نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز- تهران - ایران

10.22034/gp.2021.41734.2703

چکیده

در طول قرن بیستم آب و هوای زمین تعادل خود را از دست داده و دما رو به افزایش گذاشته است و اقلیم در حال تغییر و گرمایش جهانی در حال وقوع است. تغییرات اقلیمی از مباحث مهم اقلیمی است که در سال‌های اخیر افکار پژوهشگران و حتی سران حکومت‌ها و سازمان‌ها را به دلیل اثراتی که بر فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی دارا می‌باشد، به خود مشغول داشته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان اثرات توزیع فضایی جمعیت شهر ساری بر تغییر اقلیم شهری با تأکید بر جزایر حرارتی می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع تحلیلی – توصیفی بوده و به لحاظ هدف، ماهیتی کاربردی – توسعه‌ای دارد. اطلاعات لازم برای پژوهش از سازمان‌های مدیریت شهری و ارگان‌هایی که مرتبط با موضوع پژوهش بوده‌اند، بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها به جهت بررسی میزان توزیع فضایی جمعیت در هر یک از مناطق شهر ساری، از مدل آنتروپی شانون نسبی و برای محاسبه حداکثر شدت جزیره حرارتی معادله عددی – نظری Oke به کار گرفته شده است. برای تولید نقشه‌ها از نرم‌افزارArcGIS و برای بررسی ضریب اسپیرمن از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که ارتباط مستقیمی میان شاخص توزیع فضایی جمعیت در نواحی و بیشینه جزایر حرارتی در شهر ساری وجود دارد به طوری که هر ناحیه که توزیع فضایی جمعیت زیاد بوده است، میزان جزایر حرارتی نیز متوسط رو به بالا بوده است. لذا در جهت رفع معضلات ناشی از بروز جزایر حرارتی در شهر لازم است تا به مقوله توزیع فضایی جمعیتی شهر در برنامه‌ریزی جهت طرح‌های توسعه شهری توجه بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the effect of urban climate change on the spatial distribution of the population with emphasis on thermal islands Case study of Sari city

نویسندگان [English]

  • Parichehr mesri alamdari 1
  • seyed Hassan rasouli 2

1 Assistan Professor of Payame Noor University

2 PhD student in Geography and Urban Planning - Islamic Azad University of Tehran Center - Tehran - Iran

چکیده [English]

During the twentieth century, the Earth's climate has lost its balance and temperatures have risen, and the climate is changing and global warming is taking place. Climate change is one of the important climate issues that in recent years has occupied the minds of researchers and even the heads of governments and organizations because of the effects it has on political, social and economic activities. The purpose of this study is to investigate the effects of spatial distribution of Sari population on urban climate change with emphasis on thermal islands. The present study is of analytical-descriptive type and has an applied-developmental nature in terms of purpose. The necessary information for the research has been obtained from urban management organizations and bodies that have been related to the subject of the research. To analyze the data to investigate the spatial distribution of population in each area of Sari, the relative Shannon entropy model has been used and to calculate the maximum thermal island intensity, the Oke numerical-theoretical equation has been used. ArcGIS software was used to generate the maps and SPSS software was used to study the Spearman coefficient. Findings show that there is a direct relationship between the spatial distribution of population in the areas and the maximum heat islands in Sari, so that in any area where the spatial distribution of population is high, the amount of thermal islands is moderately upward. Therefore, in order to solve the problems caused by the occurrence of thermal islands in the city, it is necessary to pay more attention to the issue of spatial distribution of the city's population in planning for urban development projects

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial population distribution
  • Urban climate
  • Thermal Islands
  • Sari city