نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 سردبیر نشریه

چکیده

خشک شدن دریاچه ارومیه تاثیر فراونی بر محیط اطراف خود دارد. شوری خاک حاشیه دریاچه، افزایش ریزگردهای نمکی و کاهش کشاورزی معمول در این منطقه از جمله اثرات این خشکی است. با برنامه ریزی صحیح و مطالعات گسترده می‌توان کمبودهای ایجاد شده را به فرصت تبدیل کرد و از آن حداکثر بهره را برد. در پژوهش حاضر با استفاده از تصاویر مربوط به لندست 5 و 8 تغییرات ایجاد شده در نوع کاربری‌ها و پوشش گیاهی منطقه از سال 2000 تا 2016 مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل تصاویر با استفاده از روش‌های شی‌گرا صورت گرفته است و میزان شوری خاک با استفاده از شاخص‌های شوری و طی سال‌های 2000 تا 2016 محاسبه شده است. تغییرات کاربری به روش شی گرا در نرم افزار Ecognation به دست آمده و محاسبات مربوط به میزان تغییرات با استفاده از نرم افزار Arc map و Excel انجام گرفته است. مطالعه بر روی 4 دوره 2000، 2006 و 2010 که تصاویر لندست 5 می‌باشند و تصویر نهایی که مربوط به لندست 8 بوده و سال 2016 می‌باشد. تصاویر مربوط به هر سال ابتدا ب روش شی‌گرا به 9 طبقه آب، شوره‌زار، نمک جدید، مراتع و مراتع ضعیف، شهر، زراعت، زمین بایر و باغ طبقه بندی شده است. پس از طبقه بندی میزان تغییرات طی این سال‌ها به دست آمده است. نتایج نشان‌دهنده کاهش 25.43درصدی میزان آب و افزایش 21.03 درصدی شوره‌زارها طی سال‌های 2000 تا 2016 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the trend of land use changes in eastern Lake of Urmia with an emphasis on soil salinity by object-oriented method

نویسندگان [English]

  • rahimeh rostami 1
  • Ali Mohammad Khorshiddoust 2
  • Maedeh Bakuoyi 1

1 Tabriz university

2 Chief Editor

چکیده [English]

The drying of Lake Urmia has a great impact on its surroundings. The salinity of the marginal lake, the increase of salt salinity and the reduction of conventional agriculture in this area, including the effects of this land. With proper planning and extensive studies, deficiencies can be turned into opportunities to maximize the benefits. In the present study, using Landsat 5 and 8 images of changes in the type of user and vegetation cover in the region from 2000 to 2016 has been investigated. The analysis of the images was done using objective methods and soil salinity was calculated using salinity indexes between 2000 and 2016. Object-Oriented User-Based Changes in Ecognation Software were obtained and calculations related to the amount of changes were made using Arc Map and Excel software. Studying on the 4th period of 2000, 2006, and 2010 is Landsat 5 images, and the final image of Landsat 8 is 2016. Pictures of each year are categorized first by the Object Oriented Method to 9 floors of water, saline meadow, new salt, pastures and poor pasture, city, agriculture, land and garden. After classification, the amount of change has been achieved over the years. The results indicate a 25.43 percent decrease in water levels and a 21.03 percent increase in salinity levels over the years 2000 to 2016.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Urmia Lake"
  • "Salinity"
  • "Landsat"
  • "Change detection"
  • "Object base"