نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند،دانشگاه آزاد اسلامی،مرند،ایران

10.22034/gp.2021.42555.2731

چکیده

امروزه گردشگری به‌عنوان یکی از نیروهای اقتصادی-اجتماعی بسیار مهم محسوب می‌شود که توسعه‌ی آن سبب بهبود اقتصاد، ارتقای سطح استاندارد زندگی جامعه‌ی میزبان، افزایش درآمد، افزایش تأسیسات و اشتغال‌زایی می‌گردد. در این راستا، به‌منظور توسعه‌ی گردشگری نیاز به برنامه‌ریزی جامع در ابعاد مختلف و مدیریت منسجم می‌باشد. با توجه به نقش مؤلفه‌های مدیریتی در توسعه‌ی گردشگری، تحقیق حاضر با هدف شناسایی پیشران‌های مدیریتی تأثیرگذار بر توسعه‌ی گردشگری تاریخی-فرهنگی تبریز نگارش شده است. روش تحقیق در مطالعه‌ی حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوه‌ی اجرا، پیمایشی و از نظر زمانی، مقطعی می‌باشد. جامعه‌ی آماری تحقیق نیز شامل مدیران، مسئولان و کارشناسان شهرداری منطقه تاریخی-فرهنگی شهر تبریز بوده که حجم نمونه بر اساس روش دلفی 100 نفر برآورد شده است. همچنین به‌منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزار Amos استفاده شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که مهمترین پیشران‌های مدیریتی تأثیرگذار بر توسعه‌ی گردشگری بافت تاریخی-فرهنگی ظرفیت‌های برون‌سازمانی، ظرفیت‌های درون‌سازمانی و ضوابط و تعاریف پروژه‌ها می‌باشند که به ترتیب ضریب حاصل از مدل ساختاری برای آنها 71/0، 63/0 و 56/0 به‌دست آمده است. همچنین در بین متغیرهای فرعی نیز بیشترین تأثیرگذاری مربوط به متغیرهای شکل‌گیری تعامل نهادی با سایر سازمان‌های دولتی و خصوصی در راستای توسعه‌ی گردشگری محور تاریخی-فرهنگی، توانایی تقویت مکانیزم‌های بومی و محلی در راستای توسعه‌ی گردشگری تاریخی-فرهنگی و شناخت هدفمند مسائل بافت تاریخی و انعطاف‌پذیری در برنامه‌های بافت تاریخی در راستای توسعه‌ی گردشگری به ترتیب با ضرایب 77/0، 72/0 و 65/0 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of management drives impacts on development of historical-cultural tourism (Case study: Tabriz metropolis)

نویسندگان [English]

  • Ali Modabber Khaknezhad 1
  • Karim Hosseinzadeh Dalir 2
  • Bakhtyar ezatpanah 3

1 Ph.D. Student of Geography and Urban Planning, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran

2 Professor, Departement of of Geography and Urban Planning, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran

3 Assistant Professor of Department of Geography and urban planning, Marand branch, Islamic azad university, Marand,Iran

چکیده [English]

Nowadays, tourism is considered as one of the most important socio-economic forces whose development will improve the economy, raise the standard of living of the host community, increase income, increase facilities and create employment. In this regard, in order to develop tourism, there is a need for comprehensive planning in various dimensions and coherent management. Considering the role of managerial components in tourism development, the present study has been written with the aim of identifying the management drives impacts on development of historical-cultural tourism in Tabriz. The research method in the present study is applied in terms of purpose, survey in terms of implementation method and cross-sectional in terms of time. The statistical population of the study also includes managers, officials and experts of the municipality of the historical-cultural area of Tabriz, whose sample size is estimated based on the Delphi method of 100 people. In order to analyze the data, has been used of structural equation modeling method in Amos software. Findings indicate that the most important management drivers affecting the development of tourism in the historical-cultural context are extra-organizational capacities, intra-organizational capacities and project criteria and definitions, for which the coefficient of the structural model has been 0.71, 0.63 and 0.56, respectively. Also, among the sub-variables, the most influential are related to the variables of forming institutional interaction with other public and private organizations in order to develop historical-cultural tourism, the ability to strengthen local mechanisms to develop historical-cultural tourism and targeted understanding of historical context and flexibility in historical texture programs for tourism development with coefficients of 0.77, 0.72 and 0.65, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism management
  • tourism development
  • historical-cultural tourism
  • Tabriz metropolis