نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

2 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، تبریز، ایران

چکیده

تهیه و اجرای طرح جامع با آشکار شدن ضعفهایش چه در بعد ماهوی و چه اجرایی در جهان، در حدود 60 سال است که در اکثر کشورهای توسعه-یافته منسوخ شده است. در ایران اما اجرای آن کماکان ادامه یافته است. گرچه در سالیان اخیر تلاشهایی برای تغییر این روند برداشته شد که نمونه بارز آن آغاز به تهیه طرحهایی موسوم به ساختاری ـ راهبردی از اواسط دهه هفتاد خورشیدی در ایران بوده است. بررسی این طرح و نیز مقایسه با دو طرحی که به نوعی از ترکیب آنها بوجود آمده (استراتژیک و طرح ساختاری) آشکار ساخت طرح ساختاری ـ راهبردی فارغ از برخی پیشرفتهای شکلی، ترکیبی ناقص از سه الگوی جامع، ساختاری و استراتژیک است. در مطالعات وضع موجود از همان الگوی پژوهشی طرح جامع پیروی کرده و در سطوح دیگر نیز ویژگیهای یک طرح نوین را عرضه نمی‌دارد. بهره‌گیری از الگوی استراتژیک به شکل بسیار سطحی و بی ارتباط با بخشهای دیگر و بدون وقوف بر فحوای طرح و استفاده از تنها مطالعات مرحله اول طرح ساختاری انگلستان و عدم دقت در مرحله دوم آن (طرح محلی) و عرضه طرحهایی مجزا از ساختار اصلی، از دیگر نشانه‌های عدم وجود ساختاری نوین در این طرح است. بازنگری مجدد در نظام طرحهای توسعه شهری کشور و تلاش برای پوشش ضعفهای الگوی جامع ضمن اضافه نمودن ویژگیهای مثبت الگوی استراتژیک پیش از تهیه و اجرای کامل این الگوی امتحان پس داده (استراتژیک) با ارائه طرحی جایگزین، می‌تواند راه‌حل مناسبتری نسبت به طرح ساختاری ـ راهبردی برای ساماندهی شهرهای کشور باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of the nature and process of preparing a Structural-Strategic plan in Iran and Urban Development Plans of developed countries

نویسندگان [English]

