نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

2 گروه مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز،

10.22034/gp.2021.42366.2723

چکیده

در دهه‌های اخیر، کشورهای دنیا با روند رو به رشد شهری شدن و رشد روزافزون شهرنشینی روبه‌رو بوده، رشد سریع جمعیت در نواحی شهری پیامدهای منفی بر زندگی شهرنشینان داشته است و باعث گردیده شهرها به شکل نسنجیده گسترش یابند. استفاده بی‌رویه از اراضی حاشیه شهرها موجب تحولاتی چشمگیری در سیمای حومه و ورودی شهرها گردیده ورودی‌های امروز که تنها به‌عنوان عنصری جهت مشخص کردن محدوده شهر عمل می‌کنند، عناصری تزیینی هستند که در میانه میدان ورودی شهرها جای گرفته‌اند. ورودی شهرها فارغ از زمینه شناختی آن، با فرم‌ها و اشکالی مشابه یکدیگر ساخته می‌شوند که بار معنایی خاصی را به دنبال ندارند و میتوان گفت ورودی‌ها فاقد هویت بوده است. نکته مهم اینجاست که این تغییر و تحولات به همسانی و یکنواختی اغلب ورودی‌ها منجر و نقش منظر ورودی شهر تا حدودی به فراموشی سپرده‌شده است و همین موضوع، علت اصلی توجه به ورودی‌هاست. هدف این پژوهش بررسی منظر مناسب ورودی شهر سقز ، ارزیابی ترجیح کاربری‌های مناسب در ورودی شهر و تأمین احتیاجات اولیه مسافرین و مردم بومی می‌باشد. نتایج حاصل از این بررسی براساس نظریات مردم نشان میدهد ترجیحات به پیاده راه‌های سبز، پارک یا تفرجگاه‌های تفریحی و مراکز درمانی در محور ورودی‌های شهر سقز در اولویت اصلی قرار داشته است. همچنین نتایج پرسشنامه تصویری نشان میدهد دید به مناظر طبیعی، دید گسترده، وجود فضاهای سبز، المان و نشانه‌های شهری و کاربریهای خدماتی در مطلوبیت فضاها مؤثر بوده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of preferences in the Landscape of the entrances of Saqqez city

نویسندگان [English]

  • Akbar Rahimi 1
  • Ramin Nagshbandi 2

2 Department of Landscape Engineering, agricultural Faculty, University of Tabriz

چکیده [English]

In recent decades, countries around the world have been experiencing growing urbanization and increasing urbanization, The rapid growth of the population has negative consequences for urban life in urban areas and has caused the unfavorable development of cities. With the expansive growth of cities, the shape, form, and structure of the cities, are disrupted. The unnecessary use of the outskirts lands has led to significant changes in the landscape of the suburbs and the entrances of the cities. Today's entrances, which act only as an element to determine the boundaries of the city, are decorative elements that are located in the middle of the city's entrance. The entrance of cities regardless of their cognitive is made with similar forms and shapes, that do not have a specific meaning and can say that inputs have been lacking in identity. The important point is that changes lead to the unevenness of the entrances and the role of the city's entrance into the oblivion, and this is the main reason for attention to the entrances. The purpose of this study is to design suitable city entrance, appropriate to the region's climate, strengthen and index natural and artificial signs, supply green space in the entrance of the city and providing the basic needs of travelers. The results of the survey, based on popular theories, show that preferences for green walkways, parks or recreational parks and health centers are at the entrance of Saqqez City were in the main priority. Also, the results of the photo-questionnaire show that view to the natural landscapes, wide visibility, the presence of green spaces, elements and urban signs and service use in the desirability of spaces are important factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • city entrance "
  • urban landscape "
  • visual questionnaire "
  • ؛"
  • Land use