بررسی انطباق معماری ساختمان‌های شهر ماهشهر با شرایط زیست اقلیمی

دوره 23، شماره 67، اردیبهشت 1398، صفحه 1-24

لیلا ابراهیمی؛ سیاوش خلیلی؛ مریم ایلانلو


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر مقادیر رسوب معلق در تعدادی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل

دوره 24، شماره 71، اردیبهشت 1399، صفحه 1-21

10.22034/gp.2020.10518

نیر آقابیگی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ محمد گلشن


بررسی ارتباط بین شاخص‌های کمّی مسکن و سلامت‌روانی شهروندان مطالعه موردی: محله مرداویج- اصفهان

دوره 24، شماره 72، شهریور 1399، صفحه 1-33

10.22034/gp.2020.10777

سیدرضا آزاده؛ جمال محمدی سیداحمدیانی؛ حمیدطاهر نشاط دوست


ارزیابی خودهمبستگی فضایی بارش ایران

دوره 24، شماره 74، بهمن 1399، صفحه 1-11

10.22034/gp.2021.10823

مهدی اسدی؛ علی محمد خورشید دوست؛ عباسعلی داداشی رودباری


بررسی مغایرت کارکردی کاربری های شهری در ارتباط با ارزش زمین (مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تبریز)

دوره 25، شماره 75، اردیبهشت 1400، صفحه 1-16

10.22034/gp.2021.12781

اکبر اصغری زمانی؛ حسین کریم زاده؛ عذرا فضائلی کلوانق


تبیین الگوی شایسته مشارکت عمومی خصوصی مسکن قابل استطاعت در کشورهای درحال توسعه

دوره 25، شماره 76، تیر 1400، صفحه 1-14

10.22034/gp.2021.41564.2690

محسن احدنژاد روشتی؛ ابوالفضل مشکینی؛ حیدر صالحی میشانی


بررسی عوامل محیطی موثر بر هوازدگی و تخریب خانه های سنگی - مخروطی شکل روستای کندوان

دوره 19، شماره 54، بهمن 1394، صفحه 1-18

ابراهیم اصغری کلجاهی؛ فریده امینی بیرامی؛ مسعود حاجی-علیلوبناب


بررسی ماهیت ساختاری توفان حاره‌ای آشوبا بر روی دریای عرب

دوره 25، شماره 76، تیر 1400، صفحه 15-25

10.22034/gp.2021.10831

مهدی اسدی؛ علی محمد خورشیددوست؛ حسن حاجی محمدی


بررسی تغییرات شاخص های دینامیکی همزمان با توفان های حوضه آبریز کارون

دوره 18، شماره 48، تیر 1393، صفحه 17-36

مهری اکبری؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور


پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه غرب شهرستان خوی به روش آنبالاگان

دوره 20، شماره 56، مرداد 1395، صفحه 19-38

ابراهیم اصغری کلجاهی؛ فاطمه نمکچی؛ عبدالرضا واعظی هیر