نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی دانشکده معماری و هنر- دانشگاه گیلان(نویسنده مسئول)

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان

3 کارشناسی ارشد گروه شهرسازی دانشگاه گیلان

10.22034/gp.2020.10849

چکیده

برنامه‌ریزی راهبردی شامل استراتژی‌ها و اهدافی است که به ‌منظور مدیریت، نگهداری و تأمین مالی سیستم حمل‌ونقل به روش‌هایی خلاقانه و پایدار عمل می‌کند. هدف برنامه راهبردی ترویج سیستم حمل‌ونقل متوازن و متعادلی است که انتخاب‌هایی پایدار را ارائه می‌دهد. از طرفی هم این موضوع پرداختن به رویکردهایی که حمل‌ونقل را به سمت پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی سوق دهد، ضروری می‌سازد و یکی از این رویکردها یکپارچه‌سازی حمل‌و‌نقل است. استان کرمان به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب در بخش حمل‌و‌نقل، به جایگاه واقعی خویش دست نیافته است. در این میان نیاز به ایجاد یک ظرفیت برنامه‌ریزی راهبردی مناسب و تغییر سبک برنامه‌ریزی موجود وجود دارد. پژوهش حاضر از جهت هدف، تحقیقی کاربردی است که در جهت برنامه‌ریزی راهبردی توسعه یکپارچه حمل‌و‌نقل منطقه‌ای در استان کرمان می‌کوشد. همچنین ازنظر ماهیت و روش اکتشافی- توصیفی- تجویزی است. جهت دستیابی به اطلاعات عمدتاً از طریق مراجعه به متون موجود، کتب درسی، اسناد و مدارک و مقالات خواهد بود و از روش اسنادی استفاده ‌شده است. همچنین در ادامه برای تکمیل اطلاعات از روش‌های میدانی همچون استفاده از پرسش‌نامه و از روش مصاحبه استفاده‌ شده است. در پژوهش حاضر، با استفاده از نظر کارشناسان از طریق مدل دلفی(Delphi) و تکنیک سوات (SWOT) تعدادی راهبرد جهت بهبود شرایط فعلی یکپارچگی حمل‌و‌نقل منطقه داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

2. Strategic planning of regional transport integrated development (Case Study: Kerman Province)

نویسندگان [English]

  • saber Mohammadpour 1
  • Nader Zali 2
  • sara amiri 3

1 Department of urban and regional planning

2 Associate Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Arts and Architecture, University of Guilan

3 Departmet of urban and regional planning

چکیده [English]

