درجه علمی نشریه

این نشریه بر اساس مصوبه شماره 3/11/1973 مورخه 1388/11/13 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری حائز درجه علمی - پژوهشی شده است و در مورخ 1391/07/18 تمدید اعتبار گردیده است.