نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

10.22034/gp.2020.41750.2712

چکیده

نظام اداره امور شهر در طی صد سال گذشته به جهت ضعف نهادهای مدنی و محلی، نداشتن جایگاه تعریف شده تشکیلاتی در سلسه مراتب تشکیلاتی کشور و عدم مشارکت در برنامه ریزی به واسطه ماهیت برنامه ریزی متمرکز و از بالا به پایین باز مانده است. امروزه کلانشهر تهران بعنوان کلانشهری که می بایست نقش بین المللی در سطح منطقه و نقشی ملی در داخل کشور ایفا کند، برخوردار از مسائل و مشکلات عدیده است، که عمدتا بواسطه عدم توسعه اجتماعات محلی و شکل گیری حکمروایی خوب شهری است.از این رو در این پژوهش سعی بر آن شده است که به نقش وجایگاه سازمان های مردم نهاد به عنوان یک ظرفیت نهادی در تحقق و بهبود فرآیند حکمروایی جهت افزایش مشارکت اجتماعات محلی پرداخته شود. پژوهش حاضر از منظر هدف ، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده توصیفی - پیمایشی است .برای دستیابی به این هدف ، نمونه ای از مسئولین و فعالین سازمان های مردم نهاد کلان شهر تهران ، انتخاب و مورد پیمایش قرار گرفته است. جامعه آماری شامل مدیران سازمان های مردم نهاد مناطق 22 گانه کلان شهر تهران (150 نفر)می باشندکه با استفاده از معادله کوکران، تعداد نمونه آماری برابر با 109 نفر ارزیابی شد. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه گیری، 109 نفر نمونه آماری از بیست و دو منطقه کلانشهر تهران انتخاب شدند و برای تحلیل داده‌ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی از آزمون رگرسیون در نرم‌افزار SPSS استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که به طور کلی سازمان‌های مردم نهاد در تحقق‌پذیری حکمروایی خوب شهری کلان شهر تهران نقش دارند،اما این سازمان ها با وجود آن که بر تحقق پذیری مولفه‌های مشارکت و پاسخگویی کلان شهر تهران مثمر ثمر می باشند، اما در برآورده ساختن مولفه های قابلیت اطمینان، شفافیت و همچنین کارآئی نقش قابل قبولی ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the Role of Non-government Organizations (NGOs) in Realizing Good Urban Governance(Case Study: Tehran Metropolitan City)

نویسندگان [English]

  • Fereshte Rezaee 1
  • JAMILE TAVAKOLINIA 2
  • Mozaffar Sarrafi 2

1 PhD student, geography and urban planning, Shahid Beheshti University

2 Associate Professor, Faculty Member of Shahid Beheshti University of Tehran

چکیده [English]

Introduction
During the past century, the city management system has faced shortcomings due to weaknesses in civil and local institutions, absence of a well-defined organizational position within the national hierarchy, and lack of participation in planning as a result of centralized, top-down administration. Today, as a metropolitan city that is supposed to play an international role in the region and a national role in the country, Tehran is facing numerous problems and issues that stem from underdeveloped local communities and absence of good urban governance. Consequently, the present study seeks to address the role of NGOs as an institutional capacity in realizing and improving the governance process in line with increasing the participation of local communities
Methodology
Conducted with the purpose of examining the role of NGOs in realizing good urban governance in Tehran metropolitan city, this research employed the survey method and field studies. Data collection was carried out via distributing questionnaires among the sample population. The hypotheses of the study were then tested using statistical softwares such as the SPSS. The questionnaire included 35 items, out of which 10 and 25 items were specified to measure variables of NGOs and good urban governance, respectively. In this regard, 5 items were considered for each component of good urban governance which included participation, reliability, transparency, accountability, and efficiency. The scale of the study was validated by extracting the components of variables under measurement from the existing literature. Subsequently, they were localized using the comments of experts. Content validity and measurement scale were evaluated through qualitative reasoning. That is, the questionnaire used in this study had 3 content validities as the variables under measurement were derived from related research and constructs in questionnaires were correctly perceived by the sample population. To pretest the designed questionnaire, they were distributed among 10 experts and professors; next, following the correction and balancing of a few points, they were distributed among 30 individuals within the initial sample population; given the comments of this group, the relevancy of questions was ensured in relation to the sample population. Ultimately, the final questionnaire was designed and used for data collection.
Results and Discussion
The hypotheses were examined and the results are explained below:

