درباره نشریه

صاحب امتیازدانشگاه تبریز

مدیرمسئولدکتر شهرام روستایی

سردبیردکتر فریبا کرمی

مدیر داخلی و اجرایی: دکتر حسن محمودزاده

زیر نظر اعضای هیأت تحریریه:

دکتر محمدرضا پورمحمدی: استاد دانشگاه تبریز
دکتر دکتر شهرام روستایی: استاد دانشگاه تبریز
دکتر دکتر بهروز ساری صراف: استاد دانشگاه تبریز
دکتر دکتر داود مختاری: استاد دانشگاه تبریز

دکتر فریبا اسفندیاری: استاد دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر محمدحسین رامشت: استاد دانشگاه اصفهان
دکتر جمیله توکلی نیا: دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محسن احد نژاد: دانشیار دانشگاه زنجان

دکتر ایرج جباری: دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر فریبا کرمی: استاد دانشگاه تبریز
دکتر علی محمد خورشید دوست: استاد دانشگاه تبریز

دکتر محمدحسین رضائی مقدم: استاد دانشگاه تبریز

 دکتر حسن محمود زاده: دانشیار دانشگاه تبریز

دکتر شهریور روستایی: دانشیار دانشگاه تبریز

دکتر اکبر اصغری زمانی: دانشیار دانشگاه تبریز

 دکتر علی گلی: دانشیار دانشگاه شیراز

دکتر مهدی رمضان زاده لسبوئی: دانشیار دانشگاه مازندران

دکتر موسی عابدینی : استاد دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر اسماعیل علی اکبری: استاد دانشگاه پیام نور تهران

پرفسور مارتین سیگیر: استاد دانشگاه  کیلجنفیرت، اتریش

سال تأسیس: 1373          
انتشار: فصلی     

درجه نشریهاین نشریه بر اساس مصوبه شماره 3/11/1973 مورخه 1388/11/13 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری حائز درجه علمی - پژوهشی شده است و در مورخ 1391/07/18 تمدید اعتبار گردیده است.
شماره شاپا چاپی8078-2008

شماره شاپا الکترونیکی3534-2717
شمارگان: الکترونیک
چاپ و لیتوگرافی: انتشارات دانشگاه تبریز