نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان

10.22034/gp.2021.6526.2660

چکیده

پژوهش حاضر، درصدد بررسی این است که جامعه مورد مطالعه باید چه شرایطی را داشته باشد تا بتواند در مسیر توسعه کارآفرینی گردشگری حرکت کند. این پژوهش، از لحاظ ماهیت و روش توصیفی و پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق از افراد فعال حوزه گردشگری در مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ تشکیل شد. نمونه 244 نفری از فعالان گردشگری به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه در اختیار آنها قرارگرفت. توزیع نمونه، براساس آمار سازمان گردشگری استان، به نسبت تعداد فعالان گردشگری در مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ صورت گرفت. از روش تحلیل مقایسه کیفی، که در ارائه راه حل های مختلف و تحلیل سیستماتیک مزیت دارد؛ برای تحلیل داده ها استفاده شد. در مجموع، چهار شاخص "اقتصادی"، "اجتماعی-فرهنگی"، "محیطی" و "زیرساختی" در قالب شرایط اثرگذار، وارد تحلیل شد. تحلیل منفرد نشان داد که شاخص "زیرساختی" با شش تکرار، بیشترین حمایت را از نتیجه دارد. با این وجود، هر کدام از شرایط به صورت جداگانه تنها شرط لازم برای توسعه کارآفرینی گردشگری است و هر کدام از شرایط در صورتی منجر به نتیجه می شوند که با شرایط دیگر ترکیب شود. در تحلیل ترکیبی، به طور کلی چهار ترکیب علی شرایط با کفایت نظری مقبول به دست آمد. ترکیب "شرایط اقتصادی" و "شرایط زیرساختی" با ضریب پوشش 81/0 و ضریب سازگاری 89/0 بیشترین تاثیر را بر توسعه کارآفرینی گردشگری دارد. پس از آن، ترکیب "شرایط اجتماعی-فرهنگی"، "شرایط اقتصادی" و "شرایط محیطی" با ضریب پوشش 72/0 و ضریب سازگاری 94/0 دومین ترکیب اثرگذار است؛ ترکیب سوم "~ شرایط محیطی" و شرایط زیرساختی" با ضریب پوشش 64/0 و ضریب سازگاری 87/0؛ و آخرین ترکیب اثر گذار "~ شرایط اقتصادی" و "شرایط محیطی" و "شرایط زیرساختی" با ضریب پوشش 49/0 و ضریب سازگاری 86/0 کمترین تاثیر را بر توسعه کارآفرینی گردشگری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of fundamental factors affecting the development of tourism entrepreneurship using qualitative comparative analysis of fuzzy set (Case study of Koohrang County)

نویسندگان [English]

  • hamid nazari sarmazeh 1
  • Skandar Seidaiy 2

1 University of Isfahan

2 Faculty of Geography and Planning, University of Isfahan

چکیده [English]

The present study tries to investigate to move towards Tourism Entrepreneurship Development what conditions the study population should have. The research is descriptive and surveys in terms of nature and method and practical in terms of purpose. The statistical population consisted of active people in the field of tourism in rural areas of Koohrang county. A sample of 244 tourism activists was randomly selected. Sample distribution, according to the statistics of the Tourism Organization of the province, was done in proportion to the number of tourism activists in rural areas of Koohrang county. The qualitative comparison analysis (QCA) method is used to analyze the data; which has the advantage of providing different solutions and systematic analysis. In total, four indicators: "economic", "socio-cultural", "environmental" and "infrastructure" were analyzed in the form of conditions affecting the tourism entrepreneurship development of the study area. The singular analysis showed that the index of "infrastructure" six repetitions in different cases have the most support for the result. However, each condition individually is the only necessary condition for tourism entrepreneurship development of the study area, and each of them will lead to the result if combined with other conditions. In the composite analysis, four causal combinations were obtained with acceptable theoretical adequacy. The combination of "economic" and "infrastructure" with a coverage coefficient of 0.81 and a Consistency coefficient of 0.89, respectively, has the highest impact on tourism entrepreneurship development. Then, the combination of "Socio-cultural", "Economic" and "Environmental" with a coverage coefficient of 0.72 and a Consistency coefficient of 0.94. The combination of "~environmental" and infrastructure" with a coverage coefficient of 0.64 and a Consistency coefficient of 0.87, is the third effective combination. Finally, the combination of "~Economic", "Environmental" and "Infrastructure" with a coverage coefficient of 0.49 and the Consistency coefficient of 0.76 constitute the fourth combination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Entrepreneurship
  • Infrastructure Conditions
  • Truth Table Algorithm
  • Qualitative Comparison Analysis
  • Koohrang County