In the main hypothesis, it was stated that “NGOs play a role in realizing good urban governance in Tehran metropolitan city.” The significance level of F statistic value in regression test showed that NGOs are capable of playing a role in realization of good urban governance in Tehran metropolitan city at 95% significance level. Findings suggest that in order to realize good governance in cities as local environments, it is necessary to utilize capacities present in the constitution, century-long experiences of consultative localism (city association, Islamic council), and global experiences in the area of NGOs. Indeed, addressing the management of cities through a participatory approach requires an efficient framework which, according to the experiences of developed countries, is the good urban governance; an approach that is recommended by the UN as the global policy trustee in line with offering development. Accordingly, by increasing the social capital and accountability of local managers, emotional refining of the citizens, attracting social elites and guiding them in managing urban affairs, and providing social solidarity in Tehran metropolitan city, NGOs have provided the means for realization of good urban governance.
In the first secondary hypothesis, it was stated that “NGOs play a role in realizing “participation” in Tehran metropolitan city.” The significance level of F statistic value in regression test showed that NGOs are capable of playing a role in realization of participation in Tehran metropolitan city at 95% significance level. In affairs such as participation and delegation of authorities, urban management needs to mitigate legal ambiguities and increase localized educational and research centers. Subsequently, the government can play an effective role in this process by carrying out a set of sociocultural actions such as producing educational contents for schools and universities, instructing teachers, judges, government staff, and law enforcement personnel, teaching the principles and frameworks on the importance of utilizing the participation of NGOs through media and particularly the IRIB, reviewing the current rules and regulations in Iran, and modifying bureaucratic procedures. Governments can also increase the authorities of civil institutions such as the NGOs and mitigate urban management issues with the help of the local citizens as local governments, using the indices of good urban governance.
In the second secondary hypothesis, it was stated that “NGOs play a role in realizing “reliability” in Tehran metropolitan city.” The significance level of F statistic value in regression test showed that NGOs do not play a role in realization of reliability in Tehran metropolitan city at 95% significance level. Findings suggest that NGOs currently do not occupy a suitable position in Iran; accordingly, any collective movement considered as voluntary activities are at a declining level throughout the society. Therefore, despite the considerable willingness of individuals to participate in such activities, factors such as low levels of trust and reliability in the society and absence of common positive values has resulted in these activities to remain as mere mental desires rather than practical, objective actions. In these circumstances, NGOs cannot be expected to be significantly effective on the area of reliability.
In the third secondary hypothesis, it was stated that “NGOs play a role in realizing “transparency” in Tehran metropolitan city.” The significance level of F statistic value in regression test showed that NGOs do not play a role in realization of transparency in Tehran metropolitan city at 95% significance level. There is an insignificant percentage of individuals within NGOs who believe in the effectiveness of these organizations on the transparency of the authorities; subsequently, an inconsiderable extent of willingness is shown to carry out activities in NGOs in line with establishing transparency among government authorities. It appears that in the current conditions, NGOs do not have a considerable effectiveness in realizing good urban governance due to issues that obstruct their activities along with the risks of engaging in political areas. As a result, to achieve success in increasing transparency, the entire government and non-government bodies and sectors including schools, universities, newspapers, the IRIB, and other mainstream media should work in harmony.
In the fourth secondary hypothesis, it was stated that “NGOs play a role in realizing “accountability” in Tehran metropolitan city.” The significance level of F statistic value in regression test showed that NGOs are capable of playing a role in realization of accountability in Tehran metropolitan city at 95% significance level. By attracting social elites and guiding them in managing urban affairs, NGOs have managed to elevate the spirit of questioning among the members of the society; in addition, these elite individuals have managed to get their questions across to the government using modern communication tools including social networks. This has led to urban authorities to be held accountable, hence properly realizing this important aspect of good governance.
In the fifth secondary hypothesis, it was stated that “NGOs play a role in realizing “efficiency” in Tehran metropolitan city.” The significance level of F statistic value in regression test showed that NGOs do not play a role in realization of efficiency in Tehran metropolitan city at 95% significance level. Such lack of effectiveness can be attributed to a number of reasons including structural inadequacies in NGOs, weak social trust in these organizations, economic issues present in voluntary activities, and absence of professional functions in NGOs in shaping the civil society.

