نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه ژئومورفولوژی - دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی - دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری

10.22034/gp.2021.43657.2757

چکیده

یکی از اثرات مهم فرونشست، ایجاد مخاطره در نواحی سکونتگاهی و زیرساخت‌های مناطق شهری است، با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق به ارزیابی میزان فرونشست در شهرهای غربی استان همدان (همدان، بهار، صالح‌آباد و لالجین) پرداخته شده است. در این تحقیق متناسب با هداف مورد نظر از تصاویر راداری سنتنیل 1 (73 تصویر راداری در طی بازه زمانی ۱۶/۰۱/۲۰۱۵ تا ۱۴/۰۱/۲۰۲۰)، اطلاعات چاه‌های پیزومتری منطقه (مربوط به سازمان آب و منطقه‌ای استان همدان) و مدل رقومی ارتفاعی 30 متر SRTM به عنوان داده‌های تحقیق استفاده شده است. این تحقیق در دو مرحله انجام شده است، در مرحله اول با استفاده از تصاویر راداری، میزان فرونشست منطقه محاسبه شده است و در مرحله دوم با استفاده از اطلاعات مربوط به چاه‌های پیزومتری، میزان افت سطح آب زیرزمینی و ارتباط آن با فرونشست منطقه ارزیابی شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که میانگین سالانه فرونشست در شهرهای همدان، بهار، صالح‌آباد و لالجین به ترتیب 47، 23، 9 و 6 میلی‌متر بوده است. همچنین نتایج ارزیابی عوامل موثر در فرونشست منطقه بیانگر این است که در دشت لالجین، افت سطح آب زیرزمینی عامل اصلی فرونشست بوده است اما در محدوده شهری همدان علاوه بر افت آب زیرزمینی، توسعه ساخت و سازها نیز نقش مهمی در میزان فرونشست این شهر داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of subsidence in western cities of Hamadan province Using radar images

نویسندگان [English]

  • Shahram Roustaie 1
  • Seyed Mohammad Reza Javadi 2

1 Prefessor of the group Geomorphology -School of Planning and Enviromental Sciences - Tabriz University

2 PHD student

چکیده [English]

One of the important effects of subsidence is endangering residential areas and urban infrastructure. Due to the importance of the issue in this study, the rate of subsidence in the western cities of Hamadan province (Hamadan, Bahar, Salehabad and Lalejin) has been evaluated. In this research, in accordance with the intended objectives of Sentinel 1 radar images (73 radar images during the period 01/16/2015 to 01/14/20120), The information of piezometric wells in the region (related to the Water and Regional Organization of Hamadan Province) and the digital model of 30 m height SRTM have been used as research data. This research has been done in two stages, in the first stage using radar images, the amount of subsidence in the region has been calculated and in the second stage using information about piezometric wells, the rate of groundwater drop and its relationship with subsidence in the region has been evaluated. The results show that the average annual subsidence in the cities of Hamedan, Bahar, Salehabad and Lalejin was 47, 23, 9 and 6 mm, respectively. Also, the results of evaluating the factors affecting subsidence indicate that in Lalejin plain, the decrease of groundwater level has been the main cause of subsidence, but in the urban area of Hamedan, in addition to the decrease of groundwater, the development of constructions has also played an important role in subsidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subsidence
  • Groundwater
  • Urban areas
  • Radar Interferometry