نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/gp.2021.45990.2838

چکیده

امروزه گردشگری یکی از منابع مهم تولید، درآمد، اشتغال و ایجاد زیر ساخت ها برای نیل به توسعه پایدار بشمار می آید. گردشگری روستایی گرایشی نوین در گردشگری است، که از دهه 50 به بعد مطرح گردیده است. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان تاب آوری روستاهای هدف گردشگری در کانون‌های گردشگری ناحیه اردبیل انجام شده است، از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است، جامعه آماری تحقیق را 11روستای هدف گردشگری ناحیه اردبیل با 4278 نفر جمعیت تشکیل می‌دهد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 366 نفر برآورد گردد که به تناسب تعداد سرپرست خانوار موجود در هر روستا توزیع گردید. جهت بررسی تاب آوری روستاهای مورد مطالعه از چهار بعد در قالب 10 شاخص و 33 نماگر بر اساس مطالعات سایر محققین بهره گرفته شد. روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصین مورد بررسی قرار گرفت و پایایی کل آن بر اساس آلفای کرونباخ 81/0 برآورد گردید، نتایج حاصل از یافته‌های میدانی نشان می‌دهد که ابعاد تاب‌آوری از دیدگاه روستائیان دارای میانگین‌های متفاوتی‌ است، بیشترین میانگین مربوط به بعد اجتماعی(42/3) و کمترین میانگین مربوط به بعد اقتصادی(85/1) است. همچنین سطح ‌بندی11روستای مورد مطالعه بر اساس تکنیک تصمیم‌گیری میرکا نشان می‌دهد هر یک از روستاها در سطوح متفاوتی از تاب‌آوری قرار داشتند که عوامل مختلفی بر تاب‌آوری آنها تأثیر داشته است به گونه‌ای که در بالاترین سطح روستای آلوارس و در پایین‌ترین سطح روستای کورعباسلو قرار داشت و سایر روستاها نیز در طیفی بین این دو روستا قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation and measurement of resilience of tourism target villages (Case study: Ardabil region)

نویسنده [English]

  • kiuomars khodapanah

Assistant Professor, Department of Geography and Rural Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, tourism is one of the important sources of production, income, employment and creation of infrastructure to achieve sustainable development. Rural tourism is a new trend in tourism, which has been introduced since the 50s. The aim of this study was to measure the resilience of tourism target villages in tourism centers of Ardabil region, in terms of applied purpose and based on descriptive-analytical nature, The statistical population of the study consists of 11 villages targeted for tourism in Ardabil district with a population of 4278 people. The sample size was estimated based on Cochran's formula of 366 people, which was distributed according to the number of heads of households in each village. In order to study the resilience of the studied villages, four dimensions in the form of 10 indicators and 33 indicators based on the studies of other researchers were used. The face validity of the questionnaire was examined by experts and its total reliability was estimated based on Cronbach's alpha of 0.81. The results of field findings show that the dimensions of resilience from the perspective of villagers have different means, the highest average is related to the social dimension (3.42) and the lowest average is related to the economic dimension (1.85). Also, the leveling of 11 studied villages based on Mirka decision-making technique shows that each village was at different levels of resilience that different factors affected their resilience, such as being at the highest level of Alvarez village and the lowest level of Korabasloo village and others. The villages were also in the range between the two villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Measurement
  • resilience
  • tourism
  • tourist villages
  • Ardabil region