ارزیابی عوامل تاثیرگذار پایداری مسکن درمناطق روستایی شهرستان زرین دشت

دوره 21، شماره 62، اسفند 1396، صفحه 41-59

3-9

جواد بذرافشان؛ محسن شایان؛ سجاد بازوند


حمایت اجتماعات محلی از توسعه گردشگری و ارتباط آن با معیشت پایدار روستاهای مرزی شهرستان چابهار

دوره 23، شماره 69، آذر 1398، صفحه 41-64

اسلام بشکار؛ جواد بذرافشان؛ مهرشاد طولابی نژاد


پهنه¬بندی آگروکلیماتیک آفتابگردان در شمال دریاچه ارومیه

دوره 17، شماره 45، آبان 1392، صفحه 42-67

میرکامل حسینی؛ مجید زاهدی؛ محمد حسین فتحی؛ خلیل ولیزاده کامران


بررسی روند دما و بارش¬های روزانه حدی در حوضه دریاچه ارومیه

دوره 16، شماره 38، بهمن 1390، صفحه 43-74

مجید رضایی بنفشه؛ فاطمه سرافروزه؛ طاهره جلالی


نقش دانش حقوقی در رفاه اجتماعی روستاییان، مطالعه موردی: دهستان میان کوه غربی- شهرستان پلدختر- استان لرستان

دوره 16، شماره 42، اسفند 1391، صفحه 45-63

مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن¬الدین افتخاری؛ مهدی رحمتی


طبقه‌بندی دمایی ایستگاه‌های هواشناسی کشور با استفاده از خوشه‌بندی فازی و شبکه عصبی مصنوعی کوهونن

دوره 20، شماره 55، اردیبهشت 1395، صفحه 45-63

2

محمدعلی قربانی؛ سرور پوربابک؛ حسین جباری خامنه؛ اسماعیل اسدی؛ محمدحسن فاضلی فرد


بررسی و ارزیابی جهات بهینه توسعه فضایی - کالبدی شهر مهاباد

دوره 22، شماره 66، بهمن 1397، صفحه 45-66

جمال امینی؛ منصور عزیزی؛ مهسا فرامرزی اصل


بررسی سرزندگی و رابطه آن با انتخاب نواحی مسکونی (مطالعه موردی؛ بافت فرسوده مرکزی شهر زنجان)

دوره 23، شماره 67، اردیبهشت 1398، صفحه 45-65

دکتر محمدرضا پورمحمدی؛ شهریور روستایی؛ احمد اسدی


شناسایی و تحلیل قابلیت های اکوتوریستی دریاچه کافتر به روش SWOT

دوره 17، شماره 44، شهریور 1392، صفحه 47-71

مسعود تقوایی؛ حسین کیومرثی


بررسی کارکرد شهرهای جدید ایران در جذب سرریز جمعیت مادر شهرها (مطالعه موردی: شهر جدید سهند)

دوره 16، شماره 40، شهریور 1391، صفحه 47-74

کریم حسین زاده دلیر؛ رسول قربانی؛ ابوالقاسم تقی زادفانید


تحلیل همدید عوامل موثر در فراوانی روزهای گردوغباری غرب کشور

دوره 17، شماره 46، بهمن 1392، صفحه 47-66

علی محمدخورشیددوست؛ غلام حسن محمدی؛ عاطفه حسینی صدر؛ خدیجه جوان؛ ابوالفضل جمالی


بررسی بعد فرکتالی چاله بیجار با تأکید بر تغییرات سطح اساس

دوره 23، شماره 68، شهریور 1398، صفحه 47-69

غلام حسن جعفری؛ هژیر محمدی


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر مقادیر رسوب معلق در تعدادی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل

دوره 24، شماره 73، آبان 1399، صفحه 47-66

10.22034/gp.2020.11233

نیر آقابیگی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ محمد گلشن


ارزیابی کاربرد روش زمان ـ سطح و هیدروگراف واحد لحظهای کلارک در برآورد دبی سیلاب بازفت کارون

دوره 16، شماره 41، آبان 1391، صفحه 49-66

سعید جهانبخش اصل؛ مجید رضائی بنفشه؛ مسعود گودرزی؛ عبدالمحمد غفوری روزبهانی؛ محمدحسین مهدیان


بررسی پتانسیل تغییرات مورفولوژیک رودخانه شهر چای ارومیه

دوره 20، شماره 57، آذر 1395، صفحه 49-62

2

صیاد اصغری سراسکانرود


بررسی تطبیقی رهیافت‌های رگرسیون وزنی جغرافیایی و حداقل مربعات معمولی در برآورد مدل‌های مکانی

دوره 22، شماره 63، خرداد 1397، صفحه 52-76

4-3

محمدرضا پورمحمدی؛ رسول قربانی؛ علی اکبر تقی پور


بررسی تغییرات پیچان رود آجی چای در پهنه سیلاب دشت

دوره 18، شماره 49، مهر 1393، صفحه 55-79

مریم بیاتی خطیبی