نشریه جغرافیا و برنامه ریزی (GP) - اصول اخلاقی انتشار مقاله