نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا و علوم برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه اصفهان، ایران

10.22034/gp.2021.6526.2660

چکیده

پژوهش حاضر، درصدد بررسی این است که جامعه مورد مطالعه باید چه شرایطی را داشته باشد تا بتواند در مسیر توسعه کارآفرینی گردشگری حرکت کند. این پژوهش، از لحاظ ماهیت و روش توصیفی و پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق از افراد فعال حوزه گردشگری در مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ تشکیل شد. نمونه 244 نفری از فعالان گردشگری به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه در اختیار آنها قرارگرفت. توزیع نمونه، براساس آمار سازمان گردشگری استان، به نسبت تعداد فعالان گردشگری در مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ صورت گرفت. از روش تحلیل مقایسه کیفی، که در ارائه راه حل های مختلف و تحلیل سیستماتیک مزیت دارد؛ برای تحلیل داده ها استفاده شد. در مجموع، چهار شاخص "اقتصادی"، "اجتماعی-فرهنگی"، "محیطی" و "زیرساختی" در قالب شرایط اثرگذار، وارد تحلیل شد. تحلیل منفرد نشان داد که شاخص "زیرساختی" با شش تکرار، بیشترین حمایت را از نتیجه دارد. با این وجود، هر کدام از شرایط به صورت جداگانه تنها شرط لازم برای توسعه کارآفرینی گردشگری است و هر کدام از شرایط در صورتی منجر به نتیجه می شوند که با شرایط دیگر ترکیب شود. در تحلیل ترکیبی، به طور کلی چهار ترکیب علی شرایط با کفایت نظری مقبول به دست آمد. ترکیب "شرایط اقتصادی" و "شرایط زیرساختی" با ضریب پوشش 81/0 و ضریب سازگاری 89/0 بیشترین تاثیر را بر توسعه کارآفرینی گردشگری دارد. پس از آن، ترکیب "شرایط اجتماعی-فرهنگی"، "شرایط اقتصادی" و "شرایط محیطی" با ضریب پوشش 72/0 و ضریب سازگاری 94/0 دومین ترکیب اثرگذار است؛ ترکیب سوم "~ شرایط محیطی" و شرایط زیرساختی" با ضریب پوشش 64/0 و ضریب سازگاری 87/0؛ و آخرین ترکیب اثر گذار "~ شرایط اقتصادی" و "شرایط محیطی" و "شرایط زیرساختی" با ضریب پوشش 49/0 و ضریب سازگاری 86/0 کمترین تاثیر را بر توسعه کارآفرینی گردشگری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of fundamental factors affecting the development of tourism entrepreneurship using qualitative comparative analysis of fuzzy set (Case study of Koohrang County)

نویسندگان [English]

  • Hamid Nazari sarmazeh 1
  • Skandar Seidaiy 2

1 Ph.D. student, Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Geography and Planning Sciences, University of Isfahan , Iran

2 Associate Professor, Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, University of Isfahan , Iran

چکیده [English]

