برنامه ریزی شهری
رتبه بندی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن با استفاده از مدل تصمیم گیری ELECTRE III (نمونه مورد مطالعه محلات شهرکرج)

سمیه علیپور؛ ابوالفضل مشکینی؛ محسن احدنژاد روشتی

دوره 24، شماره 71 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 273-295

https://doi.org/10.22034/gp.2020.10540

چکیده
  فهوم مسکن مناسب را نه تنها در ابعاد فیزیکی و کالبدی، بلکه در قالب نیازهای زیستی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی آن باید جستجو نمود. نیاز به مسکن دو بعد کمی و کیفی دارد، در بعد کمی؛ شناخت پدیده‌ها و اموری که به فقدان سرپناه و دسترسی مربوط بوده در بعد کیفی نیز با بی­مسکنی و تنگ مسکنی مرتبط می‌باشد. هدف پژوهش بررسی شاخص‌های کمی و ...  بیشتر