نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شهرسازی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند،دانشگاه آزاد اسلامی،مرند،ایران

10.22034/gp.2020.41580.2692

چکیده

مسئله توسعه مسکن و برنامه ریزی برای آن در قالب طرح های توسعه شهری با حداقل هزینه و حداقل مداخلات برای ایجاد شرایط زیست بهینه در فضای شهری، از اهداف آرمانی مدیریت شهری است. از طرفی، تحقق اهداف طرح های توسعه شهری، درگروی توسعه مسکن پایدار و با کیفیت است. که در آن به لحاظ فرمی، زیبا و منطبق بر شرایط محیطی، با میزان ماندگاری و طول عمر بالا، رعایت استانداردهای ساخت وساز، امنیت بالا و مصرف انرژی پایین رعایت گردد.
این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی بدنبال تبیین و تحلیل نقش طرح های توسعه شهری بر سیاست های توسعه مسکن با رویکرد آینده پژوهشی در منطقه 3 شهر زنجان است. گردآوری داده ها با روش مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شده است. جامعه آماری شامل گروه متخصصین شهری است که با روش نمونه گیری گلوله برفی، 30 نفر برای پانل دلفی انتخاب شد. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون تحلیل عاملی، آزمون رگرسیون چندگانه و رویکرد تحلیل اثرات متقابل تعادلی با کمک نرم افزارهایSPSS و Scenario Wizard استفاده شده است.
یافته های تحقیق نشان داد که همبستگی بین «طرح های توسعه شهری» با «توسعه مسکن» برابر 539/0 است. و شاخص «مدیریتی» با ضریب (444/0=β) بیشترین همبستگی را بر «طرح های توسعه شهری» دارد. همچنین، مهمترین الگوی پایدار توسعه و تولید مسکن در قالب ضوابط طرح های توسعه شهری در منطقه 3 شهر زنجان مبتنی بر کیفیت مسکن با ضریب تاثیر9+ ؛ قیمت مسکن با ضریب تاثیر 3+ ؛ بد مسکنی با ضریب تاثیر 3+ ؛ بهداشت محیط با ضریب تاثیر 2+ ؛ و حل مناقشات حقوقی مالکیت با ضریب تاثیر 1+ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the effectiveness of urban development plans in housing development with a futures research approach (Case: Region 3 of Zanjan)

نویسندگان [English]

  • Rahim Sarvar 2
  • Bakhtyar ezatpanah 3

2 Professor, Department of Geography and Urban Planning, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Department of Geography and urban planning, Marand branch, Islamic azad university, Marand,Iran

چکیده [English]

The issue of housing development and planning for it in the form of urban development plans with minimal costs and minimum interventions to create optimal living conditions in urban space, is one of the ideal goals of urban management. On the other hand, the realization of the goals of urban development plans depends on the development of sustainable and quality housing. In terms of form, beautiful and in accordance with environmental conditions, with a long shelf life and longevity, compliance with construction standards, high safety and low energy consumption.
This article seeks to explain and analyze the role of urban development plans on housing development policies with a descriptive-analytical method with a future research approach in Region 3 of Zanjan. Data collection was done by field and library studies. The statistical population includes a group of urban experts who were selected for the Delphi panel by snowball sampling method. For data analysis, factor analysis test, multiple regression test and equilibrium interaction analysis approach were used with the help of SPSS and Scenario Wizard software.
Findings showed that the correlation between "urban development plans" and "housing development" is equal to 0.539. And the "management" index with a coefficient (β = 0.444) has the highest correlation with "urban development plans". Also, the most important sustainable model of housing development and production in the form of criteria for urban development projects in District 3 of Zanjan based on housing quality with an impact factor of +9; Housing prices with an impact factor of 3+; Poor housing with an impact factor of 3+; Environmental health with an impact factor of 2+; And resolving property disputes with an impact factor of +1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban development plan
  • housing development
  • research future
  • Zanjan City