نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه معماری و طراحی شهری، موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)، تبریز، ایران

چکیده

در سالهای اخیر، هنر عمومی روند جدیدی در فضاهای شهری به خود گرفته است به طوری که شهرها سرمایه‌گذاری زیادی روی طراحی و اجرای آثار هنری عمومی و ارتقای کیفیت بصری فضاهای شهری می‌کنند. این مقاله با هدف بررسی اثر انواع هنر عمومی در فضاهای شهری بر ارتقا نشاط درک شده جوانان ارائه شده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیق بصری یا خوانش تصویری به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه هدف جوانان بوده که به روش نمونه گیری احتمالی و از نوع تصادفی ساده از بین دانشجویان دختر و پسر در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در رده سنی 35- 18 سال دانشگاه تبریز و موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز انتخاب شدند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که از بین انواع هنرهای عمومی در فضاهای شهری هنر مبتنی بر نور، صدا و دیجیتال در فضاهای شهری برحسب سه معیار جنسیت، تحصیلات و سن بیشترین امتیاز را به جهت ایجاد احساس نشاط در بین جوانان و تمایل به استفاده از این نوع هنر در فضاهای شهری داشته است. و در رتبه‌های بعدی هنر متناسب با سایت نظیر آثار هنری تراشیده شده از دل کوه و هنر تعبیه شده در عناصر موجود در فضا همچون نقش برجسته‌های دیواری در بدنه ساختمان‌ها یا نیمکت‌های تعبیه شده در فضاهای شهری قرار گرفته است. هنر ایستای انتزاعی و مشاهیر نیز دارای کمترین امتیاز می‌باشد. همچنین در بین هنرهای تعاملی، هنر پویا- منفعل و هنر تعاملی ایستا بیشترین و هنر پویا - پویا کمترین احساس ایجاد نشاط وجود داشته است. بنابراین لازم است مدیران ، برنامه ریزان و طراحان فضاهای شهری و هنرهای عمومی برحسب سلیقه و خواست شهروندان در رده‌های سنی مختلف تصمیم‌گیری و اقدام‌ نمایند تا حضور و مشارکت پذیری، تعامل، خلاقیت، نشاط، خاطره انگیزی و هویت بخشی در فضاهای شهری بیشتر و موثرتر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of various types of public art in urban spaces on the perceived vitality of young people

نویسندگان [English]

