نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

2 دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی - استاد ژئومورفولوژی - دانشگاه تبریز

3 کارشناسی ارشد اکوتوریسم ژئومورفولوژی،دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی،دانشگاه تبریز

10.22034/gp.2021.44708.2791

چکیده

اکوتوریسم عبارت است از سفر هدف‌دار به طبیعت برای شناخت تاریخ طبیعی و فرهنگی محیط با ‎پرهیز از ایجاد تغییر در اکوسیستم و ایجاد فعالیت‎‌های اقتصادی که منجر به ‎بهره‌برداری صحیح از منابع محیط زیست و اشتغال‌زایی برای اهالی بومی شود که از آن می‌توان به‌عنوان یکی از منابع جدید درآمد در راستای توسعه پایدار نام برد. دهستان مرگور در شهرستان ارومیه با تنوع جغرافیایی و فرهنگی بالا و دارا بودن چشم‌اندازهای خاص گردشگری از مقاصد مهم گردشگری منطقه محسوب می‌شود و هدف از انجام این پژوهش ارزیابی توانمندی‌های اکوتوریسمی دهستان مرگور است. بر این اساس ابتدا مطالعات پایه انجام گرفت و با شناسایی عوامل اکولوژیکی اعم از اقلیمی، انسانی، زمین‌شناختی، توپوگرافی و گردشگری که در زمینه اکوتوریسم موثرند، ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت جغرافیایی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ با اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪای پس از ساخت شبکه تحلیلی، ماتریس مقایسات زوجی تشکیل شده و وزن نسبی عناصر حاصل شد. در نهایت وزن نسبی عناصر به نقشه‌های مربوطه تخصیص یافته و نقشه پهنه‌بندی توان اکوتوریسم با عملگر گامای فازی ایجاد شد. نتایج نشان داد که از کل مساحت منطقه مورد مطالعه حدود 50/14 درصد در گروه بسیار مناسب، 32/26 درصد در گروه نسبتاً مناسب، 27 درصد در گروه نسبتاً نامناسب و 15/32 درصد در گروه کاملاً نامناسب واقع شده‌اند با توجه به بکر بودن منطقه و لزوم ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید در آن، نتایج تحقیق حاضر می‌تواند در زمینه شناسایی پتانسیل‌های منطقه و دستیابی به سطح بالاتری از توسعه اقتصادی و اجتماعی محلی مفید واقع گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of Ecotourism capabilities using FUZZY ANP method (A case study of Margavar Rural District of Urmia County)

نویسندگان [English]

  • asadollah hejazi 1
  • Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam 2
  • zahra ghasemizadgonbad 3

1 tabriz

2 Dept of Geomorphology, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz,

3 Master of Ecotourism Geomorphology, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz

چکیده [English]

Ecotourism is purposeful travel to the natural and cultural history of nature to understand the environment by avoiding change Ecosystems, environmental degradation, and creating economic activities. This activity leads to the exploitation of resources and employment for indigenous people and is one of the new sources of revenue in the field of sustainable development. This paper aims to assess and zoning the ecotourism capabilities of the Margavar rural district due to its geographical and cultural attractions and different tourism landscapes. For this purpose, all involved environmental criteria and factors were considered and divided into 5 main groups such topographical, climatological, human, geological, and tourism. Therefore, in this study, we want to evaluate the ecotourism capabilities of the Margavar rural district using the Analytic Network Process (ANP) method and Geographic Information System (GIS) and considering all possible environmental factors. A Fuzzy gamma operator was used to overlay the weighty maps and the ecotourism capabilities zoning map of the study area in 4 classes was obtained. The overall results show that 14.50% of the study area is located in a very suitable class, 26.32% in a suitable class, 27% in an unsuitable class, and 32.15% in a very unsuitable class. Due to the pristine nature of the region and the need to create new investment opportunities in it, the results of this study can be useful in identifying the potentials of the region and achieving a higher level of local economic and social development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • Sustainable Development
  • Margavar Rural District
  • ANP
  • FUZZY model