marinkovic, S. (2017). A multi-criteria evaluation of the European cities’ smart performance: Economic, social and environmental aspects.
-Triantaphyllou, E. (2000). Multi-criteria decision making methods. In Multi-criteria decision making methods: A comparative study (pp. 5-21). Springer, Boston, MA.
-Walmsley, A. (2006). Greenways: multiplying and diversifying in the 21st century. Landscape and urban planning, 76(1-4), 252-290.