  • Abolfazl abdollahifard 1
  • Shiva Velayati 2

1 Assistant Professor, Faculty of Visual Arts, Tabriz Islamic Art University , Tabriz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Design, University collage of Nabi Akram , Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction
Public art has followed a new trend in urban spaces in recent years, so that cities invest highly in the design and implementing of public works of art and improving the visual quality of urban spaces, since it is effective in creating good urban spaces and making the city attractive and memorable. It also encourages people to communicate with works of art and each other. Although public art as an art integrated with the public space of cities is not a new concept, many changes have been created in public art and it caused the creation of various types of public art in most cases from a purely static art to a dynamic and interactive art. This article aims to investigate the effect of public art in urban spaces on promoting the perceived vitality of young people. Despite the importance and role of public art in the quality of urban public spaces, studies conducted in the area of public art have not paid much attention to the effect of different types of public arts in public spaces on vitality of people, especially young people. Thus, this study was conducted with the aim of answering the question of “which type of public art has a greater impact on promoting the perceived vitality of young people in urban spaces?”
Data and Methods
The present study is a qualitative-quantitative (mixed) study conducted as a survey. In the present study, visual approach and image reading were used to collect information.  Visual research is a term that includes methods based on data collection and analysis of them through designing, painting, photography, film, or video images.  In this article, public arts and interactive arts were divided into different types based on theoretical foundations and research literature and  an image was selected from each type of art and through an online questionnaire was submitted to the participants and they were asked to express their level of vitality from watching that work of art in urban spaces on a 5-point Likert scales. This questionnaire was designed and sent to the target population through cyberspace applications.  Since the target population of the present article was young people, the sample was selected among the students of Tabriz University and the students of Nabi Akram Institute of Higher Education in Tabriz in the second semester of 2020-2021. To determine the sample size, Cochran's formula with an error level of 5% was used. According to the number of students in these two universities (27000 people), the sample size of 379 was selected. After sending the questionnaire to nearly 380 people, 144 people completed the questionnaire. In this research, both art and architecture students and non-art and architecture students in both bachelor and master levels were surveyed.
Discussion and Conclusion
The research results revealed that among different types of public arts in urban spaces, sound and digital arts such as musical fountain, and the integrated art embedded in the elements available in space such as wall relief in the body of the building and the art appropriate to the site, such as plants formed in parks, regardless of the three criteria of gender, age, education and field of study, are accepted by all young people and increase vitality, but abstract static art is less welcomed by young people. Among the interactive arts, dynamic-passive interactive art and static interactive art obtained the highest score in terms of creating a sense of vitality among young people, and in contrast, dynamic-dynamic interactive art obtained the lowest score. Art related to public and local culture caused the highest vitality among male young people and young non-art and architecture master students, and digital art caused the highest vitality among females and bachelor art and architecture students. In addition, among non-art and architecture bachelor students, two-dimensional applied art obtained a relatively high score.
Results
 The results show that creating static works of art is not effective in designing cities and using public art to create a sense of vitality in urban space and young people show higher tendency to dynamic work of arts. Also, interactive works of art are more acceptable than non-interactive types, and urban planners should pay attention to this issue in embedding works of art in urban spaces and take right decisions and actions to increase presence, interaction, and vitality among young people in urban spaces. Also, the use of modern technologies and creativity in the artistic design of cities is one of the requirements for adapting the urban space to spirits of young people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public art
  • interactive art
  • urban spaces
  • youth vitality
    خراسانی‌راده، فرنوش؛ صابری، حمید؛  مومنی، مهدی؛  موسوی، میرنجف (1399).تبیین ساختاری عوامل موثر بر سرزندگی در فضاهای عمومی شهری اصفهان از دیدگاه شهروندان و گردشگران ، نشریه علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی دانشگاه تبریز، شماره 72، صص181-151
    رنجبر، احسان؛مطلائی، نجمه؛ خورشیدپور، حبیب؛ شئونات، حبیب(1395). مقدمه‌ای بر هنر شهری و سیاست‌های ارتقای آن در کلان شهر تهران، دانش شهر، شماره 349.
    صالحی، سودابه (1394)، روش‌شناسی‌های تحقیق بصری: خوانش تصویر، فصلنامه نقد کتاب هنر، سال دوم شماره 55، 266-251
     قربانیان تبریزی، محمدرضا؛ پورمحمدی،  محمدرضا؛ حسین‌زاده دلیر، کریم (1399). تبیین الگوهای شکل گیری شهر خلاق با تاکید بر نقش فضاهای عمومی، نشریه علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی دانشگاه تبریز، انتشار آنلاین
    میرزایی، سارا ؛ زنگی‌آبادی، علی(1399). تحلیل فضایی شاخص‌های گردشگـری و توسعة شهـری با رویکـرد شهر شـاد (مطالعه موردی: کلانشهر شیراز)، نشریه علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی دانشگاه تبریز، شماره 73، صص404- 379
    ودادی مقدم، نیوشا (1390)، هنرهای همگانی و نقش آن در سرزندگی فضاهای شهری، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی.
    Al Suwaidi, M., & Furlan, R. (2017). The Role of Public Art and Culture in New Urban Environments: The Case of ‘Katara Cultural Village.‏
    Amin, A. (2008) Collectiveculture and urban public space, City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action12 (1):5-24.
    Amin, A., & Thrift, N. (2002). Cities: reimagining the urban. Polity Press.‏
    Anderson, B. (2006) Becoming and being hopeful: towards a theory of affect, Environment and Planning D: Society and Space24:733-752.
    Bishop, K. (2012). The Role of Art in a Paediatric Healthcare Environment from Children’s and Young People’s Perspectives. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 38(December 2010), 81–88. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.327