Introduction
The tourism industry, as one of the strategies for rural development, has many capabilities for innovation and entrepreneurship; on the other hand, the development of entrepreneurship in low-income communities is an acceptable strategy to fight against poverty. This enterprise is due to various factors and the whole process cannot be considered without respecting the factors affecting it. Therefore, it is necessary to identify the factors affecting tourism entrepreneurship and how they interact with each other to develop a roadmap and tourism policy.
Chaharmahal Va Bakhtiari province is recognized as one of the main natural tourism centers of Iran. Understanding the factors affecting entrepreneurship in the tourism industry is important for two reasons in this province and the county of Koohrang: First, the province is now one of the main destinations for rural tourism and tourism, and the lack of a decent policy about tourism entrepreneurship has led to the huge potential of tourism to be used in the development of employment in a small way. On the other hand, one of the most important strategies in the development perspective of Chaharmahal va Bakhtiari province has been developed based on the tourism industry. Knowing the factors that affect entrepreneurship and considering all its aspects, can provide a desirable platform for the development of the tourism industry and the formulation of micro and macro policies. Therefore, the present study seeks to answer these questions: What are the fundamental factors in the development of tourism entrepreneurship? And which forms of combining these factors can have a greater impact on the development of tourism entrepreneurship?
Methodology
This study was of an applied type, nature and method were descriptive-survey. The research tool was a researcher-made questionnaire containing 5 components and it's content and face validity were approved by experts and its reliability was determined: the socio-cultural index: 0.75, economic: 0.84, environmental: 0.68, infrastructure: 0.71, and for tourism entrepreneurship: 0.77 by Cronbach's alpha coefficient. The fs/QCA fuzzy set comparative analysis was used for the analysis. The population of the study is Koohrang county residents over 20 years. By using Sample power SPSS software, 254 cases were selected according to the purpose of the study and case study were selected by stratified random sampling.
Results
According to the results of the study, 88% were men and 12% were women. Their average age was 38 years; in terms of education, the highest number of people had diplomas with 33.2 and about 24.3% of the studied sample had a university education. Employment status: The highest number of jobs were in agriculture and herdsman with 35.2% and about 28.1% were unemployed. Condition and result in the analysis were conducted by using qualitative comparative analysis of fuzzy set and the analysis steps were applied as follows: After calibrating and standardizing the data, the analysis was continued by using the truth table algorithm, classification of conditions and finally X, Y To terminate the schematic, the effect of the sum of the conditions on the desired result in fs / QCA software was terminated.
Conclusion
The results showed that different causal paths and different educational indicators influenced the development of rural tourism entrepreneurship, but the type and extent of their effects are different. Among the proposed conditions, the infrastructural conditions have the most support and accompaniment with the development of tourism entrepreneurship. The findings of the study on the development of the county development landscape, especially the issue of entrepreneurship and tourism entrepreneurship are important. Understanding the various influencing factors will help to make the right planning and policy for the development of tourism entrepreneurship. On the other hand, considering that tourism is a community and people-oriented trade, policy-making, in order to prepare the necessary socio-cultural, economic, infrastructural and environmental contexts, can provide a clear perspective for tourism entrepreneurship in Koohrang County.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Entrepreneurship
  • Infrastructure Conditions
  • Truth Table Algorithm
  • Qualitative Comparison Analysis
  • Koohrang County
