نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی برنامه ریزی شهری-دانشکده جغرافیا و علوم محیطی- دانشگاه تبریز- تبریز - ایران

2 دانشجو دکترا

3 دانشگاه تبریز

چکیده

تنوع در انتخاب، ترجیح و رضایت از مسکن، تفاوت‌ها و تغییراتی را در سبک زندگی مسکونی و به دنبال آن در الگوی سکونتی می‌تواند به همراه داشته باشد. از این نظر، توجه به ترجیح و انتخاب مسکن و تقاضاهای متنوع مردم با توجه به سبک زندگی، در ادراک و ارزیابی محیط مسکونی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در همین راستا، ضمن مرور ادبیات و مفاهیم مربوط به سبک زندگی و عوامل مؤثر، در جامعه آماری موردمطالعه پرسشنامه‌ای با 125 گویه طراحی و تدوین گردیده است. هدف این پژوهش، شناسایی مفهوم سبک زندگی و تأثیر آن در انتخاب، ترجیح و رضایت مسکونی و درنهایت ارائه الگوی سکونتی با توجه به روابط بین متغیرها است که ویژگی‌های الگویی ترجیح با تحلیل خوشه‌ای، عوامل انتخاب مسکن با تحلیل عاملی و رضایت مسکونی و ارتباط درونی آن‌ها با ترجیح مسکونی از طریق تحلیل عاملی و روش سلسله مراتبی و تحلیل واریانس موردبررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می‌دهد در بین عوامل انتخاب عامل ایمنی، دسترسی و ویژگی‌های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی با توجه به سطح معناداری کمتر از 05/0 با الگوهای چهارگانه سکونت تفاوت معناداری وجود دارد و تنها در عامل اوقات فراغت و تفریح تفاوت معناداری کمتر است. در ترجیح مسکن، خانوارها بر اساس تعداد خوشه‌ها به چهار الگوی سکونتی (شهر محور، طبیعت‌محور، اجتماع‌محور و سودمحور) طبقه‌بندی‌شده و سطح معناداری واریانس در چهار خوشه در عامل‌های 2، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 11 خیلی زیاد و در عامل 6 زیاد، درحالی‌که در عامل‌های 1 و 10 چندان معنادار نیست. همچنین بین ویژگی‌های جمعیت شناختی خانوارها با الگوهای سکونتی ترجیح مسکن رابطه معناداری وجود ندارد و بر اساس ترجیح مسکن، رضایت افراد از واحدهای سکونتی‌شان در حد متوسط به پایین ارزیابی‌شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Research on residential lifestyles and urban residence pattern’s from the viewpoints of satisfaction, choice, and preference Case study: Tabriz metropolis

نویسندگان [English]

  • Shahrivar Rostaei 1
  • Mina Farokhi Someh 2
  • Rasoul Ghorbani 3

1 Department urban planning- Faculty of geography and environment sciences- Tabriz university- tabriz- Iran

2 دانشجو دکترا

3 Department urban planning- Faculty of geography and environment sciences- Tabriz university- Tabriz- Iran

چکیده [English]

With the diversification of personal senses of value as well as the abundance of residential lifestyle, preference, choice and residential satisfaction can be a change in the pattern of residence. it is necessary to clarify this diversity of urban residential preferences and the diversified demands, perceptions, and evaluations of residential environments. In this paper, we first put forward the concept of residential lifestyle and factors using questionaries’ surveys with 125 factors. The purpose, identify the concept of residential lifestyle and effect on residential choice factors and residential preferences and satisfaction, as well as their interrelationships. We analyzed the characteristics of residential preferential patterns with cluster analysis, residential choice with factor analysis and residential preference and relationship with preferences with factor analysis and hierarchical multi-attribute index system and variance analysis. For the data analysis, descriptive statistics (frequency tables, graphs, percentages, variance) and inferential statistics (Pearson correlation, ANOVA, T-test) were used. The research findings showed that there is a significant relationship between the choice factor’s (Safety) and four residential patterns and the relationship between recreation factor and the residential choice was not different. According to the analysis, the emphasis on the residential choice factors while choosing the present houses of the four patterns (urban, natural, economic and social preference pattern) are mainly consistent with their residential preferences, which means that the significance of variance among the four patterns is very high in terms of 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, and quite high in the term of 6; while in terms of 1 and 10 the variances are not as significant. There were no apparent differences in household attributes such as age, household structure, and ownership of housing, residential periods within each preference pattern from our analysis. This study investigated the satisfaction their residential units are modest to low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • Residential preference
  • Residential choice
  • residential satisfaction
  • Residential patterns