اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر شهرام روستائی

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?roostaei
roostaeitabrizu.ac.ir
04133392256

سردبیر

دکتر فریبا کرمی

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تبریز

fkaramitabrizu.ac.ir
33392309

مدیر داخلی

دکتر حسن محمودزاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیاردانشگاه تبریز

mahmoudzadehtabrizu.ac.ir
05133392298

مدیر اجرایی

دکتر حسن محمودزاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه تبریز

geographyplanninggmail.com
041133392298

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد رضا پورمحمدی

برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه تبریز

pourmohamaditabrizu.ac.ir
004113392328

دکتر شهرام روستایی

ژئومورفولوژی هیات علمی

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?roostaei
roostaeitabrizu.ac.ir
33392309
0000000306641688

دکتر بهروز ساری صراف

آب و هوا شناسی استاد دانشگاه تبریز

sarisarraftabrizu.ac.ir
04133392256

دکتر داود مختاری

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تبریز

d_mokhtaritabrizu.ac.ir
04133392304

دکتر فریبا اسفندیاری

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

esfandyariuma.ac.ir
04533516401

دکتر محمدحسین رامشت

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه اصفهان

mrameshatyahoo.com
03137933093

دکتر جمیله توکلی نیا

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

j_tavakoliniasbu.ac.ir
02129902626

دکتر محسن احد نژاد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه زنجان

ahadnejadznu.ac.ir
02433052299

دکتر ایرج جباری

ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

ir_jabbariyahoo.com
08334277605

دکتر فریبا کرمی

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تبریز

fkaramitabrizu.ac.ir
04133392318

دکتر علی محمدخورشیددوست

جغرافیای محیطی استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?khorshid
khorshidtabrizu.ac.ir
04113392280

دکتر محمدحسین رضائی مقدم

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.rezai
rezmoghyahoo.com
04113392256

دکتر حسن محمود زاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه تبریز

mahmoudzadehtabrizu.ac.ir
041133392298

دکتر شهریور روستایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه تبریز

srostaeitabrizu.ac.ir
04113392273

دکتر اکبر اصغری زمانی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه تبریز

azamani621gmail.com

دکتر علی گلی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز

golishirazu.ac.ir
07136289661

دکتر مهدی رمضان زاده لسبوئی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران

m.ramezanzadehumz.ac.ir
01135302601

دکتر موسی عابدینی

ژئومورفولوژی استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

abediniuma.ac.ir
09143555226

دکتر اسماعیل علی اکبری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه پیام نور- تهران

aliakbariesmaeilyahoo.com
02122485137

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پرفسور مارتین سیگیر

جغرافیا استاد دانشگاه کیلجنفیرت، اتریش

martin.segeraau.at