اکبری، حسین، (1390)، بررسی تطبیقی تاریخی عوامل و موانع تشکیل اجتماع ملی در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران، استاد راهنما، مسعود چلبی، دانشگاه شهید بهشتی، گروه جامعه شناسی، رساله دکتری.
امینی، احمد، زهرا؛ امانی تهران، محمد و سقزچی، محمد ابراهیم. (1389). شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی با رویکرد زنجیره ارزش. نشریه تکنولوژی صنعتی، شماره 14، 48-35.
باصولی، مهدی؛ هاشمی، سید سعید؛ ایمانی خشخو، محمدحسین و میرغفور، سید حبیب الله. (1398). نقش عوامل مؤثر گردشگری فرهنگی در توسعه کارآفرینی شهر میراث جهانی یزد. فصلنامه علمی- پژوهشی، سال نهم، شماره 35.
حسام، مهدی، نجفی کانی، علی اکبر، آشور، حدیثه، (1394)، سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی مورد: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال 4، شماره 1، 37-56.
دستوم، صلاح و سوادی، مهدی. (1396). طراحی چارچوب توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی. فصلنامه جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای)، 26 (1)، ص 265- 249.
رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، پورطاهری، مهدی، فضلی، نفیسه (1393)، تحلیل عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی، برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال سوم، شماره 8، 87-107.
زالی، محمدرضا و رضوی، سید مصطفی. (1387). پژوهشی در زمینه: موانع توسعه کارآفرینی در ایران. دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی، تهران: چاپ اول.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال وبختیاری، (1396) طرح آمایش سرزمین استان چهارمحال و بختیاری، جلد شش، جمع بندی مطالعات وضع موجود.
شاهد، حسین (1398). ظرفیت گردشگری در توسعه کارآفرینی نواحی پایدار روستایی بخش مرکزی شهرستان همدان. پایان نامه دکتری جغرافیا. استاد راهنما: رحمانی، بیژن، دانشگاه شهید بهشتی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.
عسگری، رسول؛ شمس­الدینی، علی و کردوانی، پرویز. (1397). ارائه مدل آینده‌نگر کارآفرینی مبتنی بر برمگردی در روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: روستاهای هدف شهرستان خوروبیابانک). فصلنامه برنامه­ریزی منطقه‌ای، سال 8 شمار پیاپی 31.
محمدزاده، پرویز، عبدی، حسن، بهبودی، داود و بهشتی، محمدباقر. (1397). شناسایی عوامل تعیین کننده ی کارآفرینی با استفاده از مدل‌های گسسته (مطالعه‌ی موردی: شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز). تحقیقات اقتصادی, 53(2), 187-213.‎
مطیعی لنگرودی، سید حسن؛ قدیری معصوم، مجتبی؛ دادورخانی، فضیله؛ یداللهی فارسی، جهانگیر و ترکاشوند، زهرا. (1393). تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی روستاییان در توسعه‎ی کارآفرینی (مطالعه‎ی موردی: بخش‌های زند و سامن شهرستان ملایر). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 80، 138- 119.
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان چهارمحال و بخیتاری، (1398)، کارگروه آمار گردشگری.
Acs, Z.J., Audretsch, D.B., Braunerhjelm, P., & Carlsson, B. (2012). Growth and entrepreneurship. Small Business Economics, 39(2), 289–300.
Acs, Z.J., & Szerb, L. (2007). Entrepreneurship, economic growth and public policy. Small Business Economics, 28(2–3), 109–122.
Audretsch, D.B., & Keilbach, M. (2008). Resolving the knowledge paradox: Knowledgespillover entrepreneurship and economic growth. Research Policy, 37(10), 1697–1705.
Ateljevic, J. (2017). Tourism entrepreneurship and regional development. Tourism and Entrepreneurship, 149.
Ayyagari, M., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2010). Formal versus informal finance: evidence from China. Review of Financial Studies, 23(8), 3048e3097.
Bottema, M.J., Bush, S.R., 2012. The durability of private sector-led marine conservation: a case study of two entrepreneurial marine protected areas in Indonesia. Ocean Coast. Manag. 61, 38–
Castaño, M. S., Méndez, M. T., & Galindo, M. Á. (2015). The effect of social, cultural, and economic factors on entrepreneurship. Journal of Business Research, 68(7), 1496-1500.
Chatterjee, N., & Das, N. (2015). Key psychological factors as predictors of entrepreneurial success: A conceptual framework. Academy of Entrepreneurship Journal, 21(1), 102.
Chen, H., & Rahman, I. (2018). Cultural tourism:An analysis of engagement,cultural contact,memorable tourism experience and destination loyalty. Tourism Management Perspectives, 26(April), 153–163. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.10.006
Dawson, D., Fountain, J., Cohen, D.A., 2011. Seasonality and the lifestyle “conundrum”: an analysis of lifestyle entrepreneurship in wine tourism regions. Asia Pacific J. Tour. Res. 16 (5), 551–
Fu, H., Okumus, F., Wu, K., & Köseoglu, M. A. (2019). The entrepreneurship research in hospitality and tourism. International Journal of Hospitality Management, 78, 1-12.
