نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/gp.2020.41750.2712

چکیده

نظام اداره امور شهر در طی صد سال گذشته به جهت ضعف نهادهای مدنی و محلی، نداشتن جایگاه تعریف شده تشکیلاتی در سلسه مراتب تشکیلاتی کشور و عدم مشارکت در برنامه ریزی به واسطه ماهیت برنامه ریزی متمرکز و از بالا به پایین باز مانده است. امروزه کلانشهر تهران بعنوان کلانشهری که می بایست نقش بین المللی در سطح منطقه و نقشی ملی در داخل کشور ایفا کند، برخوردار از مسائل و مشکلات عدیده است، که عمدتا بواسطه عدم توسعه اجتماعات محلی و شکل گیری حکمروایی خوب شهری است.از این رو در این پژوهش سعی بر آن شده است که به نقش وجایگاه سازمان های مردم نهاد به عنوان یک ظرفیت نهادی در تحقق و بهبود فرآیند حکمروایی جهت افزایش مشارکت اجتماعات محلی پرداخته شود. پژوهش حاضر از منظر هدف ، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده توصیفی - پیمایشی است .برای دستیابی به این هدف ، نمونه ای از مسئولین و فعالین سازمان های مردم نهاد کلان شهر تهران ، انتخاب و مورد پیمایش قرار گرفته است. جامعه آماری شامل مدیران سازمان های مردم نهاد مناطق 22 گانه کلان شهر تهران (150 نفر)می باشندکه با استفاده از معادله کوکران، تعداد نمونه آماری برابر با 109 نفر ارزیابی شد. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه گیری، 109 نفر نمونه آماری از بیست و دو منطقه کلانشهر تهران انتخاب شدند و برای تحلیل داده‌ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی از آزمون رگرسیون در نرم‌افزار SPSS استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که به طور کلی سازمان‌های مردم نهاد در تحقق‌پذیری حکمروایی خوب شهری کلان شهر تهران نقش دارند،اما این سازمان ها با وجود آن که بر تحقق پذیری مولفه‌های مشارکت و پاسخگویی کلان شهر تهران مثمر ثمر می باشند، اما در برآورده ساختن مولفه های قابلیت اطمینان، شفافیت و همچنین کارآئی نقش قابل قبولی ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the Role of Non-government Organizations (NGOs) in Realizing Good Urban Governance(Case Study: Tehran Metropolitan City)

نویسندگان [English]

  • fereshte rezaee 1
  • JAMILE TAVAKOLINIA 2
  • Mozaffar Sarrafi 1

1 shahid beheshti university

2 Faculty of Shahid Beheshti University

چکیده [English]

For the past hundred years, the system of city administration has remained centralized and top-down due to the weakness of civil and local institutions, the lack of a defined organizational position in the country's organizational hierarchy and the lack of planning participation. The result of this policy-making has been the uneven growth of cities and the overwhelming weakness and inability of urban management. Therefore, the most important need of cities in the country is pay attention to the topic of civic associations and their importance in the process of development and sustainability of cities. Today the metropolis of Tehran, as a metropolis that should play an international role at the regional level and play a national role within the country, has a number of problems, largely due to the underdevelopment of local communities and the formation of good urban governance. Therefore, in this study, it is the role and position of NGOs as an institutional capacity in implementing and improving the governance process is to increase the participation of local communities. The purpose of this study is applied and in terms of descriptive-survey data collection, To achieve this goal, a sample of officials and activists of NGOs in Tehran's metropolitan area has been selected and surveyed. The statistical population includes the managers of NGOs in 22 metropolitan areas of Tehran (150 persons). Using cluster sampling method, 109 statistical samples from twenty-two metropolitan areas of Tehran were selected , descriptive and inferential statistics were used for data analysis by SPSS software. The findings showed that in general, NGOs are involved in achieving good metropolitan governance in Tehran, But while these organizations have been fruitful in achieving the components of Tehran's metropolitan partnership and accountability, But they do not have an acceptable role in meeting the components of reliability, transparency and efficiency

کلیدواژه‌ها [English]

  • NGOs
  • Good Urban Governance
  • Participation
  • Tehran Metropolis