نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

3 استاد

10.22034/gp.2024.59606.3216

چکیده

این پژوهش با هدف کلی بررسی عوامل اثرگذار بر تمایل گردشگران به استفاده از غذای محلی در مناطق روستایی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی گردشگران مناطق روستایی شهرستان شوشتر بود. با استفاده جدول کرجسی و مورگان 400 نفر از گردشگران روستایی برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه‏ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم‏افزارهای SPSS و SMART Pls انجام شد. در این پژوهش تئوری ارزش - مصرف به عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد که ارزش‏های مصرف چندگانه غذای محلی (ارزش طعم/کیفیت، سلامتی، قیمت، عاطفی، اجتماعی، تعاملی و شناختی) بر نگرش گردشگران نسبت به غذای محلی و تصویر مقصد گردشگری اثری مثبت و معنی‏داری می‏گذارد. علاوه بر این نتایج نشان داد که نگرش گردشگران نسبت به غذای محلی بر بروز پاسخ‏های رفتاری مثبت از سوی آنان در آینده (قصد توصیه غذاهای محلی به دیگران و قصد بازدید مجدد برای گردشگری غذا) اثرگذار است. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که تئوری ارزش – مصرف یک تئوری کارآمد در این زمینه است زیرا تمامی فرضیات آن در تحقیق حاضر معنی‏دار شد و بخش زیادی از واریانس پاسخ‏های رفتاری گردشگران را تبیین نمود. بنابراین، این تحقیق می‏تواند به برنامه‏ریزان توسعه روستایی جهت استفاده از پتانسیل گردشگری غذای محلی در نواحی روستایی مستعد جهت رونق اقتصادی مناطق کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors affecting the willingness of tourists to use local food in rural areas of Shushtar County

نویسندگان [English]

  • Zeinab Hematian larki 1
  • Moslem Savari 2
  • Masoud Yazdanpanah 3

1 Rmain

2 Department of Agricultural Extension and Education, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran

3 Prof

چکیده [English]

Objective: This research was conducted with the general purpose of investigating the behavioral tendencies of rural tourists based on the consumption value of local food.

Research Method: The statistical population of the research included all tourists in the rural areas of Shushtar. The main research tool was a questionnaire whose validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient and composite reliability.

Research Innovation: Shushtar County is one of the historical regions of Khuzestan province, which has been registered in UNESCO, and domestic and foreign tourists travel to this city every year. This city has many different local foods that have increased the desire of tourists to these areas. But so far, this has not been done in an official research. Therefore, this research tries to investigate the factors affecting tourists' willingness to use local food.

Findings: The results showed that the multiple consumption values of local food (value of taste/quality, health, price, emotional, social, interactive and cognitive) have a positive and significant effect on the attitude of tourists towards local food and the image of the tourist destination. In addition, the results showed that the attitude of tourists towards local food has an effect on the occurrence of positive behavioral responses from them in the future (intention to recommend local food to others and intention to visit again for food tourism). In general, the results of this research showed that the value-consumption theory is an efficient theory in this field because all its assumptions were significant in the present research and explained a large part of the variance of tourists' behavioral responses. Therefore, this research can help rural development planners to use the potential of local food tourism in rural areas, which are prone to economic prosperity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • local food
  • tourism
  • local food tourism
  • food tourism
  • rural development