نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

10.22034/gp.2021.45905.2835

چکیده

امروزه مفهوم شهرها بدون در نظر گرفتن رشد آن در شکل‌های گوناگون آن قابل تصور نمی‌باشد، برای همین حیات شهری و تأثیرات فیزیکی و طبیعی آن‌ یکی از مباحث مهم در برنامه‌ریزی و مدیریت کلان در نظر گرفته می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات ساختاری سیمای سرزمین برای کلان شهرتبریز، ارومیه و شهر مراغه می‌باشد که با استفاده از فن آوری سنجش از دور که در سال‌های اخیر به خوبی توانسته برای تعیین الگوی تغییرات کاربری و تولید اطلاعات لازم در فرآیند برنامه ریزی و مقایسه تغییرات سیمای سرزمین به کار رود. برای کمی کردن الگوهای سیمای سرزمین معمولا از متریک‌ها استفاده می‌کنند که بیشتر بر آنالیز ساده و توصیف خصوصیات هندسی و فضایی تمرکز دارند و به سختی می‌توانند اطلاعات مربوط به پویایی تغییرات را در بازه زمانی مختلف نشان دهد. با استفاده از شاخص توسعه چشم‌انداز برای دوره زمانی 1984 تا 2019 برای رشد شهری بر اساس مرکز، حاشیه و پیرامون نشان داده شد. در ادامه با نرم افزار اکگنیشن در شش کلاس ساخت و ساز، باغات و فضای سبز، پوشش گیاهی، آب، مراتع و بایر طبقه بندی شده است. نتایج پژوهش بیانگر افزایش اراضی ساخت و ساز در بازه زمانی برای این سه شهر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative study of structural changes of landscape based on urban development patterns in Tabriz metropolis, Urmia and Maragheh

نویسندگان [English]

  • Hassan Mahmoudzadeh 1
  • Fateme Zeini Goldar 2
  • Zeinat Mohammadpour Sangani 2

1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 M.Sc., Remote sensing and GIS Department,, faculty of planning and environmental sciences, University of Tabriz.

چکیده [English]

In recent years, the concept of cities is inconceivable without considering its growth in its various forms, so urban life and its physical and natural effects are considered one of the most important issues in planning and macro management. The aim of this study is to investigate the structural changes in the landscape of Tabriz, Uremia and Maragheh by Using remote sensing technology, which in recent years has been able to determine the pattern of land change and produce the necessary information in the process of planning and comparing changes use in the landscape. To quantify landscape patterns, metrics are commonly used that focus more on simple analysis and description of geometric and spatial features, and can hardly show information on the dynamics of change over time to use the landscape development index for the period. Using the Development Index, the landscape for the period 1984 to 2019 for urban growth was shown based on infilling, expansion edge and outlying. Then, with the eCognition software, six classes of construction, gardens and green space, vegetation, water, pastures and waste were classified. The results of the study indicate an increase in construction land over time for these three cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative study
  • landscape expansion Index
  • Landsat
  • eCognition