Conclusion
Results showed that in general, NGOs do play a role in realizing good urban governance in Tehran metropolitan city; however, despite their effective roles in actualizing components of participation and macro accountability, they do not seem to have an adequate role in realizing components such as reliability, transparency, and efficiency. 
Ultimately, it should be pointed out that the structure of urban management in Tehran at local levels requires enhancing the role of NGOs and participation of local communities and multilevel and multi-agent governance in line with efficient and effective urban management whilst reinforcing indices of good urban governance including participation, reliability, transparency, accountability, and efficiency. Reinforcing good urban governance against a government-centered urban management approach requires a strong political will at the higher echelons of governance, particularly their belief in such pattern of administration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NGOs
  • Good Urban Governance
  • Participation
  • Tehran Metropolis
-        ابدالی افشار؛ ماجدی، حمید؛ ذبیحی حسین؛ (1398) تبیین چارچوب مفهومی مدیریت یکپارچه شهری مبتنی بر حکمروایی خوب شهری کلانشهر تهران، مجله نگرش­های نو در جغرافیای انسانی » شماره 45 ، صص17 - 293
ابراهیم زاده، عیسی و اسدیان، مرتضی(1392)، تحلیل و ارزیابی میزان تحقق پذیری –حکمروایی خوب شهری در ایران مورد شناسی کاشمر، نشریه جغرافیا و آمایش شهری، شماره6. ص6
احمدی پور، زهرا، افتخاری، عبدالرضا، عظیمی آملی، جلالپورطارهری، مهدی(1391)، ارائه الگوی مناسب حکمروایی خوب روستای در ایران، جغرافیا، ژئوپلوتیک، شماره26، صص1-26.
برک پور، ناصر و اسدی، ایرج (1388). مدیریت و حکمرانی شهری. تهران.، دانشگاه هنر. معاونت پژوهشی
برک پور، ناصر(1385)، حکمروایی خوب شهری و نظام اداره شهر ها در ایران، مجموعه مقالات کنفرانس برنامه­ریزی و مدیریت شهری، صص491-571.
بوچانی، محمد حسین(1386)، لزوم یا زیینی محتوایی مدیریت کلان شهر، روزنامه اعتماد، شماره1، ص4
ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎﺭ، ﺍﻛﺒﺮ ﻭ ﻛﺎﻇﻤﻴﺎﻥ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ (1384)، »ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺁﻥ ﺩﺭﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ«، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ­ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺷﻤﺎﺭﻩ16، ﺻﺺ 49-29
پورمحمدی محمدرضا، حسین زاده دلیر کریم،  پیری عیسی(1389) حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی مطالعه موردی: کلان شهر تبریز، نشریه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، شماره 1،  صص35-52
رزینی، محسن، ورواویی، اکبر، غلامی، احسان(1397)، تاثیر مشارکت سازمان­های مردم نهاد در ارتقای ایمنی ترافیک تهران بزرگ، پیاپی51، صص85-108.
روستایی، شهریور؛ اندستا، فروغ؛ (1397)امکان‌سنجی کاربرد مدل حکمروایی شهری مشارکتی در سطح واحد همسایگی برنامۀNBN در تبریز (مطالعۀ موردی: منطقۀ 2) مجله: پژوهش­های جغرافیای برنامه­ریزی شهری، دوره ششم صص 675 - 694
ﺻﺮﺍﻓﻲ، ﻣﻈﻔﺮ(1387)، » ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲﺧﻮﺏ ﺷﻬﺮﻱ«، ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﻔﺖ ﺷﻬﺮ، ﺷﻤﺎﺭﻩ 24-23، ﺻﺺ12-4
صمدی میار کلایی، حسین؛صمدی میارکلایی، حمزه(1395)، ارتقاء سطح تعهد سازمانی در سازمان­های مردم نهاد:تبیین نقش راهبردی رضایت شغلی از طریق مدل معادلات ساختاری. جامعه شناسی نهاد اجتماعی، 3(8)، صص133-157.
محبوبی، سحر؛ : حبیبی، داوود؛ (1398) تبیین رابطه حکمروایی خوب شهری و رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری (مطالعه موردی: شهر دوگنبدان)مجله: مطالعات محیطی هفت حصار  شماره 30، صص47 تا 58
مشکینی ابوالفضل، پورموسوی سید موسی، موذن سهراب(1393)ارزیابی الگوی مدیریت محله مبتنی بر شاخصهای حکمروایی مطلوب شهری مطالعه موردی: محله اوین، تهران، فصلنامه مطالعات شهری، دوره 2، شماره 6صص42-31
