نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، مازندران، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیا برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، ایران

3 استادیار گروه گروه جغرافیا برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

10.22034/gp.2021.41250.2676

چکیده

هدف مقاله حاضر شناسایی تاثیر گذارترین راهبردهای مدیریتی در تاب آوری حمل و نقل درون شهری در منطقه یک شهر تهران و ارائه الگو است. تحقیق حاضر پیمایشی و تحلیلی است. نمونه مورد مطالعه 100 نفر از خبرگان و مدیران و متخصصان حوزه مدیریت حمل و نقل شهری منطقه یک شهر تهران در سال 1398 بودند که به روش نمونه گیری هدفمند در تحقیق شرکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده است.[M1]  پس از تدوین چهارچوب نظری و شناسایی معیارهای مدیریتی تاب آوری شبکه حمل و نقل درون شهری؛ گویه های مرتبط با راهبردهای مدیریتی طراحی و نظر خبرگان استخراج شد که با استفاده از نرم افزار spss و تکنیک تحلیل عاملی؛ پنج عامل: 1- بهبود ظرفیت سازمانی (5 گویه) 2- مدیریت سیستمی (9 گویه) 3- کاهش مخاطرات (4 گویه) 4- بهره گیری از زیرساخت ها (5 گویه) 5- استفاده از فن آوری اطلاعات (3 گویه) به عنوان معیارهای مدیریت راهبردی تاب آوری شبکه حمل و نقل درون شهری منطقه یک شهر تهران شناسایی و الگوی مورد نظر طراحی شد. با برنامه ریزی صحیح و کارآمد در راستای بهبود راهبردها و عملکرد مدیریتی در تاب آوری حمل و نقل درون شهری و توسعه پایدار زیست محیطی می توان گشایشی ایجاد کرد. اجرای بهینه حمل و نقل پایدار در صورت پایبندی به نگرش فرابخشی و هماهنگی دستگاه­های اجرایی و مدیریتی می تواند سیستم حمل و نقل درون شهریِ تاب آوری را برای منطقه یک شهر تهران رقم زند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Internal transportation system`s Strategic management resilience in Tehran region 1

نویسندگان [English]

  • Akram Ali mohammadi 1
  • Sadra Motevalli 2
  • Azita Rajabi 3

1 Ph.D. student of Geography group, civil planning in Islamic Azad University of Noor city, Mazandaran Province, Iran

3 Islamic Azad University Tehran Branch

چکیده [English]

The purpose of this article is to recognize the most effective managerial strategies in the resilience of internal transportation network in Tehran region one and provide a schema for it. The method of present study is survey analytic and the sample group were 100 critics, managers and experts of internal transportation network management department of Tehran region one during 2019 who were participated in the study through targeted sampling method. The data was also gathered through researcher-made questionnaire. After determining theoretical framework and managerial scales of internal transportation network resilience, the related items to managerial strategies were designed and also the experts` ideas were extracted; through SPSS software and factor analysis technique five factors of 1. Organizational capacity improvement (5 items) 2. Systematic management (9 items) 3. Risks` reduction (4 items) 4. Subtraction utilization (5 items) and 5. Information technology usage (3 items) were recognized as the managerial strategies scales in the resilience of internal transportation network of Tehran region one and subsequently, the schema was designed. Through proper and efficient planning in line with strategies improvement and managerial function, it is possible to make some positive changes in transportation network`s resilience and environmental sustainable development. An optimal performance of sustainable transportation with adherence to cross-sectoral attitude and coordination of executive - managerial organs may create a resilience internal transportation system for Tehran region one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • Internal transportation system
  • Environmental sustainable development
  • Managerial Strategies
  • Tehran region one