 • Rasoul Ghorbani 1
 • Hamid Hodjati 2

1 Professor, Planning and Environmental Sciences, Urban Planning Group Tabriz University, Tabriz, IRAN

2 PhD in Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Department of Geography and Urban Planning, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction
In Iran, a comprehensive urban plan has been prepared and implemented for almost 5 decades. The most prominent plan that has completely dominated the country's urban planning system from the early 1960s to the late 1990s and until now (2019) relatively absolutely. Gradually, with the revelation of many weaknesses of this plan, which in combination with the structural weaknesses of the country's urban planning system became more obvious and prominent, the grounds for changes in the system of urban development plans emerged and based on a review of urban development plan services, and its concepts were revised. The inability of traditional management and thus traditional urban development plans to meet the needs of cities had revealed that urban management needed new patterns. Specifically, with the proposal of preparing structural-Strategic urban plans instead of comprehensive urban plans and preparing detailed basic, local and thematic plans instead of traditional detailed plans in the middle of the 1990s, a serious step was taken to change the old trend and prepare and implement so-called new plans. Specifically, after the evaluation of the Ministry of Urban Development of comprehensive urban plans in 1999, it was suggested that Structural-Strategic plans be prepared as a pattern for some metropolises, and based on this proposal, two research plans were defined to investigate the issue: one called process revision, and the content of urban plans and others called global experiences in structural and strategic planning.
Data and Method
The present article is a kind of basic-applied and developmental research and has considered descriptive and comparative-analytical methods to achieve its goals. Specifically, the research in the form of an analytical and descriptive approach, first begins with the study of urban development plans in Iran and the world, and with a detailed documentary study, the foundations of the idea are formed. Then, by analytical study of the plan (content analysis) and in a comparative study with urban development plans of developed countries, indicators and data as well as the main principles and objectives of the extracted plan are compared.
Results and Discussion
Structural-Strategic plans of Iran, as its title shows, have a two-part structure (structural and strategic), but according to the authors, they have three parts: strategic part, structural part and comprehensive part. Identifying some of the essential weaknesses of this hybrid plan, roughly indicates that the plan is not able to fully and optimally achieve its goals. In addition, the managerial dilemma has dominated the plan from the beginning. The Supreme Council of Urban Planning and Architecture has not reached a complete conclusion and has not fully accepted the Structural-Strategic plan or the name given among the experts, that is, the Comprehensive Strategic Structural plan. Some parts are not approved and some are not approved, and in this situation, consulting engineers and municipalities are naturally confused, and to avoid this situation, the general tendency of the urban planning system to devise and prepare the previous pattern, i.e. Comprehensive, is diverted. Examination of some internal samples clearly showed that this combination has led to a kind of substantial rupture and avoidance of feasibility. It can be said with negligence that only the structural part has been prepared in a way that has more excitability. The existing studies section has many similarities with this section in the comprehensive pattern and unfortunately has the same problems. The strategic part of the plan is not well developed and in accordance with the principles of Western strategic plans (the purpose is not to hide localization, but the issue of not paying attention to the basic principles), and it is enough to plan general slogans at all levels. The structural part also plays a significant role in marginalizing it with a complete break from the strategic part. Of course, the original planners of this hybrid plan do not claim that this hybrid plan. But it is not clear on what argument this should be accepted!
Conclusion
The Structural-Strategic plan emerged from the mid-1990s in response to the many weaknesses of the Comprehensive plan in the Iran's urban planning system. However, the studies of the present article reveal the construction of an incomplete combination of different plans with a clear and hidden focus on the Comprehensive plan and is not able to lead cities to the necessary utility. However, even in this situation, tips and suggestions can be made to correct things. Although it will not be the final solution. Suggestions such as simultaneous preparation of theoretical and operational parts of the structural-strategic plan to avoid inconsistencies and problems due to the time interval between the preparation of the two plans -the gap between the preparation of the structural-strategic and detailed (local) plan-. To achieve this goal, general and detailed studies of the plan can be done in parallel; A general overview of the so-called structural-strategic plan, by measures such as increasing the relationship between the strategic and structural sectors in the Structural-Strategic plan and if Inability to do so, removing the strategic part from the structural part or vice versa and focusing on only one part; Return of this Plan to the basic principles of the structural plan (the structural part of the plan in Iran is not faithful to the original pattern); More detailed presentation of thematic and local plans with further investigation, Establish laws to delegate more authority to local authorities to prepare and approve urban development plans, and beyond these proposals, propose a plan to replace the structural-strategic plan until the country is ready to prepare and implement the optimal strategic pattern, can well fill the gap between the current situation and the desired situation. Based on this, a proposed plan with the title of comprehensive strategic plan or comprehensive-strategic plan was compiled by Hamid Hodjati (one of the authors of this article), which is specifically based on his studies on various urban development plans in Iran, studies on global examples of strategic pattern and his opinions and views from this studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Structural-Strategic Plan
 • Comprehensive Plan
 • Strategic Plan
 • Planning
 • Iran
 • اسماعیل­زاده، حسن (1398)، تحلیل ارتباط هوشمندسازی و پایداری در فضاهای شهری، نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه­ریزی، سال 23، شماره 68، تابستان 1398.
 • پورمحمدی، محمدرضا (1382)، برنامه­ریزی کاربری اراضی شهری، چاپ اول، انتشارات سمت.
 • حجتی، حمید (1397)، چرایی و چالشهای گذار از طرح جامع شهری به استراتژیک، رساله دکتری، دانشگاه تبریز، تبریز.
 • رهنما، محمد­رحیم، خاکپور، براتعلی و مجتبی صادقی (1391)، تحلیل مدیریت استراتژیک در کلانشهر مشهد با مدل SWOT، نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه­ریزی، سال 16، شماره 42، زمستان 1391.
 • زرافشان، عطاالله، پورمحمدی، محمدرضا، نصیری، اسماعیل و مهدی موسی کاظمی (1399)، بررسی تطبیقی محلات انسان­محور با تاکید بر مولفه­های پیاده­محوری و اختلاط کاربری اراضی، نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه­ریزی، سال 24، شماره 71، بهار 1399.
 • سعیدنیا، احمد (1390). طرحهای شهری در ایران، کتابهای سبز شهرداری، جلد 5، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
 • قاسمی، ایرج (1390)، با پیشکسوتان شهرساز: مجموعه مصاحبه­هاى علمى و پژوهشى، مهندسین مشاور طرح و منظر، 1390.
 • ماجدی، حمید (1391). نظریه تهیه طرحهای ساختاری راهبردی (ناحیه­ای ـ محلی)، فصلنامه علمی پژوهشی هویت شهر، شماره یازدهم، سال ششم، پاییز 1391.
 • مرادی مسیحی، واراز (1384)، برنامه­ریزی استراتژیک و کاربرد آن در شهرسازی ایران، چاپ اول، انتشارات شرکت پردازش و برنامه­ریزی شهری «وابسته به شهرداری تهران».
 • منوچهری­فر، بابک، الزامات و موانع برنامه­ریزی فضایی راهبردی: رویکردی نهادی، پایاننامه کارشناسی ارشد، 1387، دانشگاه بهشتی، تهران.
 • مهدیزاده، جواد (1382)، برنامه­ریزی راهبردی توسعه شهری «تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران»، چاپ اول، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
 • مهندسین مشاور شهر و خانه، طرح ساختاری ـ راهبردی شیراز، 1385.
 • مهندسین مشاور طرح و آمایش، طرح جامع پاکدشت، 1389.
 • مهندسین مشاور فرنهاد، برنامه­ریزی ساختاری ـ راهبردی توسعه شهری؛ زمینه­ها، علل پیدایش، اصول و روشها، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی، 1382.
 • Eigeles, D (2003): Facilitating shared vision in the organization, Journal of European. Industrial Training, Vol 27, Emerald.
 • El-Namaki M. S. S (1992): "Creating a Corporate Vision". Long Range Planning, 25 (6), 25 - 29, Printed in Great Britain.
 • Hackett, M and P Spurgeon (1996): Leadership and vision in the NHS: how do we create the vision thing?, Health Manpower Management, Vol 22, No 1, MCB University Press.     -Hodgkinson, M (2002), A shared strategic vision: dream or   reality?, The learning Organization, Vol 9, No 2, Emerald.              -Ministry of Housing (1970), Development Plans. (A Manual on Form and Content).                                                                      
 • Murray A.J & Greens K.A (2006): New leadership Strategies for the enterprise of the future, The Journal of Information and Knowledge Management Systems, vol36, No 4.
 • Von Einsidel, Nathaniel (2001): Developing A City Vision. United Nation Urban Management Programme, Presented At The CDS, First National Workshop, Manila, November, 2001.