نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آب و هوا شناسی، دانشگاه تبریز

2 اقلیم شناسی، دانشگاه تبریز

چکیده

در این پژوهش با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره (تحلیل خوشه‌ای و تجزیه تابع تشخیص)، به­منظور شناسایی تفاوت‌های زمانی و مکانی بارش و نواحی مشابه بارشی صورت گرفته، داده­های بارش ماهانه دوره آماری 1995 تا 2007 مربوط به 35 ایستگاه سینوپتیک، کلیماتولوژی و بارانسجی شمال ایران شامل سه استان گلستان، گیلان و مازندران مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا برای گروه­بندی و همگن­سازی ایستگاه‌ها از تحلیل خوشه­ای به روش Ward استفاده شد. سپس برای آزمون صحت نتایج حاصل از تحلیل خوشه‌ای آزمون تابع تشخیص و تجزیه به­روش (Wilk’s Lambda) استفاده گردید. نتایج حاصل از روش تحلیل خوشه‌ای به­روش فواصل اقلیدسی به روش وارد نشان داد که برحسب مقدار و زمان بارش در منطقه مورد مطالعه می‌توان چهار خوشه عمده بارشـی ترسیم کرد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه تابع تشخیص نشان داد که حدود 3/82 درصد از خوشه­بندی‌های انجام شده در تحلیل خوشه‌ای به­درستی صورت گرفته و حدود 7/17 درصد آن به اشتباه خوشه­بندی شده است و روش ویلکز لامبدا هم تفاوت بین میانگین‌ها را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Precipitation in North of Iran Using Cluster and Discriminative Function Analyses

نویسندگان [English]

  • Ali mohammad Khorshiddoust 1
  • Ali asghar Shirzad 2

1 Department of Climate Studies, University of Tabriz

2 Climatology, University of Tabriz

چکیده [English]