مقیمی، سید محمد، (1380)، مدیریت دولتی و سازمانهای محلی با نگاه ی به ایران، دانش مدیریت، شماره 55، سال چهاردهم صص 194-157
موحد، علی، کمان رودی، موسی، ساسان پور، فرزانه، قاسمی، سجاد(1394)، بررسی حکمرایی خوب شهری در مرحله­های شهری (مورد مطالعه منطقه 19 شهرداری تهران)، سال2، شماره7، صص 147-176.
موسوی، میر طاهر(1391)، درآمدی بر مشارکت اجتماعی. تهران:انتشارات جامعه شناسان، ص8
مهارتی، یعقوب، هنزایی، وحید، حمیدی، مجتبی(1391)، ارزیابی برنامه­ریزی راهبردی بر اساس حکمروایی خوب شهری، مطالعه تطبیقی برنامه ریزی­های تهران و مشهد، چهارمین کنفرانس برنامه­ریزی و مدیریت شهری، مشهد مقدس، ص5
وحید، مجید، حبیبی، مسعود(1395)، ارزیابی نهادی حکمروایی شهری در تهران با تاکید بر نظارت همگانی، دوره2، شماره4، صص71-87.
وروایی، اکبر، محمدی، همت، نوریان، ایوب(1395)، مشارکت سازمان­های مردم نهاد در فرآیند کیفری، فصلنامه حقوق خصوصی و کیفری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیات، شماره28، صص27-43.
یغفوری، حسین، اسکندری ثانی، محمد، ارشد، حامد(1395)، تحلیل جایگاه حکمروایی شایسته شهری و برنامه­ریزی راهبردی آن(مطالعه موردی:شهر بیرجند)، دوره4، شماره3، صص411-429.
Bhuiyan S. H. (2010), A crisis in governance: urban solid waste management in Bangladesh, Habitat international, No. 34, pp: 125- 133.
Blair, Harry, (2000), Participation and Accountability at the Periphery: DemocraticLocal Governance in Six Countries, World Development, Vol. 28, No. 1, PP: 21-39,Elsevier Science Ltd.
Johnson, Ronal. W. & Minis, Jr. & Henry. P. , (2007), To Ward DemocraticDecentralization: Approaches to Promoting Good Governance, Near East Burrean. USAID, Washington D. C. , P1.
Kareem, Elbayar. (2005). NGO Laws in Selected Arab States International, Journal of Not for-Profit Law , vol. 7, no. 4 , September. pp6
Karns, M. P. (2016). Nongovernmental organization. . Retrieved from https://www. britannica. com/topic/nongovernmental-organization,pp5-7
Kennedy Stewart(2006),Designing good urban governance indicators: The importance of citizen participation and its evaluation in Greater Vancouver , Graduate Public Policy Program, Simon Fraser University,
Market-Civic Nexus January 18-19, 2007, Halle Program on Governance Emory University Atlanta, GA,pp. 1- 20
Abdus Subhan, Rahman. Md. Khalilur, Khan. Md. Nabiul Islam, Sadath. Md. Nazmus ,(2018), Evaluation of good governance in a participatory forestry program: A case study in Madhupur Sal forests of Bangladesh, Forest Policy and Economics 95 (2018) 123–137
Mossberger,K. (2007), "The many meaning of how should we develop research and theory?" ,Prepared for Presentation at: A Global Look at Urban and Regional Governance The State-
Plumptre, Tim & Graham, Johns. , (1999), Governance and Good GovernanceInternational and Aboriginal Perspectives, Policy Brief. No. 12, Institution onGovernance, Ottawa, Canada, P. 1-27.
Sadashiva m. (2008), Effects of civil society on urban planning and governance in Mysore, India, Doctoral thesis, Technical university of Dortmund,pp9-11
Sheng,Y. K, (2010). "Good Governance in Southeast Asia", Environment and Urbanization ASIA, 1, 2: 131–147.
Turner, R. A. , Fitzsimmons, C. , Forster, J. , Mahon, R. , Peterson, A. , & Stead, S. M. (2014). Measuring good governance for complex ecosystems: Perceptions of coral reef-dependent communities in the Caribbean. Global Environmental Change, 29, 105–117.
UNDP (2000). Characteristics of Good governance. The Urban Governance initiative TUGi.
Young, R. F. (2011). Planting the living city: Best practices in planning green infrastructure—Results from major US cities. Journal of the American Planning Association, 77(4), 368–381.
Yousaf . Momna, Ihsan. Fareeha, Ellahi. Abida ,(2015), Exploring the impact of good governance on citizens' trust in Pakistan, Government Information Quarterly xxx (2015) ,1-10