نشریه جغرافیا و برنامه ریزی (GP) - فرایند پذیرش مقالات