نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/gp.2021.46529.2856

چکیده

با افزایش جمعیت شهری، اغلب کشورها در معرض تغییرات آب‌وهوایی هستند. ضرورت پژوهش در آن است که تهران به عنوان یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان همواره موضوع مورد بحث در مجامع جهانی بوده است و نقش مهمی در افزایش و یا کاهش اثرات گازهای گلخانه‌ای دارد. هدف بکارگیری الزامات برنامه‌ریزی همکارانه جهت دستیابی به تهرانی کم‌کربن می‌باشد. نوآوری پژوهش تلاش در جهت تلفیق برنامه‌ریزی همکارانه با اصول شهر کم‌کربن است؛ موضوعی که تاکنون در کشور مورد بحث قرار نگرفته است. روش کار، تحقیق توسعه‌ای می‌باشد. بدین منظور که هدف کشف ناشناخته‌هایی همچون برنامه‌ریزی همکارانه است که می‌تواند به توسعه شهر کم‌کربن منجر شود. هدف این پژوهش، پیاده‌سازی اصول و راهبردهای برنامه‌ریزی همکارانه به منظور مشارکت شهروندان با نهادها در تصمیم‌سازی‌های شهری در راستای دستیابی به شهر کم‌کرین است. در ابتدا با استناد به مبانی نظری، شاخص‌های پژوهش استخراج و ارزیابی و در نهایت عدم قطعیت‌هایی توسط میک‌مک و ماتریس عدم‌قطعیت، شناسایی شد و به کمک نرم‌افزار سناریوویزارد، سناریوهای محتمل تدوین شد. با استناد به تحلیل‌ها، سناریوی برتر، سناریویی می‌باشد که در آن به اهداف شهر کم‌کربن و ارتقا مشارکت نهادها و شهروندان پرداخته شده است. با بهره‌گیری از مدل دپسیر سناریو مطلوب تشریح ، راهبردها و راهکارهای رسیدن به سناریوی برتر در خلال برنامه‌ریزی همکارانه و اصول مشارکتی تدوین شد تا تهران در مسیر توسعه پایدار شهری گام بردارد. راهکارهای ارائه شده همگی در جهت رسیدن به شهرگرایی سبز و کاهش اثرات نامطلوب محیط شهری می‌باشد. همچنین تمامی نهادهای شهری و شهروندان، در راستای کاهش انتشار آلاینده‌های شهری همکاری می‌کنند تا تهران در جهت رسیدن به توسعه شهری پایدار، راهبردهای رسیدن به شهر کم‌کربن را به‌کار گیرد. با بکارگیری اصول و راهبردهای این پژوهش می‌توان موجب افزایش اعتماد شهروندی و مشارکت شهروندان در جهت کاهش آلاینده‌های شهری شد تا بتوان در جهت شهرگرایی سبز و توسعه پایدار شهری حرکت کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Collaborative planning to achieve a low carbon city in Tehran metropolis

نویسندگان [English]

  • behzad malekpourasl 1
  • pariman boostani 2

1 Faculty member of the Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 master of urban planning, shahid beheshti university

چکیده [English]

As urban populations increase, most developing countries exposed to climate change. Tehran, as one of the most polluted cities in the world, has always been a topic of discussion in international forums. In this research, the aim is to exert the requirements of collaborative planning due to achieve a low carbon city in Tehran. Due to the political, economic, environmental and social situation of the metropolis of Tehran, this city has been selected as a research case. The purpose of this study is to implement the principles and strategies of collaborative planning in order to engage citizens actively with institutions and organisms in urban decision-making to achieve low carbon city. In order to achieve this goal, first, based on the theoretical foundations related to the adopted approach, research indicators were extracted and evaluated, then, uncertainties were identified by Micmac software and uncertainty matrix, and possible scenarios were developed by using Scenario Wizard software. Based on software analysis, the best scenario is the one which addresses the goal of the low-carbon city and promotes real participation of institutions and citizens.
In the following, by using the descriptor model, the desired scenario was described and the principles, strategies and solutions for achieving the best scenario were developed during collaborative planning and participatory principles, so that Tehran would take a step towards sustainable urban development. The proposed solutions are all in order to achieve green urbanism and reduce the adverse effects of the urban environment. Meanwhile, all urban institutions and citizens of the city participate and cooperate with each other in order to reduce the emission of urban pollutants so that Tehran could use strategies to achieve a low-carbon city in order to achieve sustainable urban development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low Carbon City
  • Collaborative Planning
  • Sustainable Urban Development
  • Tehran Metropolis