موضوعات = آب و هواشناسی
تعداد مقالات: 104
1. بررسی و تحلیل ارتباط نوسانات گرد و غبار با نوسانات دما و بارش غرب و جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22034/gp.2021.41606.2694

سید حسین میرموسوی؛ زهرا تاران


2. تحلیل روابط تغییرات بارش و سطح آبهای زیرزمینی دشت مرند با روش NRMC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1399

10.22034/gp.2020.40649.2647

یونس نیکوخصال؛ علی اکبر رسولی؛ داود مختاری؛ خلیل ولیزاده کامران


3. بررسی وردایی دهه‌ای بارش سالانۀ ایران‌زمین طی چهار دهۀ اخیر (1394-1355)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1399

10.22034/gp.2020.41308.2680

حسین عساکره؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ فاطمه ترکارانی


4. تحلیل فضایی توزیع زمانی و مکانی آغاز و خاتمه وقوع یخبندان در استان یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.22034/gp.2021.40227.2634

مهران فاطمی


5. تحلیل تأثیر تغییرات اقلیم شهری بر میزان توزیع فضایی جمعیت با تأکید بر جزایر حرارتی نمونه موردی: شهر ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

10.22034/gp.2021.41734.2703

پریچهر مصری علمداری؛ سید حسن رسولی


6. توزیع زمانی-مکانی فصلی گردوغبار در شرق و جنوب_شرق ایران بر اساس داده_های ایستگاهی و سنجش ازدور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

سعید جهانبخش؛ مجید رضایی بنفشه؛ علی محمد خورسیددوست؛ هاجر فرهمند


7. شناسایی الگوهای همدید روزهای آلوده به ذرات معلق به روش واکاوی خوشه ای شهرتبریز

دوره 25، شماره 75، بهار 1400، صفحه 181-192

10.22034/gp.2021.12787

علی قاسمی بگتاش؛ علی محمد خورشید دوست؛ خلیل ولی زاده کامران


8. بررسی عملکرد مدل سبال کوهستانی در برآورد تبخیروتعرق واقعی . مطالعه موردی: شهرستانهای شرق دریاچه ارومیه

دوره 25، شماره 75، بهار 1400، صفحه 91-100

10.22034/gp.2021.10843

زینب جوانشیر؛ خلیل ولیزاده کامران؛ علی اکبر رسولی؛ هاشم رستم زاده


10. بررسی تغییرات دهه ای سامانه های باران زای موثر بر حوضه آبریز رود زرد

دوره 25، شماره 75، بهار 1400، صفحه 101-112

10.22034/gp.2021.10842

سعید جهانبخش؛ سعیده اشرفی؛ حسین عساکره


12. واکاوی الگوی مکانی بارش های بهاره شمال غرب ایران با روش های تحلیل فضایی

دوره 24، شماره 74، زمستان 1399، صفحه 153-164

10.22034/gp.2021.23570.2259

حسین عساکره؛ سپیده بارزمان؛ علی شاهبایی کوتنایی


13. ارزیابی خودهمبستگی فضایی بارش ایران

دوره 24، شماره 74، زمستان 1399، صفحه 1-11

10.22034/gp.2021.10823

مهدی اسدی؛ علی محمد خورشید دوست؛ عباسعلی داداشی رودباری


15. ارزیابی اثرتغییر اقلیم بر بارش در مناطق فاقد آمار مشاهداتی با استفاده از بسته نرم‌افزاری CCT مطالعه موردی: حوضه دریان

دوره 24، شماره 73، پاییز 1399، صفحه 305-323

10.22034/gp.2020.10790

الهام محمد علیزاده فرد؛ سید حسین میرموسوی؛ جمشید یاراحمدی؛ عبدالله فرجی


16. نقش بادهای 120 روزه سیستان در نوسانات رطوبت شرق و جنوب شرق ایران

دوره 24، شماره 73، پاییز 1399، صفحه 199-217

10.22034/gp.2020.10820

مجید رضایی بنفشه؛ سعید جهانبخش؛ شعیب آب خرابات؛ علی اکبر رسولی؛ مصطفی کریمی


17. واکاوی و آشکارسازی ساختار روزانه بارش در ایستگاه همدید شیراز با رویکرد فراکتالی

دوره 24، شماره 72، تابستان 1399، صفحه 385-403

مهدی نارنگی فرد؛ مهران فاطمی؛ عبدالعلی کمانه؛ محمدصادق طالبی


19. بررسی کارایی رادار داپلر با استفاده از داده های بارندگی ایستگاه‌های سینوپتیک حوضه دریاچه ارومیه (مطاله موردی بارش مهرماه1393)

دوره 24، شماره 72، تابستان 1399، صفحه 247-266

محمد امیدفر؛ علی اکبر رسولی؛ هاشم رستم زاده؛ بهروز ساری صراف


20. مدلسازی توپو-اقلیم شناسی و پهنه بندی شاخص های آماری یخبندان های استان کردستان

دوره 24، شماره 72، تابستان 1399، صفحه 357-383

ابراهیم مسگری؛ تقی طاوسی؛ پیمان محمودی


21. شناسایی خودکار جبهه های جوی با استفاده از روش‌های عددی بر روی ایران و شرق مدیترانه (مطالعه موردی:13و 14 آوریل 2017)

دوره 24، شماره 72، تابستان 1399، صفحه 405-426

ناصر منصوری درخشان؛ دکتر بهلول علیجانی؛ مجید آزادی؛ مهری اکبری


22. ارزیابی و تحلیل نقش خصوصیات فیزیکی ابر در مقدار بارش محتمل با استفاده از داده های ماهواره ای MSG منطقه مورد مطالعه: غرب ایران

دوره 24، شماره 72، تابستان 1399، صفحه 225-245

هاشم رستم زاده؛ علی اکبر رسولی؛ مجید وظیفه دوست؛ ناصر ملکی


23. بررسی الگوهای همدیدی وارونگی دما در شهرستان تبریز با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی

دوره 24، شماره 72، تابستان 1399، صفحه 205-224

حبیبه نقی زاده؛ علی محمد خورشید دوست؛ رشید سعیدآبادی؛ محمدسعید نجفی


24. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر مقادیر رسوب معلق در تعدادی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل

دوره 24، شماره 71، بهار 1399، صفحه 1-21

نیر آقابیگی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ محمد گلشن


25. واکاوی سینوپتیکی الگوهای فشار مرتبط با بلاکینگ های مؤثر بر رخداد بارش های مداوم و سنگین تبریز (طی سال های 1951 تا 2013)

دوره 24، شماره 71، بهار 1399، صفحه 105-123

مجید رضایی بنفشه؛ فاطمه جعفری شندی؛ فرشته حسینعلی پور جزی