نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 Ahvaz

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

10.22034/gp.2021.41703.2700

چکیده

این مطالعه تلاش نمود تا با بهره‌گیری از دو نظریه‏ی انگیزش حفاظت و ارزش‏های فرهنگی به تحلیل عوامل مؤثر بر سازگاری و نیت کشاورزان نسبت به تغییرات اقلیمی در میان کشاورزان پرداخته است. جامعه ی آماری این مطالعه، کشاورزان از استان فارس، شهرستان مرودشت بودند که از میان آن‌ها نمونه‏ای به حجم 256 نفر با استفاده از روش نمونه‏ گیری تصادفی انتخاب شد. داده‏های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‏ای محقق‏-ساخت جمع‏آوری گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان موضوعی و پایایی آن به کمک یک مطالعه‏ی پیش‏آهنگ و محاسبه‏ی ضریب آلفای کرونباخ (70/0– 83/0) تایید شد. داده‏ها با استفاده از نرم‏افزارهای SPSS و AMOS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مدل مفهومی این مطالعه برازش بسیار خوبی با داده‏ها داشت و علاوه بر این مقادیر شاخصهای پایایی مرکب، واریانس استخراجی، حداکثر واریانس مشتر و متوسط واریانس مشترک روایی همگرا و واگرای متغیرهای مورد مطالعه را تایید کردند. با توجه به یافته‌های مطالعه ارزش فرهنگی مساوات‌طلبی اثری مستقیم مثبت و معنی‏دار و همچنین ارزش فرهنگی تقدیرگرایی اثری مستقیم منفی و معنی‌داری بر باور به تغییرات دارند. نتایج همچنین نشان داد که از میان متغیرهای نظریه‏ی ارزش‏های فرهنگی، تقدیرگرایی، فردگرایی و مساوات طلبی و همچنین از میان متغیرهای نظریه‏ ی انگیزش حفاظت، ناسازگاری، ارزیابی سازگاری، ادراک ریسک و باور به تغییرات اقلیمی بر نیت سازگاری در مقابل تغییرات اقلیمی تاثیرگذار بودند. در مجموع چارچوب نظری مطالعه توانست 48 درصد از تغییرات واریانس نیت سازگاری کشاورزان در برابر تغییرات اقلیمی را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the affecting factors on farmers’ adaptation intention towards climate change in Marvdasht Township: The combination of Protection Motivation and Cultural theories

نویسندگان [English]

  • Mansour Ghanian 1
  • Omid M. Ghoochani 2
  • latif mohammadzadeh 2

1 Ahvaz

2 Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan.

چکیده [English]

This study tried to analyze the affecting factors on the adaptation and intention of farmers towards climate change among farmers using the two theories of Protection Motivation and Cultural Values. The statistical population of this study was the farmers of Marvdasht Township in Fars province from which a sample of 256 people selected using a random sampling method. The data were collected using a researcher-made questionnaire which its reliability and validity confirmed using Cronbach's alpha coefficient (α = 0.70 to 0.83) and by a panel of experts, respectively. Data were analyzed using SPSS (V20) and AMOS software (V20). The results showed that the proposed theoretical framework of this study has a good fit with data and has the predication potential of farmers’ adaptation intention towards climate-change. Besides, the values of composite reliability, Average Variance Extracted, Maximum Shared Variance, and Average Shared Squared Variance indices confirmed the convergent and divergent validity of the studied variables. According to the findings of the study, the cultural value of egalitarianism has a direct positive and significant effect, and also the cultural value of fatalism has a direct negative and significant effect on belief in climate change. Also, the results showed that the adaptation intention of farmers influenced by fatalism, individualism, and egalitarianism in the cultural value theory. Moreover, the adaptation intention of farmers towards climate change is influenced by maladaptation, adaptation assessment, risk perception, and belief in climate change. In total, the theoretical framework of the study was able to explain 48% of the variance changes in the intention of farmers to adapt to climate change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptation Intention
  • Climate Change
  • Protection Motivation Theory
  • Cultural Theory
  • Marvdasht Township