تماس با ما

شماره تماس مدیر مسئول(دکتر شهرام روستایی):  04133392287                                        

شماره تماس کارشناس نشریه(دکتر الهام علیزاده فرد):  04133392287                          

شماره تماس و ایمیل مدیر اجرایی-داخلی(دکتر حسن محمودزاده): -  04133392287      mahmoudzadeh@tabrizu.ac.ir-hassan.mahmoudzadeh@gmail.com

نشانی الکترونیک نشریه:   geographyplanning@gmail.com


CAPTCHA Image