Getz, D., Petersen, T., 2005. Growth and profit-oriented entrepreneurship among family business owners in the tourism and hospitality Int. J. Hosp. Manag. 24, 219–242.
Gonzalez-Perez, M. A., Velez-Ocampo, J., & Herrera-Cano, C. (2018). Entrepreneurs' Features Affecting the Internationalisation of Service SMEs. Entrepreneurial Business and Economics Review, 6(2), 9-28.
Heaton, J. (2005). Developing Entrepreneurs: An examination of systematic approaches to entrepreneurial development for rural areas. Illinois Institute for Rural Affairs, Rural Research Report, Macomb, 16, 1-11.
Jaafar, M., & Rasoolimanesh, S. M. (2015). Tourism growth and entrepreneurship: Empirical analysis of development of rural highlands. Tourism Management Perspectives, 14, 17-24.
Jingyi, L., & Chung-shing, C. (2018). Local cultural vicissitudes in regional tourism development : A case of Zhuhai. Tourism Management Perspectives, 25, 80–92. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.11.016
Kimbu, N. A. (2010). Sustainable tourism development management in Central Africa: A case study of the tourism industry in Cameroon. Doctoral dissertation. Nottingham: Nottingham Trent University.
Kimbu, A. N., & Ngoasong, M. Z. (2016). Women as vectors of social entrepreneurship. Annals of Tourism Research, 60, 63-79.
Matilainen, A., Lähdesmäki, M., 2014. Nature-based tourism in private forests: Stakeholder management balancing the interests of entrepreneurs and forest owners? J. Rural Stud. 35, 70–
Mendel, J.M. and Korjani, M.M. (2013), “Theoretical aspects of Fuzzy set qualitative comparative analysis (Fsqca)”, Information Sciences, Vol. 237, pp. 137-161. doi: 10.1016/j.ins.2013.02.048.
Nedelcheva, S. (2012). Female Entrepreneurship in Denmark. MSc Thesis. Denmark: International Business, Aarhus University, Business and Social Sciences
Neff, D. (2013) Fuzzy set theoretic applications in poverty research. Policy and Society 32 (2): 319-331.
Nikraftar, T., & Hosseini, E. (2016). Factors affecting entrepreneurial opportunities recognition in tourism small and medium sized Tourism Review.
Noseleit, F. (2013). Entrepreneurship, structural change, and economic Journal of Evolutionary Economics. http://dx.doi.org/10.1007/s00191-00012-00291-00193(Retrieved from).
Ohe, Y. (2020). Community-based Rural Tourism and Entrepreneurship. Springer Singapore.
Olowa, O. W., & Olowa, O. A. (2015). Factors affecting entrepreneurship development in agribusiness enterprises in Lagos State, Nigeria. Global Journal of Management and Business Research.
Power, S., Di Domenico, M., & Miller, G. (2017). The nature of ethical entrepreneurship in tourism. Annals of Tourism Research, 65, 36-48.
Ragin, C. C. (2008). Measurement versus calibration: A set‐theoretic approach. In The Oxford handbook of political methodology.
Ragin, C. C. (2017), USER’S GUIDE TO Fuzzy-Set / Qualitative Comparative Analysis, Department of sociology, university of California, www.fsQCA.com.
Rajput, P.K; Srivastava, R.K & Dhulia, U. (2015). Under graduate students attitude towards Entrepreneurship- an earnest need to study. American reaserch thoughts, Vol.1, Issue.6, pp.1722-
Schneider, M. R., Schulze-Bentrop, C., & Paunescu, M. (2010). Mapping the institutional capital of high-tech firms: A fuzzy-set analysis of capitalist variety and export performance. Journal of International Business Studies, 41(2), 246-
Seibel, H. D. (2001). Informal finance: origins, evolutionary trends and donor options.Journal of Development Entrepreneurship, 6(1), 83e95.
Solvoll, S., Alsos, G. A., & Bulanova, O. (2015). Tourism entrepreneurship–review and future directions. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 15(sup1), 120-137.
Tur-Porcar, A., Roig-Tierno, N., & Llorca Mestre, A. (2018). Factors affecting entrepreneurship and business sustainability. Sustainability, 10(2), 452.
Vanhove N. (2015) Tourism. In: Jafari J., Xiao H. (eds) Encyclopedia of Tourism. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01669-6_503-2
Wang, S., Hung, K., & Huang, W. J. (2019). Motivations for entrepreneurship in the tourism and hospitality sector: A social cognitive theory perspective. International Journal of Hospitality Management, 78, 78-88.
Wall, G., & Mathieson, A. (2006). Tourism: change, impacts, and opportunities. Pearson Education.
World Tourism Barameter (UNWTO) (2020), Volume 18, Issue 1