نویسنده = سیداسدالله حجازی
کاربرد مدلLARS-WG در پیش‌بینی پارامترهای هواشناسی حوضه قره‌سو استان گلستان

دوره 19، شماره 53، مهر 1394، صفحه 93-115

جهانتاب خسروانیان؛ مجید اونق؛ مسعود گودرزی؛ سیداسدالله حجازی


ارزیابی مولفه¬های جریان با استفاده از مدل SWAT در حوضه آبخیز طالقان

دوره 17، شماره 45، آبان 1392، صفحه 27-41

مجید حسینی؛ محمد غفوری؛ محمود رضا طباطبایی؛ مسعود گودرزی؛ سیداسدالله حجازی