In this research we used multivariable statistical methods (cluster and discriminative analysis) with the purpose of the recognition of spatio-temporal differences of precipitation in similar areas. We used monthly precipitation of 35 synoptic, climatic, and rain-gauging station data records of Northern Iran including three provinces of Golestan, Guilan, and Mazandaran for 1995-2007 periods. For grouping and homogenizing the stations, we initially applied Ward cluster analysis method. Then we used discriminative analysis and Wilk’s Lambda for finding out the validity of cluster analysis calculations. Results obtained from cluster analysis with Euclid interval method indicated that 4 major clusters can be drawn according to the amount and the location of the precipitation in the study area. Discriminate analysis showed that 82.3% of the clusters in our analysis were valid and about 17.7% were incorrect. The Wilk’s Lambda method also proved the differences between the means.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precipitation
  • Cluster analysis
  • Discriminate Analysis
  • North Western Iran
1ـ بردی­شیخ، واحد و بابایی، اکبر و موشخیان، یوسف (1388)، «بررسی روندتغییرات رژیم بارش حوزه آبخیز گرگانرود»، مجله علمی پژوهشی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال سوم شماره 8، صص29-38.
2ـ حبیب­پور، کرم و صفری، رضا (1388)، «راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایش و تحلیل داده‌های کمی، موسسه راهبرد پیمایش تهران، انتشارات متفکران، چاپ سوم.
3ـ خسروی، محمود و نظرپور، حمید (1389)،«کاربرد تحلیل خوشه‌ای در شناسایی ویژگی‌های روزهای بارشی»، مجله فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اهر، سال نهم، شماره 31، صص90- 65 .
4ـ خوش­اخلاق، فرامرز و قنبری، نوذر و معصوم پور سماکش، جعفر (1387)، «مطالعه نوسان اطلس شمالی بر رژیم بارش و دمای سواحل جنوبی دریای خزر»، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، شماره 66، صص70-57.
5ـ ربیعی، بابک و رحیمی، مهدی (1388)، «ارزیابی روش‌های گروه­بندی ژنوتیپ­های کلزا با استفاده از تجزیه تابع تشخیص فیشر»، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال سیزدهم، شماره چهل و هفتم، صص 529-542.
6ـ رضیئی، طیب و عزیزی، قاسم (1386)، «منطقه­بندی رژیم بارشی غرب ایران با استفاده از روش‌های تحلیل مولفه­های اصلی و خوشه­بندی»، تحقیقات منابع آب ایران، سال سوم، شماره2، صص1- 4 .
7ـ زارع چاهوکی، محمدعلی (1389)، «روش‌های تحلیل چندمتغیره با نرم­افزار SPSS»، دانشگاه تهران.
8ـ ساری صراف، بهروز و حاتمیان، کیوان (1387)، «تعیین عوامل موثر در ناحیه­بندی بارش‌های غرب ایران»، فصلنامه جغرافیای طبیعی، سال اول، شماره 1، صص 55-73.
9ـ کلانتری، خلیل (1387)، «پردازش و تحلیل داده‌ها درتحقیقات اجتماعی و اقتصادی»، انتشارات فرهنگ صبا، چاپ سوم.
10ـ مانلی، جی، اف. (1388)، «آشنایی با روش‌های اماری چندمتغیره»،ترجمه محمد مقدم و ابوالقاسم محمدی و مصطفی سربزه، انتشارات پریور، چاپ دوم، ویراست سوم.
11ـ مجرد، فیروز و  نصیری، شیدا (1385)، «برآورد دوره‌های بازگشت و فواصل اطمینان بارش موثر برای کشت برنج در جلگه مازندران»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره دهم، شماره 2، صص 159-181.
12ـ مسعودیان، ابوالفضل و کاویانی، محمدرضا (1386) «اقلیم­شناسی ایران»، انتشارات دانشگاه اصفهان.
13ـ مسعودیان، ­ابوالفضل (1384)، «شناسایی رژیم‌های بارش ایران به روش تحلیل خوشه‌ای»، مجله پژوهش‌های جغرافیایی، 1384، شماره 52، صص 61-47.
14ـ مسعودیان، ابولفضل و عطایی، هوشنگ (1384)، «شناسایی فصول بارشی ایران به روش تحلیل خوشه‌ای»، مجله علوم انسانی دانشگاه اصفهان، جلد هجدهم، شماره 1، صص13-1.
15ـ مسعودیان، ­ابوالفضل (1388)، «نواحی بارشی ایران»، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 13، صص91-79.
16ـ مسعودیان، ابولفضل؛ دارند، محمد و کارساز، سکینه (1390)، «پهنه­بندی بارش غرب و شمال غرب ایران به روش تحلیل خوشه‌ای»، مجله فصلنامه جغرافیای طبیعی، سال چهارم، شماره 11، صص 35-44.
17ـ محمدی، حسین و همکاران (1390)، «تغییرپذیری زمانی و مکانی بیشینه بارش ماهانه در بخش­های جنوبی دریای خزر»، مجله پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، شماره 75­، صص 1- 18.
18ـ ناظم­السادات، سیدمحمدجعفر و شیروانی، ­امین (1383)، «کاربرد cca به منظورارزیابی و مقایسه توانایی soi  و Nino’ssst»، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سا­ل هشتم،  شماره ­اول، صص11-24.
19- Dinpashoh Y. et al (2004), “Selection of Variables for the Purpose of Regionalization of Iran’s Precipitation Climate Using Multivariate Methods, Journal of Hydrology, 297, 109-123.
20- Domroes,M and Kaviani, M, and Schaefer, D (1998), “An Analysis of Regional and Intra-annual Precipitation Variability over Iran Using Multivariate Statistical Methods”, Theor”, Appl. Climatol, 61, 151-159.
21- Jackson, I.J. and Weinand, H. (1995),Classification of Tropical Rainfall Stations: A Comparison of Clustering Techniques, Int. J. Climatol, 15, 985 994.
22- Konrad, C. (1996), “Relationship between Precipitation Event Types and Topoqraphy in the Southern Blue Ridge Mountains of the Southeastern USA”, Int.J. Climatology, 16, 49-62.
23- Modarres, R. and A. Sarhadi (2011), “Statistically-based Regionalization of Rainfall Climates of Iran”, Global and Planetary Change, 75, 67-75
24- Nazaripour. H and M. Khosrav (2011), “Identification of Precipitation Types by Cluster Analysis Method (Case Study: Zahedan. Iran)”, Geography and Environmental Planning, 21st Year, Vol. 40, No.4.
25- Romero, R. and Ramis, C. and Guijarro, JA. (1999), “Daily Rainfall Patterns in the Spanish Mediterranean Area: An Objective Classification”, International Journal of Climatology, 19, 95-112.