نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات گردشگری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دکتری، گروه جغرافیا، واحد نجف اباد، دانشگاه ازاد اسلامی، نجف اباد، ایران

3 دانشجو دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.22034/gp.2023.55682.3110

چکیده

سیمای بصری شهری به مثابه عنصری مهم و اساسی در محیط‌‌های انسان‌ساخت و به‌ویژه در فضاهای شهری، تأثیر بسزایی بر کارکردهای روانی و اجتماعی به همراه دارند. هدف از این پژوهش تبیین نقش سیمای بصری در رفتار شهروندان منطقه 8 شهر اصفهان با رویکردی از نظر هدف توسعه‌ای- کاربردی و از نظر روش شناسی پژوهش توصیفی- تحلیلی متکی بر مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. جامعه آماری کلیه افراد بالای 15 سال ساکن در این منطقه(239756 نفر) است، که 204 نفر به عنوان حجم نمونه به وسیله پرسشنامه محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند. شاخص(نورپردازی، رنگ، خوانایی، خط آسمان، بو و صدا، جهت‌یابی، مبلمان شهری، امنیت اجتماعی، حس مکان، سرزندگی، تصویر ذهنی، نگرش فضایی، مشارکت اجتماعی) با استفاده از مبانی نظری استخراج شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های T تک نمونه‌ای، رگرسیون چندگانه و برای تحلیل مسیر از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از؛ معناداری کلیه شاخص‌های بررسی شده در سطح 95 درصد اطمینان می‌باشد، در بین شاخص‌های سیمای بصری شاخص، رنگ بییشترین ضریب و تأثیر را در سیمای بصری منطقه 8 اصفهان و شاخص حس مکان- هویت بیشترین ضریب و تأثیر را در رفتار شهروندان این منطقه دارند. نتایج نشان می‌دهد؛ با توجه به درهم آمیزی مؤلفه‌ها و شاخص‌های مفهوم سیمای بصری شهری، نقش آن بر جوانب مختلف رفتار شهروندان و بروز بحران‌های اخلاقی و انسانی انکارناپذیر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the role of the visual image on the behavior of citizens (a case study of the 8th district of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • hamid saberi 1
  • Hajar Nasehi 2
  • mehdi alizadeh 3

1 Assistant Professor of Tourism Research Center , Department of Geography and Urban planning, Najafabad Branch Islamic Azad University Najafabad Branch Iran.

2 PhD . Department of Geography,Najafabad Branch , Islamic Azad University, Najafabad , Iran

3 PhD Candidate in Geography and Urban Planning, Khwarazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

As a fundamental element in man-made environments, especially in urban spaces, urban visual appearance significantly impacts psychological and social functions. This research aims to explain the role of the visual image in the behavior of District 8 of Isfahan City citizens with an approach in terms of developmental-applicative goal and descriptive-analytical research methodology based on library and field studies. The statistical population is all people over 15 years of age living in this area (239,756 people), which was analyzed using Cochran's formula of 204 samples. A researcher-made questionnaire was used to collect information. To achieve the goal indicators (lighting, color, readability, skyline, smell and sound, orientation, urban furniture, social security, sense of place, vitality, mental image, spatial attitude, and social participation) using the theoretical foundations of extraction became. For data analysis, one-sample T-tests, multiple regression, and the structural equation model were used for path analysis. The findings from the results of the investigation of the effect of visual appearance on the behavior of citizens showed; The readability index is the first and the orientation index is the second. Finally, the results show that the visual appearance of the city in the urban context of the 8th district of Isfahan has a significant effect on the behavior of the citizens of this region according to all dimensions, components, and indicators, and according to the intermingling of the components and indicators of the concept of appearance. Visually, its role in various aspects of citizens' behavior and the emergence of moral and humanitarian crises is undeniable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • visual appearance, citizens'
  • behavior, Isfahan region 8, City view