نشریه جغرافیا و برنامه ریزی (GP) - اهداف و چشم انداز