مدیر مسئول


دکتر شهرام روستائی استاد دانشگاه تبریز

ژئومورفولوژی

سردبیر


دکتر فریبا کرمی استاد دانشگاه تبریز

ژئومورفولوژی

 • fkaramitabrizu.ac.ir
 • 33392309

مدیر داخلی


دکتر حسن محمودزاده دانشیاردانشگاه تبریز

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • mahmoudzadehtabrizu.ac.ir
 • 05133392298

مدیر اجرایی


دکتر حسن محمودزاده دانشیار دانشگاه تبریز

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • geographyplanninggmail.com
 • 041133392298

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رضا پورمحمدی استاد دانشگاه تبریز

برنامه ریزی شهری

 • pourmohamaditabrizu.ac.ir
 • 004113392328

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهرام روستایی هیات علمی

ژئومورفولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهروز ساری صراف استاد دانشگاه تبریز

آب و هوا شناسی

 • sarisarraftabrizu.ac.ir
 • 04133392256

اعضای هیات تحریریه


دکتر داود مختاری استاد دانشگاه تبریز

ژئومورفولوژی

 • d_mokhtaritabrizu.ac.ir
 • 04133392304

اعضای هیات تحریریه


دکتر فریبا اسفندیاری استاد دانشگاه محقق اردبیلی

ژئومورفولوژی

 • esfandyariuma.ac.ir
 • 04533516401

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسین رامشت استاد دانشگاه اصفهان

ژئومورفولوژی

 • mrameshatyahoo.com
 • 03137933093

اعضای هیات تحریریه


دکتر جمیله توکلی نیا دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • j_tavakoliniasbu.ac.ir
 • 02129902626

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن احد نژاد دانشیار دانشگاه زنجان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • ahadnejadznu.ac.ir
 • 02433052299

اعضای هیات تحریریه


دکتر ایرج جباری دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

ژئومورفولوژی

 • ir_jabbariyahoo.com
 • 08334277605

اعضای هیات تحریریه


دکتر فریبا کرمی استاد دانشگاه تبریز

ژئومورفولوژی

 • fkaramitabrizu.ac.ir
 • 04133392318

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی محمدخورشیددوست استاد دانشگاه تبریز

جغرافیای محیطی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسین رضائی مقدم استاد دانشگاه تبریز

ژئومورفولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن محمود زاده دانشیار دانشگاه تبریز

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • mahmoudzadehtabrizu.ac.ir
 • 041133392298

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهریور روستایی دانشیار دانشگاه تبریز

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • srostaeitabrizu.ac.ir
 • 04113392273

اعضای هیات تحریریه


دکتر اکبر اصغری زمانی دانشیار دانشگاه تبریز

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • azamani621gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی گلی دانشیار گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 • golishirazu.ac.ir
 • 07136289661

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی رمضان زاده لسبوئی دانشیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 • m.ramezanzadehumz.ac.ir
 • 01135302601

اعضای هیات تحریریه


دکتر موسی عابدینی استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

ژئومورفولوژی

 • abediniuma.ac.ir
 • 09143555226

اعضای هیات تحریریه


دکتر اسماعیل علی اکبری استاد دانشگاه پیام نور- تهران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • aliakbariesmaeilyahoo.com
 • 02122485137

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پرفسور مارتین سیگیر استاد دانشگاه کیلجنفیرت، اتریش

جغرافیا

 • martin.segeraau.at