نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

مدرس آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز، مشاور راهبردی و سیاستگذار باشگاه مس سونگون ورزقان

10.22034/gp.2021.45388.2828

چکیده

در جهان امروز، شهروندی از جمله مفاهیمی هست که از یک طرف با محیط اجتماعی و فرهنگی در ارتباط بوده و از طرف دیگر به عنوان پدیده غالب جهانی شدن بر زیست مشترک انسانی و تعاملات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد. هدف کلی تحقیق حاضر «تعیین عوامل کلیدی(پیشران‌های) شهروندی زیست‌محیطی» می‌باشد. روش این تحقیق، آینده پژوهی است. ابتدا از روش دلفی استفاده شده است. در این تحقیق؛ برای تحلیل عوامل کلیدی(پیشران‌های) شهروندی زیست محیطی شهروندان تبریزی تعداد 20 متغیر با استفاده از تکنیک دلفی انتخـاب شدند. سـپس نتیجه تأثیر بعد از گرفتن میانگین از کلیه تعـاملات وارد نرم افزار میک‌مک شد و مـورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که عوامل شناسایی شده اولیه(پیشران‌های) شهروندی زیست‌محیطی شهروندان تبریزی به ترتیب طبق میزان تاثیرگذاری عبارتند از: آگاهی یا سواد زیست‌محیطی، نگرش زیست‌محیطی، رفتار زیست-محیطی، نگرانی زیست‌محیطی و دو متغیر مصرف مسئولانه زیست‌محیطی و اخلاق زیست‌محیطی عوامل دو وجهی هستند. این متغیرها در نمودار حول و حوش خط قطری ناحیـه شمال شرقی نمودار قرار دارند و ظرفیـت بسـیار بـالایی جهت تبدیل شدن به بـازیگران کلیـدی سیسـتم را دارا هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying key elements of environmental citizenship (Case study: Citizens of Tabriz)

نویسنده [English]

  • eisa abedini

Teacher of education in district one of Tabriz, strategic advisor and policy maker of Sungun Varzeqan Copper Club

چکیده [English]

In today's world, citizenship is one of the concepts that is related to social and cultural environment on the one hand and as the dominant phenomenon of globalization on the common human life and cultural, political, economic and social interactions. The overall purpose of the present study is to determine the key drivers of environmental citizenship.
The method of this research is futurism. Delphi method was used first. In this study, 20 variables were selected using Delphi technique to analyze the key elements of environmental citizenship of Tabriz citizens. Then, the effect of the effect, after averaging, of all interactions was entered into the software and analyzed. The findings of the study showed that the identified primary factors (proponents) of environmental citizenship in Tabriz according to their impact are as follows: environmental awareness or literacy, environmental attitude, environmental behavior, environmental concern Environmental and two variables of environmentally responsible consumption and environmental ethics are two-way factors. These variables are diagrams around the diagonal line of the northeast region of the diagram and have a very high capacity to become key players of the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment Citizenship
  • Environmental Awareness
  • Environmental Attitude
  • Environmental Behavior and Environmental Concern