Introduction 
Strategic planning includes strategies and goals that operate in a creative and sustainable manner in order to manage, maintain and finance the transportation system. The goal of the strategic plan is to promote a balanced transport system that offers sustainable choices; On the other hand, this issue makes it necessary to address the approaches that lead transportation towards social, economic and environmental sustainability, and one of these approaches is the integration of transportation.
Methodology 
The present study is an applied research for the purpose that Strategic planning of regional transport integrated development in Kerman province. It also in nature and method ,is exploratory-descriptive-prescriptive. Access to information is mainly through a documentary procedure, namely referring to existing texts, textbooks, documents and papers. Also, field methods such as the use of questionnaires and interviews Through the Delphi model are used to complete the information. The study area is Kerman province and interviewees are from a number of Specialists, experts And managers (Road Maintenance and Transportation Organization, Department of Roads and Urban Development, Management and Planning Organization, Department of  Environment) and professors of universities in Kerman province. Questionnaires were distributed and collected in two round. After obtaining the required information using strategic planning models, data has been analyzed by using strategic planning models. In fact, after Preparation the Vision, the objectives, the main and most important strategic factors of the external environment (opportunities and threats) and the internal environment (strengths and weaknesses) of the Kerman province's transport sector, to evaluate external and internal factors respectively External Factor Evaluation (EFE) and Internal Factor Evaluation (IFE) matrices are used. The external and internal factor analysis (IE) matrix is then compiled based on the findings of the two IFE and EFE matrices to determine the best strategy. In the following have been Preparation strategies for integrated regional transport development in Kerman province using the SWOT matrix.
Results and discussion 
What is stated in this part of the article It includes Preparation a vision, Preparation goals, evaluating the external environment, evaluating the internal environment, analyzing matrices of internal and external factors, Preparation strategies and executive planning in order to integrate regional transportation in Kerman province. Given that the sum of the final scores of the EFE matrix is 2.622 and the sum of the final scores of the IFE matrix is 2.56, and as shown in the IE matrix, the offensive strategy (SO) is the superior strategy. Then, strategies related to the integrated development of regional transportation in Kerman province have been developed using the SWOT matrix. Therefore, according to the priority of offensive strategies, a number of policies, action plans and projects have been presented in connection with these strategies.
Conclusion 
Strategic planning brings many opportunities for an organization, including facilitating the analysis of past practices using a methodical approach, providing a way to prioritize organizational needs and goals, and providing information that will help resource prioritize. The benefits of using strategic planning in the field of transportation include promoting economic growth, improving the quality of the environment, strengthening the integration and cooperation between different modes of transportation, maintaining the transportation system at an efficient level and improving the level of services, improving safety and much more. In fact, strategic planning includes the principles of sustainability, integrity and comprehensiveness, and is promising to address the problems of urban and regional transportation planning in relation to the hierarchical system of programs, inter-organizational coordination, implementation, public participation and sustainable development; Therefore, in order to methodize the analysis of past performances and prioritize the needs of the transportation sector in Kerman province, the strategic plan for the integrated development of regional transportation in Kerman province has been carefully studied.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Strategic planning
  • integrated transport
  • regional transportation
  • SWOT
  • Kerman
- امین رعایای جزه، مرضیه؛ دشتی موخر، سمانه و نجفی بابا نظر، پوریا، (۱۳۹۴)، مدیریت راهبردی حمل‌ونقل عمومی در راستای توسعه پایدار شهری کلان‌شهر تهران، کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط‌زیست و مدیریت شهری، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا، صفحات 13-1.
- بختیاری، پیمان، استادی جعفری، مهدی، کرمرودی، محمود و حبیبیان، میقات، (1388)، جایگاه انرژی‌های تجدیدپذیر در نظریه حمل‌ونقل پایدار مسافر، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، سال چهارم، شماره 12، صفحات 96-77.
- ترکان، اکبر، شهبازی، میثم، (1389)، بررسی چگونگی جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، مسائل و راهکارها، فصلنامه راهبرد، شماره 57، صص 276-245.
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان، (1395)، «طرح آمایش استان کرمان».
- سلطانی، علی و فلاح منشادی، افروز، (1392)، یکپارچه‌سازی سیستم حمل‌ونقل راهکاری در جهت دستیابی به حمل‌ونقل پایدار مطالعه موردی؛ کلان‌شهر شیراز، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهری، شماره پنجم، صفحات 60-47.
- شریف­زادگان، محمدحسین، مؤمنی، مصطفی، (1391)، برنامه‌ریزی راهبردی توسعه­ی یکپارچه و پایدار منطقه قزوین مبتنی بر تحلیل عرصه‌های مرتبط تصمیم‌گیری، فصلنامه  آمایش محیط، شماره 26، صفحات 64-39.
- شمش یوسفی، احمدرضا، (1393)، توسعه منطقه‌ای استان گیلان از طریق یکپارچه‌سازی شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
- شهرداری کرمان، درباره شهر، http://www.kermancity.kr.ir.
- فلاح منشادی، الهام و روحی، امیر، (1394)، مقدمه­ای بر الزامات و راهکارهای دستیابی به  حمل­و­نقل یکپارچه شهری در تهران، معاونت مطالعات و برنامه­ریزی امور زیرساخت و طرح جامع، گزارش شماره 294.
- فلاح منشادی، الهام، روحی، امیر و فلاح منشادی، افروز، (1393)، تحلیل و بررسی اقدامات لازم برای اجرایی شدن حمل­و­نقل یکپارچه شهری در کلان­شهرها؛ نمونه موردی: شهر تهران، مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، شماره بیستم، ص 98-83.
- barrella, e.m. (2012),” strategic planning for a sustainable transportation system: a swot-based framework for assessment and implementation guidance for transportation agencies”, dr. Thesis on civil and environmental engineering, aristotle university of thessalonica, greece.
- Booz (2011), “Integrating Australia’s Transport Systems”, Sydney.
- Filip, N. & Popa, C. (2014), “The Role of Transport in Economic Development”, Published in: “Mircea cel Batran” Naval Academy Scientific Bulletin, Vol. XVII, No. 2 (December 2014): pp. 25-26.
- May, AD. & Roberts, M. (1995), "The design of integrated transport strategies", Journal of Transport Policy, Vol. 2, No. 2, Pages 97-105.
- Potter, S. & Skinner, M. (2000), "On transport integration: a contribution to better understanding", Journal of Futures, Vol.32, Pages 275-282.
- Preston, J. (2012), “Integration for Seamless Transport”, University of Southampton, United Kingdom, International Transport Forum.
- Queensland Department of Transport, (1997), “Integrated Regional Transport Plan”.
- Schwan, T, Dijist, M, and Dieliman, F (2004), “Policies for Urban Form and their Impact on Travel: The Netherlands Experience”, Urban Studies Journal, Vol. 41, no. 3, Pages 579-603.
- Sgouridis, S.P. (2005),” Integrating Regional Strategic Transportation Planning and Supply Chain Management: Along the Path to Sustainability”, MSc. Thesis on Submitted to the Engineering Systems Division, Massachusetts Institute of Technolo.
- Tatsumi, Yasuo. (1998),”Regional Strategic Transportation Planning System in the Osaka/Kobe/Kyoto Metropolitan Area in Japan”, MSc. Thesis on Civil Engineering University of Kyoto, Kyoto, Japan.
- Western Australian Planning Commission, (2012), “Guidelines for preparation of integrated transport plans”, Pages 39-67.