مجله «جغرافیا و برنامه‌ریزی» نشریه علمی و پژوهشی در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی است که مقاله‌های علمی، پژوهشی و مروری به زبان فارسی به همراه چکیده انگلیسی مبسوط در حوزه‌های جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی روستایی، جغرافیای طبیعی، گردشگری، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و ناحیه‌ای، سنجش از دور و آمایش سرزمین، منتشر می‌کند؛ و جزو انتشارات دانشگاه تبریز است که با همکاری و حمایت معنوی و علمی انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ایران منتشر می‌شود.

مجله «جغرافیا و برنامه‌ریزی» در فرایند نیل به اهداف توسعه علمی کشور و به خصوص ارتقای کیفی رشتۀ علوم جغرافیایی، خود افزون بر ایجاد فرصت و انگیزه برای درج مقالات علمی-پژوهشی اعضای هیئت علمی گروه‌های تخصصی برنامه‌ریزی شهری، برنامه ریزی روستایی، ژئومورفولوژی، آب و هواشناسی، گردشگری، برنامه ریزی منطقه ای و ناحیه ای، سنجش از دور و  آمایش سرزمین، ارائه و چاپ مقالات علمی و پژوهشی دانشوران و پژوهندگان دیگر مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی را نیز امکان‌پذیر ساخته است.

هدف اصلی از انتشار مجله حاضر، در واقع، پاسخی است به این دغدغه، که ارائه و بررسی مسائل، مشکلات، پرسش ها و چالش های مهم نظری و علمی مطرح در عرصه های برنامه‌ریزی و ...؛ در جهان پویا و در تحول پرشتاب امروزی، و فعالیت و تأمل پژوهشگرانه به منظور پاسخ‌یابی برای آنها، در چهارچوب کار ویژۀ یک نشریۀ تخصصی، علمی و پژوهشی انسجام یابد و از سامان خاص برخوردار شود. اهتمام به این امر مهم، که شاخصۀ اصلی پویایی یک محیط دانشگاهی و پژوهشی امروزی است، مستلزم فراهم آمدن مجالی بود برای ارائۀ نتایج فعالیت های علمی و دستاوردهای پژوهشی استادان، دانشوران و پژوهندگان متخصص، و از این طریق برقراری ارتباط و تعامل علمی- پژوهشی به منظور بسط و ارتقای آگاهی تخصصی و نتیجه‌گیری‌های سودمند، عملی و مشکل‌گشا در زمینه‌های یاد شده است.