ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت فضا در پیاده‌راه‌های شهری (نمونه موردی: پیاده راه فرهنگی رشت)

دوره 23، شماره 69، آذر 1398، صفحه 19-40

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ فرزانه رازقی؛ محمود آروین


برآورد بارش به کمک شبکه عصبی مصنوعی با داده¬های هواشناسی غیربارشی در سه منطقه شیراز، مشهد و کرمان

دوره 17، شماره 43، خرداد 1392، صفحه 21-40

علیرضا ایلدرمی؛ حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی


تحلیل و مدل‌سازی شاخص‌های کارآمدی بازار زمین در پایداری شهری مورد شناسی: منطقه 12 شهرداری تهران

دوره 21، شماره 62، اسفند 1396، صفحه 21-40

3-1

سعید امانپور؛ ناهید سجادیان؛ مسعود مدانلوجویباری


بررسی خشکسالی، ترسالی و پیش¬بینی پارامترهای اقلیمی بارش و درجه حرارت منطقه شیراز با استفاده از روش¬های استوکستیک

دوره 16، شماره 41، آبان 1391، صفحه 23-47

حسین بابازاده؛ سیدامیر شمس نیا؛ فردین بوستانی؛ الناز نوروزی اقدم؛ داوود خدادادی دهکردی


ارزیابی الگوهای مکان یابی بیمارستان ها در شهر تبریز

دوره 18، شماره 47، فروردین 1393، صفحه 23-53

فیروز جمالی؛ میرستار صدر موسوی؛ مهدی اشلقی


شناسایی الگوهای همدید بارش‌های شدید تابستانه در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 21، شماره 59، اردیبهشت 1396، صفحه 23-39

6

مسعود جلالی؛ علی شاهبایی؛ وهاب کمریان


مکان‌یابی دفن پسماندهای جامد شهری شهرستان شاهین‌دژ با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و GIS

دوره 22، شماره 66، بهمن 1397، صفحه 23-44

ابراهیم اصغری کلجاهی؛ قدرت برزگری؛ رباب آذرمی؛ آزاده شهبازی


شناسایی و تحلیل همدیدی تیپ‌های هوای شهر اهر

دوره 23، شماره 68، شهریور 1398، صفحه 23-45

کریم امینی نیا؛ علی محمودی


بررسی تاثیر معیارهای کاربری مسکونی در کاهش جرم خیزی در کلا‌نشهر تبریز

دوره 24، شماره 71، اردیبهشت 1399، صفحه 23-43

10.22034/gp.2020.10529

سیده پرستو باهرنیا؛ حسین نظم فر؛ بلال محسن زاده


ارزیابی مدل¬های برآورد تبخیر- تعرق پتانسیل و توزیع مکانی سالانه آن در حوضه جنوبی رود ارس

دوره 16، شماره 40، شهریور 1391، صفحه 25-46

سعید جهانبخش؛ مجید رضایی بنفشه؛ مرضیه اسمعیل پور؛ معصومه تدینی


تأثیر نوسان¬های دمای سطح آب دریای مدیترانه بر بارش پایکوه¬های شرقی زاگرس و چاله¬های مرکزی ایران

دوره 16، شماره 39، اردیبهشت 1391، صفحه 25-49

سعید جهانبخش اصل؛ بتول زینالی؛ طاهره جلالی


نظم بصری در شهرسازی سنتی ایران (مطالعه موردی: بازار تبریز)

دوره 16، شماره 37، آبان 1390، صفحه 25-57

کریم حسین زاده دلیر؛ لاله آشنا


نقش توسعه یافتگی کلاسیک در شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیررسمی شهری مطالعه موردی: شهر خوی

دوره 17، شماره 46، بهمن 1392، صفحه 25-45

هادی حکیمی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ اکبر پرهیزکار؛ ابوالفضل مشکینی؛ مهدی پورطاهری


منطقه‌بندی حمل ‌و نقل روستایی در ایران

دوره 19، شماره 53، مهر 1394، صفحه 25-47

محسن آقایاری هیر؛ میقات حبیبیان؛ مهدی استادی جعفری؛ حامد امینی شیرازی


مدل ترکیبی اولویت بندی استراتژیهای حمل و نقل هوشمند مورد پژوهی: کلانشهر تبریز

دوره 23، شماره 67، اردیبهشت 1398، صفحه 25-44

توحید احمدی؛ زهره فنی؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


ارزیابی رقابت پذیری مقاصد گردشگری سلامت با تاکید بر منابع و جاذبه های محوری(مطالعه موردی : چشمه های آبگرم رامسر)

دوره 22، شماره 63، خرداد 1397، صفحه 26-50

4-2

فرامرز بریمانی؛ مهدی رمضان زاده لسبوئی؛ نازنین تبریزی؛ سهند نوذراصل