نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، دانشگاه تبریز

10.22034/gp.2021.45212.2813

چکیده

توسعه گردشگری شهری با توجه به آثار متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی مورد توجه برنامه‎ریزان گردشری و مدیران شهری قرار گرفته است . به دنبال رشد شهر نشینی، شهرها در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. در این راستا بررسی نقش مشارکت مردم در توسعه و بهبود گردشگری‎ شهرها باید مورد توجه قرار گیرد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه مشارکت مردم در توسعه گردشگری درتبریز است. تحقیق حاضرکاربردی ، با روش توصیفی - پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری شهروندان تبریز در نظر گرفته شده است . حجم نمونه طبق فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد وبا روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انجام شد . برای تحلیل یافته‎ها از آزمون‌های آماری و مدل تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دو متغیر مشارکت اقتصادی و توسعه گردشگری رابطه مثبت و معنی دار برقرار است و با مقدار همبستگی 632/0 و نزدیکی به عدد 1، نسبت به دیگر متغیرها همبستگی بالایی دارد. هم چنین بین دو متغیر مشارکت زیست محیطی و توسعه گردشگری رابطه مثبت و معنی دار برقرار است و با مقدار همبستگی 288/0 مشخص شد که این دو متغیر با یکدیگر همبستگی پایینی دارند. از سویی بین دو متغیر مشارکت اجتماعی – فرهنگی و توسعه گردشگری رابطه منفی برقرار است و با مقدار همبستگی 102/0 مشخص شد که این دو متغیر با یکدیگر همبستگی پایینی دارند. در نتیجه مشارکت اقتصادی در مقایسه با مشارکت زیست محیطی و مشارکت اجتماعی – فرهنگی نقش مهمی‌تر در راستای توسعه گردشگری درتبریز دارد. بنابراین، باید برنامه‎ریزان گردشگری، توجه ویژه‎ای به موضوع مشارکت اقتصادی مردم داشته باشند. بدین ترتیب، ارایه شناخت مراتب اولویت ابعاد مشارکت جامعه میزبان در توسعه گردشگری، نوآوری تحقیق در مقایسه با دیگر مطالعات محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between People's Participation and Tourism Development (Case study: Tabriz Metropolis)

نویسندگان [English]

  • Aboulghasem Taghizadfanid 1
  • Monir Moghanni Jansouz 2

1 Faculty member of Geography and Rural Planning Department

2 Master of Geography and Tourism Planning, University of Tabriz

چکیده [English]

The development of urban tourism has been considered by tourism planners and city managers due to its various economic, social, cultural and environmental effects. Following the growth of urbanization, cities are becoming one of the main pillars of the world's commercial economy. In this regard, the role of public participation in the development and improvement of urban tourism should be considered. The purpose of this study is to investigate the relationship between people's participation in tourism development in Tabriz. The present research is an applied descriptive-survey method based on a questionnaire. The statistical population of the citizens of Tabriz is considered. The sample size was determined according to Cochran's formula of 384 people and was performed by available random sampling method. The results showed that there is a positive and significant relationship between the two variables of economic participation and tourism development and with a correlation value of 0.632 and close to 1, it has a high correlation compared to other variables. Also, there is a positive and significant relationship between the two variables of environmental participation and tourism development and with a correlation value of 0.288, it was found that these two variables have a low correlation with each other. On the other hand, there is a negative relationship between the two variables of socio-cultural participation and tourism development and with a correlation value of 0.102, it was found that these two variables have a low correlation with each other. As a result, economic participation has a more important role in the development of tourism in Tabriz compared to environmental participation and socio-cultural participation. Thus, providing a recognition of the priority levels of participation of the host community in tourism development is a research innovation compared to other studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • People Participation
  • Tourism Development
  • Urban Tourism
  • Tabriz Metropolis