    Cant, N.J. and Morris, S.G. (2006) Engaging with place: artists, site specificity and the Hebden Bridge Sculpture Trail,Social and Cultural Geography, 7(6): 863-888.
    Chandler, D. (2014). Introduction–Semiotics for Beginners. 
    Cresswell, T. (2013) Geographic Thought, A Critical Intoduction,West Sussex: Wiley-Blackwell.
    Crowhurst Lennard, suzannne. H., & Lennard, H. L. (1995). Livable cities observed: A source book of images and ideas for city officials, community leaders, architects, planners and all others committed to making their cities liveable.‏
    Dixon, D. and Straughan, E.(2013) Affect ,in N. C. Johnson, R. H. Schein and J. Winders(eds) The Wiley-Blackwell Companion to Cultural Geography, Chichester, John Wiley & Sons, pp. 36-38.
    Edmonds, E., Muller, L., & Connell, M. (2006). On creative engagement. Visual communication, 5(3), 307-322.‏
    Ghel, J. (2011) Life between buildings: Using public space, Washington D.C. Island Press. 
    Glaw, X, Inder, K., Kable, A., & Hazelton, M. (2017). Visual methodologies in qualitative research: Autophotography and photo elicitation applied to mental health research. International Journal of Qualitative Methods, 16(1), 1609406917748215.
    Goheen, P.G. (1998) Public space and the geography of the modern city, Progress in Human Geography22(4):479-496.
    Gschwend, R. (2015, September). The Development of Public Art and its Future Passive, Active and Interactive Past, Present and Future. In Arts (Vol. 4, No. 3, pp. 93-100). Multidisciplinary Digital Publishing Institute.‏
    Harvey, D., & Verwijnen, J. Public Art and Urban Development.
    Hawkins, H.(2013) Geography and art. An expanding field: Site, the body and practice, Progress in Human Geography 37(1):52-71.
    Hoskyns, T. (2014) The Empty Place: Democracy and Public Space, New York: Taylor and Francis.
    Jalaladdini, S., & Oktay, D. (2012). Urban public spaces and vitality: a socio-spatial analysis in the streets of Cypriot towns. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 35, 664-674.‏
    Johnson, A. M., & Miles, R. (2014). Toward more inclusive public spaces: Learning from the everyday experiences of Muslim Arab women in New York City. Environment and Planning A, 46, 1892–1907.
    Jagannath, T. (2015). The Effect of Public Art on Public Spaces. Poets, Worms and Street Art. GRIN Publishing.‏
    Jagannath, T. (2017). People’s Interaction with Public Art in Public Spaces within New Zealand, A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Planning at the University of Otago, Dunedin, New Zealand.
    Januchta-Szostak, A. (2010). The role of public visual art in urban space recognition. In Cognitive maps. IntechOpen.‏
    Kirchberg, V. (2016). Art and culture as an urban development tool. Zeitschrift für Kulturmanagement, 2(1), 51-82.‏
    Lefebvre, H. (1996) Writings on Cities (E. Kofman & E. Lebas Trans). Cambridge: Blackwell - Publishers.
    Lossau, J. and Stevens, Q. (2014) the uses of Art in Public Space, New York: Taylor and Francis.
    Maderulo, J, (1994), La perdida del pedestal, Madrid, Circulo de Bellas Arts.
    Massey, D. (2005) For Space, London: Sage Publications.
    Mansour, H. (2011). The lost identity of the city: The case of Damascus, (August), 0–21.
    MILES, M. (1994) , art in public space winchester school of art.
    Mitrache, G. (2012). Architecture, art, public space. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 51, 562-566.‏
    Motoyama, Y., & Hanyu, K. (2014). Does public art enrich landscapes? The effect of public art on visual properties and affective appraisals of landscapes. Journal of Environmental Psychology, 40, 14–25. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2014.04.008.
    Obed Bima Wicandra. (2005). Berkomunikasi Secara Visual Melalui Mural Di Jogjakarta. Nirmana, 7(2), 126–133. Retrieved from http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/dkv/article/view/16518.
    Omar, D., Omar, K. A., Othman, S., & Yusoff, Z. M. (2016). Youth Participation in Urban Neighbourhood Community. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 234, 309–316. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.10.247
    Omar, D., Omar, K. A., Othman, S., & Yusoff, Z. M. (2016). Youth Participation in Urban Neighbourhood Community. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 234, 309–316. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.10.247.
    Parkinson, J. (2012). Democracy and public space: The physical sites of democratic performance. Oxford University Press.‏
    Pile, S. (1996) The Body and The City, London: Routledge.
    Pile, S. (2010)Emotions and affect in recent human geography,Transactions of the Institute of British Geographers35(1):5-20. 
    Pile, S. (2011) For a geographical understanding of affect and emotions,Transactions of the Institute of British Geographers36(4):603-606.
    Pile, S. (2011) For a geographical understanding of affect and emotions ,Transactions of the Institute of British Geographers36(4):603-606.
    Pollock, V. L., & Sharp, J. (2012). Real participation or the tyranny of participatory practice? Public art and community involvement in the regeneration of the Raploch, Scotland. Urban Studies, 49(14), 3063-3079.‏
    Rautio, N., Filatova, S., Lehtiniemi, H., & Miettunen, J. (2018). Living environment and its relationship to depressive mood: A systematic review. International Journal of Social Psychiatry, 64(1), 92–103. https://doi.org/10.1177/0020764017744582
    Remesar, A. (Ed.). (2001). Urban regeneration: A challenge for public art (Vol. 6). Edicions Universitat Barcelona.‏
    Sigit, E., Elkalam, N., Ma, J., & Kinoshita, I. (2019). An Empirical Study on Role of Art to Raising City Image from the Context of Youth Perceptions: Semarang City, Indonesia. Asian Journal of Behavioural Studies, 4(16), 1-17.‏
    Sepe,M.(2017).the  role of  public space to achive urban happiness, Urban Regeneration and Sustainability, Vol 96, www.witpress.com, ISSN 1755-8336 (on-line)364-373.
    Southworth, M. (2003). Measuring the liveable city. Built Environment (1978-), 343-354.‏
    Suthasupa, S. (2012). The Portrayal of a City’s Image by Young People. Procedia -Social andBehavioral Sciences, 38(December 2010), 284–292. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.350.
    Thein, D. (2005) After or beyond feeling? A consideration of affect and emotion in geography Area37(4):450-456
    Tsevreni, I. (2014). The Empowering Role of Art in a Critical Pedagogy of Place. Children, Youth and Environments, 24(1), 138–157.
    Zebracki, M. (2012) Engaging geographies of public art: indwellers, the Butt Plug Gnome and their localeSocial and Cultural Geography13(7):735-758.
    Zebracki, M. (2013). Beyond public artopia: public art as perceived by its publics. GeoJournal, 78(2), 303-317.‏
    Zukin, S. (1995). The cultures of cities, Cambridge: Blackwell Publishers.