نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

10.22034/gp.2021.42416.2725

چکیده

جغرافیای انتخابات دانشی است که به تفاوت‌ها و تشابهات الگوهای انتخاباتی در قلمروهای جغرافیایی در سطح ملی می پردازد. به همین جهت میان الگوهای انتخاباتی با سایر ساختارهای اجتماعی رابطه برقرار می‌کند. علی رغم جامعیت جغرافیای انتخابات و تنوع موضوعات آن، دو موضوع مهم در جغرافیای انتخابات، به‌ویژه انتخابات پارلمانی یکی “تناسب در تسهیم کرسی‌های پارلمانی“ و دیگری “ جری ماندرینگ” است.
استان آذربایجان غربی در مباحث جغرافیای انتخابات به واسطه اهمیت استان های مرزی و شرایط خاص قومیتی و زبانی از حساسیت خاصی برخوردار است و از این رو توجه به موضوع تناسب تسهیم و بحث جری ماندرینگ در این استان ضروری به نظر می رسد. این مقاله که برگرفته از یک تحقیق جامع در خصوص دو موضوع "تناسب تسهیم"و" جری ماندرینگ" است، تمام حوزه های انتخابیه استان در یازده دوره مجلس شورای اسلامی را در بر می گیرد. داده‌های پژوهش با روش کتابخانه‌ای استخراج و تحلیل آن با استفاده از نرم‌افزار Spss در محیط GIS انجام‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که درحوزه‌های انتخابیه استان آذربایجان غربی "تناسب تسهیم" کرسی به جمعیت کمتر وجود دارد. و بررسی جری ماندرینگ در این استان نشان از آن دارد که " جری ماندرینگ " واقع نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Electoral Geography in West Azerbaijan Province (apportionment, Gerrymandering)

نویسندگان [English]

  • ZAHRA PISHGAHI FARD 1
  • keramat ranjbar dastenaei 2

1 Professor University of Tehran

2 University of Tehran

چکیده [English]

Electoral geography is the knowledge that addresses the differences and similarities of electoral patterns in national geographical domains. Therefore, it establishes a relationship between electoral patterns and other social structures. Despite the comprehensiveness of the geography of the election and the diversity of its topics, two important issues in the geography of the election, especially the parliamentary election, are "apportionment in the distribution of parliamentary seats" and" Gerrymandering ".
West Azerbaijan province has a special sensitivity in the geography of elections due to the importance of border provinces and special ethnic and linguistic conditions, and therefore it seems necessary to pay attention to the issue of apportionment and Gerrymandering discussion in this province. This article, which is based on a comprehensive study on the two issues of " apportionment " and" Gerrymandering ", covers all constituencies in the province in the eleven terms of the Islamic Constituencies. The research data was extracted by library method and its analysis was performed using SPSS software in GIS environment. The results showed that in the constituencies of West Azerbaijan province there is a "proportionality" of seats to a smaller population. And a review of Gerrymandering in this province shows that "Gerrymandering" did not happen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • apportionment
  • Gerrymandering
  • Islamic Constituencies
  • West Azerbaijan